Prozodija riječi i rečenice

Naziv
Prozodija riječi i rečenice
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
4
Šifra
160771
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je upoznavanje s osnovama prozodije govora, funkcijama prozodije, parametrima prozodijskog opisa – tonom, glasnoćom i trajanjem, i prozodijskim jedinicama. Cilj je usvajanje temeljnih fonetskih i fonoloških pojmova potrebnih za opis prozodije riječi i rečenice u različitim jezičnim sustavima.
Sadržaj
 1. 1. tjedan Predavanje Uvod u kolegij (cilj, ishodi učenja, silabus, obveze studenata, literatura) Definiranje prozodijskih ili suprasegmentalnih obilježja, funkcije prozodije. Seminar Najava zadataka i načina rada. Podjela literature za seminarska izlaganja.
 2. 2. tjedan Predavanje Definiranje, bilježenje i razgraničavanje prozodijskih jedinica: mora, slog, stopa, riječ, intonacijska jedinica i rečenica. Seminar Fonetska transkripcija prozodije riječi.
 3. 3. tjedan Predavanje Osnovni prozodijski parametri: tonska visina, dužina i glasnoća. Odnos akustičkih pojmova opisa zvučnog signala i perceptivnih korelata. Seminar Akustički i perceptivni opis hrvatskoga naglasnoga sustava.
 4. 4. tjedan Predavanje Prozodijski sustavi naglasaka riječi, osnovni pojmovi i kriteriji podjele. Podjela na jezike s tonskim, visinskim i udarnim naglasnim sustavom. Seminar Prozodija riječi u jezicima s visinskim naglaskom (opisi slovenskog, švedskog, norveškog, litavskog i drugih jezika).
 5. 5. tjedan Predavanje Prozodija riječi u tonskim jezicima. Seminar Opis jezika s tonskim naglasnim sustavom (mandarinskog kineskog, kantonskog kineskog, tajskog te drugih tonskih jezika).
 6. 6. tjedan Predavanje Prozodija riječi u jezicima s udarnim naglaskom, podjela jezika s obzirom na vezano ili slobodno mjesto naglaska. Seminar Opis jezika s udarnim naglasnim sustavom (na primjeru engleskog, njemačkog, francuskog, češkog, poljskog, bugarskog i drugih jezika).
 7. 7. tjedan Predavanje Prozodija rečenice i intonacijske jedinice; ritam, stanka, intonacija, fokus. Seminar Osnove bilježenja rečenične intonacije u okviru autosegmentne metričke fonologije u sustavu ToBI. Kolokvij 1.
 8. 8. tjedan Predavanje Određivanje granice intonacijskih jedinica. Seminar . Opis prozodije rečenice hrvatskoga standardnoga jezika.
 9. 9. tjedan . Predavanje Određivanje jedinica tonske konture. Seminar Bilježenje rečenične intonacije u okviru autosegmentne metričke fonologije u sustavu ToBI (primjeri pojedinih jezika)
 10. 10. tjedan Predavanje Određivanje jedinica tonske konture. Seminar Bilježenje rečenične intonacije u okviru autosegmentne metričke fonologije u sustavu ToBI (primjeri pojedinih jezika)
 11. 11. tjedan Predavanje Određivanje jedinica tonske konture. Seminar Bilježenje rečenične intonacije u okviru autosegmentne metričke fonologije u sustavu ToBI (primjeri pojedinih jezika)
 12. 12. tjedan Predavanje Odnos prozodije riječi i prozodije rečenice. Seminar Bilježenje rečenične intonacije u okviru autosegmentne metričke fonologije u sustavu ToBI (primjeri pojedinih jezika)
 13. 13. tjedan Predavanje Tonogeneza. Seminar Primjeri međuodnosa prozodije riječi i prozodije rečenice.
 14. 14. tjedan Predavanje Neurolingvistička istraživanja prozodije. Seminar Kolokvij 2.
 15. 15. tjedan Predavanje Zaključak o prozodijskim sustavima riječi i rečenice. Seminar Evaluacija rada studenata. Anketa za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu.

Ishodi učenja
 1. Definirati prozodijska ili suprasegmentalna obilježja, nabrojati funkcije prozodije.
 2. Odrediti prozodijske jedinice moru, slog, prozodijsku riječ, intonacijsku jedinicu i rečenicu.
 3. Objasniti osnovne parametre u percepciji prozodije: tonsku visinu, glasnoću i dužinu te ih prepoznati u akustičkom prikazu zvuka.
 4. Klasificirati jezike prema sustavu prozodije riječi na tonske, visinske i udarne.
 5. Primijeniti međunarodnu fonetsku transkripciju u bilježenju prozodije riječi raznih jezika.
 6. Definirati osnovne pojmove autosegmente metričke fonologije u analizi rečenične intonacije.
 7. Primijeniti ToBI transkripciju pomoću akustičke i perceptivne analize rečenice odabranog jezika (hrvatski, engleski, njemački i dr.).
 8. Objasniti međuutjecaj leksičkog tona i rečenične intonacije.
 9. Objasniti karakteristike prozodije riječi i prozodije rečenice hrvatskoga standardnoga jezika i nekih hrvatskih idioma.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje i vrednovanje studenata.

Obavezna literatura
 1. Clark, J. E., Yallop, C., & Fletcher, J. (2007). An introduction to phonetics and phonology. (Third Edition), Malden, Oxford, Carlton: Bleckwell. (str. 326-371.)
 2. Garde, P. (1993) Naglasak. (Prevoditelj D. Raguž). Zagreb: Školska knjiga.
 3. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnoga jezika. U: Babić, S., D. Brozović, I. Škarić, S. Težak. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. Poglavlja: Prozodija riječi, str. 120-134; Rečenična prozodija, str. 135-145.
 4. Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. (Poglavlje Tonogenesis, str. 42-46)
 5. Ladd, D. R. (2008). Intonational phonology. Cambridge University Press. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Izbor recentnih znanstvenih radova iz časopisa o fonetskim znanostima i fonologiji (Govor, Suvremena lingvistika, Language and Speech, Journal of Phonetics, Phonetica, The Journal of the Acoustical Society of America, Phonology, Phonology Yearbook, Linguistische Arbeiten, Nordic Journal of Linguistics i drugi).

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar