Psihologija partnerskih odnosa

Naziv
Psihologija partnerskih odnosa
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142656
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Nakon ovog kolegija studenti će moći opisati temeljne teorijske modele važne za razumijevanje partnerskih odnosa. Znat će navesti i objasniti čimbenike koji utječu na započinjanje ljubavne veze, njeno održavanje, ugrožavanje i završavanje. Moći će objasniti uzroke problema u partnerskim odnosima i razlikovati metode i postupke za njihovu prevenciju, ublažavanje ili rješavanje.
Sadržaj
 1. Definiranje bliskih odnosa i određivanje važnosti njihovog proučavanja
 2. Povijesni pregled istraživanja bliskih odnosa.
 3. Metodologija u istraživanjima partnerskih odnosa
 4. Teorijski pristupi: evolucijska perspektiva, teorija privrženosti, teorija socijalne razmjene, teorija socijalnog učenja, socijalno-ekološki model
 5. Privlačnost i tijek romantične veze
 6. Individualni faktori; spol/rod, ličnost, iskustvo
 7. Faktori odnosa: razvoj bliskosti, sukobi u vezi, ljubomora
 8. Socijalna kognicija u vezi: uvjerenja i očekivanja
 9. Socijalna kognicija u vezi: interpretacija
 10. Faktori okoline/konteksta: stresori, socijalna podrška, socijalna mreža
 11. Veze kroz dob: važne životne promjene i efekt na vezu
 12. Intervencije; prevencijski i terapijski programi.
 13. Prekid veze i razvod; posljedice
 14. Suvremeni izazovi: homoseksulane veze, međukulturale veze, veze na daljinu, višestruke obitelji itd
 15. Prezentiranje studentskih radionica

Ishodi učenja
 1. Razlučiti obilježja različitih vrsta odnosa te objasniti aspekte bliskih odnosa i njihovu povezanost sa subjektivnom dobrobiti.
 2. Kritički prosuđivati glavne teorijske pristupe istraživanju intimnih odnosa i objasniti osnovne postavke svake teorije.
 3. Objasniti glavne skupine faktora koji utječu na intimne odnose.
 4. Preispitati razvoj bliskosti i sukobe u vezi iz različitih teorijskih perspektiva.
 5. Identificirati prednosti i nedostatke socijalne mreže za kvalitetu i stabilnost veze
 6. Integrirati modele koji objašnjavaju (ne)stabilnost intimne veze/braka, izdvojiti skupine prediktora prekida veze te opisati posljedice prekida odnosa za pojedinca, za odnos među bivšim partnerima, te za djecu.
 7. Procijeniti temeljne terapijske pristupe tretmanu parova i objasniti tipične intervencije za svaki
 8. Kreirati radionicu za pojedince ili parove s ciljem uspostavljanja ili održavanja uspješnih intimnih odnosa.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja. Seminari i radionice. Samostalni i grupni domaći zadaci. Aktivno sudjelovanje u nastavi (diskusija u malim grupama; izlaganje pred kolegama; diskusija u većoj grupi). Unutar svake nastavne jedinice seminari prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili na osnovi zadane literature.
Metode ocjenjivanja
Ukupna ocjena iz kolegija formira se na temelju nekoliko elemenata: • ocjene iz završnog ispita - 50% • ocjene iz individualnih i grupnih zadaća (4 individualna domaća zadatka koja u većini slučajeva uključuju i naknadno analiziranje i sumiranje spoznaja u manjoj grupi uz predaju pisanih izvještaja; 2 grupna zadatka koji se u obliku prezentacije izlažu na nastavi, te dodatno predaju i pismeno). - 50%

Obavezna literatura
 1. Miller, R.S., Perlman, D. & Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. New York: McGrawHill.
 2. Duck, S. W. (2007). Human Relationships. London: Sage Publications.
 3. Vangelisti, A. L. & Perlman, D. (ur.) (2006). The Cambridge Handbook of Personal Relationships. Cambridge: University Press.
Dopunska literatura
 1. Knapp, M. L., Vangelisti, A. L. (2000). Interpersonal communication and human relationships. Boston: Allyn and Bacon.
 2. Tadinac, M., Kamenov, Ž., Jelić, M., & Hromatko, I. (Ur.) (2007). Što ljubavnu vezu čini uspješnom? Izvještaj s XV ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: FF Press.
 3. Milivojević, Z. (1995). Formule ljubavi. Novi Sad: Prometej.
 4. Rijavec, M. i Miljković, D. (2002). Srce moje i tvoje u ljubavi stoje: psihologija ljubavi. Zagreb: IEP-D2.
 5. Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 6. Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2003). Validacija instrumenta za mjerenje privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa: Modifikacija Brennanova Inventara iskustava u bliskim vezama. Suvremena psihologija, 6(1), 73-91.
 7. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar