Osnovna gramatika bugarskog jezika 1

Naziv
Osnovna gramatika bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
162909
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi s bugarskim jezikom.
Sadržaj
 1. fonetika i fonologija, govorni proces, izgovorni organi ili artikulatori, segmentne (fonemi i alofoni) i suprasegmentne (naglasak i intonacija) jedinice
 2. vokali i konsonanti, hrvatski i bugarski vokali, redukcija vokala u bugarskom jeziku
 3. hrvatski i bugarski konsonanti, podjela prema načinu oblikovanja, podjela prema mjestu oblikovanja
 4. fonem, alofon (pozicijski, fakultativni), minimalni parovi, razlikovna obilježja fonema
 5. 1. kolokvij
 6. glasovne promjene (asimilacija, 1. palatalizacija, 2. palatalizacija)
 7. glasovne promjene (jotacija, prijeglas jata)
 8. glasovne promjene, udvajanje suglasnika
 9. naglasak i naglasne promjene u bugarskom jeziku
 10. 2. kolokvij
 11. uvod u morfologiju, osnovni pojmovi
 12. vrste riječi i problemi njihova određivanja
 13. obilježja morfološkog sustava bugarskog jezika (analitizam)
 14. 3. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne pojmove iz fonologije i morfonologije.
 2. Razumjeti hrvatski i bugarsku fonološku i morfološku terminologiju.
 3. Usporediti fonološke sustave bugarskog i hrvatskoj jezika.
 4. Uočiti specifičnosti bugarskog fonološkog sustava u odnosu na hrvatski.
 5. Primijeniti teorijska znanja u praksi, u govoru i pismu.
 6. Identificirati glasovne promjene u bugarskom jeziku.
 7. Razlikovati realizaciju glasovnih promjena u govoru i pismu.
 8. Razumjeti načela fonološkog i morfološkog pravopisa u kontekstu glasovnih promjena.
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda uz prezentaciju ili pisane materijale.
Metode ocjenjivanja
Studenti pišu tri kolokvija tijekom semestra. Završna ocjena zbroj je ocjena triju kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 3. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.: ИК “Петър Берон”, София. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив.