Osnove judeo-španjolskog

Naziv
Osnove judeo-španjolskog
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147584
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj ovoga kolegija je naučiti studente, nakon što ovladaju osnovama gramatike i vokabulara, analizirati i prevoditi tekstove s judeo-španjolskog jezika, na latinici, hebrejskom i rashi pismu.
Sadržaj
 1. Uvod u opis kolegija, obveze studenata, priručnik za učenje judeo-španjolskog Marie-Christine Varol, obvezna i dopunska literatura.
 2. Prezentacija: Judeo-španjolski jučer, danas, sutra. Diskusija.
 3. Osnovna pravila čitanja prema regijama. Vježbe čitanja, zadaci.
 4. 1. lekcija: Ken sos tu? Članovi, rod i broj, posvojne zamjenice, vježbanje.
 5. 2. lekcija: Ande moras? Deminutivi, bliski futur, odnosne zamjenice, vokabular, distinkcija tu/vozotros, zadaci iz knjige. Slušanje pjesme La jave de Espanya.
 6. 3. lekcija: En kaza. Vokabular, poslovice, prezent nepravilnih glagola, vježbe, zadaci iz knjige.
 7. 4. lekcija: Kaminando i avlando. Brojevi do 100, prošlo vrijeme-perfekt, nepravilni glagoli u perfektu, vježbe, zadaci iz knjige.
 8. 5. lekcija: Ires i vinires. Konjunktiv, nepravilni konjunktiv, poslovice, čitanje tekstova iz knjige, kratki kontrolni iz dosad usvojene gramatike. Slušanje pjesme Adio kerida, ispunjavanje teksta pjesme riječima koje nedostaju.
 9. Ispravak kontrolnog, 6. lekcija: Al tyempo era el tyempo. Pitanja i odgovori, vokabular, pluskvamperfekt, upravni i neupravi govor.
 10. 7. lekcija: Vini komeremos. Imperativ, vježbanje pozitivnog i negativno imperativa, ponavljanje konjunktiva u službi negativnog imperativa, vokabular, vježbe i zadaci.
 11. 8. lekcija: Kozas de tresalir. Izražavanje osjećaja, futur, vježbe i zadaci iz knjige. Slušanje i analiz a pjesme: Durme, durme.
 12. Kondicional, 2 kratke priče Matilde Koen Sarano (Cuentos de Matilda), čitanje, interpretacija, analiza, diskusija.
 13. 9. lekcija: Sanos i rezyos. Vokabular: zdravlje-bolest. Diskusija o zdravom životu, pitanja i odgovori. Simuliranje odlaska kod liječnika.
 14. Poslovice iz knjige Drite Tutunović Ja sponto la luna.
 15. Ponavljanje usvojenoga gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s gramatikom, vokabularom i sintaksom judeo-španjolskog jezika.
 2. Obogaćivanje stečenog poznavanja sefardske kulture, tradicije i leksika, stečenih na drugoj godini preddiplomskog studija
 3. Svladavanje rashi pisma.
 4. Čitanje i interpretacija tekstova sefardskih autora.
Metode podučavanja
Predavanja, mješovito e-učenje, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Varol, Marie-Christine: Manual of Judeo-spanish, language and culture, University Press of Maryland, USA, 2008;
 2. Coen-Sarano, Matilda: Kuentos de Matilda, Kuentos de todos los tyempos, Internet, Omega;
Dopunska literatura
 1. Markova, Alla: Beginner's Ladino, Hippocrene Books, New York, 2008.
 2. Tutunović, Drita: Ja sponto la luna, kantigas, konsejas, refranis, Premis, Beograd, 1997;
 3. Antoine de Saint-Exupéry: El Princhipiko kon ilustrasiones del autor, Neckarsteinach, 2012.
 4. Internet stranice: Ladinokomunita.tripod.com, elmundosefarad.wikidot.com, sefaradimuestro – eSefarad radiosefarad.com

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar