Petrarca i petrarkizam

Naziv
Petrarca i petrarkizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125584
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente za analizu Petrarkinih tekstova na talijanskom i latinskom jeziku u kontekstu talijanske književnosti i kulture. Spsobnost kritičkog čitanja, sinteze i analize te usmenog i pisanog izlaganja tema vezanih za Petrarcu i petrarkizam.
Sadržaj
 1. Francesco Petrarca, uvod u djelo
 2. Petrarca /Kanconijer
 3. Kanconijer
 4. Kanconijer
 5. Petrarkin jezik
 6. Petrarkin jezik
 7. Petrarkin stil
 8. Latinska djela
 9. Latinska djela
 10. Petrarkizam u Italiji
 11. Petrarkizam u Italiji /Antipetrarkizam u Evropi
 12. Petrarkizam u Evropi
 13. Hrvatski petrarkizam
 14. Petrarca humanist
 15. Zaključak, analiza

Ishodi učenja
 1. Osposobiti studente za čitanje i analizu Petrarkinih djela u kontekstu talijanskog humanizma; ososobiti studente za kontrastivnu analizu hrvatskih priejvoda Petrarkinih sastavaka u Kanconijeru; osposobljavanje za kritiku prijevoda i donošenje zaključaka o vrijednosti prijevoda kompleksnog umjetničkog teksta; sposobnost samostalnog usmenog i pisanog izlaganja kritičkog pristupa analiziranim tekstovima
Metode podučavanja
Predavanja, analiza tekstova, kontrastivno čitanje i analiza
Metode ocjenjivanja
Pisani test, usmeno izlaganje na osnovu održanog seminarskog rada i odgovora na pitanja iz testa

Obavezna literatura
 1. F. Petrarca, Il Canzoniere, ur. F. Contini, Einaudi, Torino (razna izdanja) F. Petrarca, Kanconijer/Il Canzoniere, ur. Frano Čale, prev. Čale, Maras, Maroević, Tomasović, Delorko, Grčić, Kombol, Milićević, Mrkonjić, Pavličić, Quien, Torbarina, Nakladni zavod Matice hrvatske, Hrvatsko filološko društvo, Liber, Zagreb-Dubrovnik 1974. F. Petrarca, Rasute pjesme, ur. Mate Zorić, prev. Čale, Delorko, Maras, Maroević, Milićević, Mrkonjić, Quien, Tomasović, Školska knjiga, Zagreb 2002. F. Petrarca, Moja tajna, prev. F. Čale, GZH, Zagreb 1987. F. Čale, Petrarca i petrarkizam, Školska knjiga, Zagreb 1971. Accademia della Crusca. Opera del Vocabolario. Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca, 2 voll., Firenze, 1971. A. Asor Rosa, La fondazione del laico u: Letteratura italiana, ur. A. Asor Rosa, vol. V Torino 1986. G. Billanovich, Petrarca letterato. Lo scrittoio del Petrarca, Roma 1947. E. Brugnoli (ur.), Preveggenze umanistiche di Petrarca, Pisa 1993. F.De Sanctis, Povijest talijanske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 1951, Saggio critico sul P., razna izdanja F.Čale, Tal ijanska lirika od postanka do Tassa, /antologija/, Split 1968.. U. Dotti, Petrarca e la scoperta della coscienza moderna, Milano 1978. Kenelm Foster, Petrarch. Poet and Humanist, Edinburgh 1984. G. Contini, La lingua del P. u: Varianti e altra linguistica, Torino 1970. P.O. Kristeller, Petrarch u: Eight Philosophers of the Italian Renaissance, Stanford 1964. Radovi međunarodnog simpozija Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama, ur. F. Čale, Zagreb-Dubrovnik 1978. Radovi međunarodnog simpozija M. Santagata, Dal sonetto al Canzoniere, Padova 1989. M. Santagata, Per moderne carte. La biblioteca volgare del Petrarca, Bologna 1990. J. Torbarina, Naš prilog evropskom petrarkizmu; Talijanski utjecaji na pjesnike Dubrovačke Republike u: Kroatističke rasprave, ur. S.P. Novak, Zagreb 1997. M. Vitale, La lingua del Canzoniere di F.P., Padova 1996. E. Hatch Wilkins, Life of Petrarch, Chicago, 1961 (tal. izd. Vita del P.e la formazione del Canzoniere, Milano 1970-1985). A. Zanzotto, Petrarca fra il palazzo e la cameretta, u: F.P., Rime, Milano 1976-98.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij