Sociolingvistika

Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160754
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti povezanost jezičnih i izvanjezičnih pojava, spregu komunikacijske i simboličke razine jezika te ulogu jezika u kreiranju ideoloških pogleda. Razviti sposobnost kritičkog pogleda na proširene ideje o jeziku i jezičnoj varijantnosti. Razviti metodološke i analitičke vještine za samostalna sociolingvistička istraživanja.
Sadržaj
 1. Sociolingvistika kao grana lingvistike. Pojmovi langue i parole, competence i performance, komunikacijska kompetencija. Jezik, dijalekt, varijetet.
 2. Jezične ideologije i kritička analiza diskursa.
 3. Sociolingvistički intervju.
 4. Jezik i društvena klasa.
 5. Jezik i etnicitet.
 6. Jezik i rod.
 7. Jezični varijeteti u kontekstu. Stil i registri. Sleng.
 8. PRVO PONAVLJANJE.
 9. Uljudnost i moć u jeziku.
 10. Jezik i geografija. Tradicionalna dijalektologija. Inovacije preko jezičnih barijera.
 11. Jezici u kontaktu 1. Prebacivanje kodova. Croanglish/hrengleski.
 12. Jezici u kontaktu 2. Pidžini i kreolski jezici.
 13. Jezična politika i jezično planiranje.
 14. Jezik i "nova društvena osjetljivost". Jezična diskriminacija, rasizam i seksizam. Politička korektnost.
 15. DRUGO PONAVLJANJE.

Ishodi učenja
 1. Student će moći uočiti povezanost jezičnih i izvanjezičnih pojava te spregu komunikacijske i simboličke razine jezika.
 2. Student će razviti sposobnost kritičkog pogleda na proširene ideje o jeziku i jezičnoj varijantnosti i moći će ih dekonstruirati.
 3. Student će razviti metodološke i analitičke vještine za samostalna sociolingvistička istraživanja.
 4. Student će moći analizirati ulogu jezika u kreiranju i normalizaciji ideoloških pogleda u društvu.
Metode podučavanja
Nastava na kolegiju odvija se putem predavanja i seminarskih rasprava, s naglaskom na samostalnom radu. Za seminarsku raspravu studenti trebaju za svaki tjedan unaprijed pročitati zadane tekstove i biti spremni kritički o njima raspravljati. Svaki će student tijekom semestra (1) predstaviti seminarsku temu na temelju zadanog teksta i osmisliti pitanja za usmenu raspravu te (2) provesti, napisati i u drugom dijelu semestra predstaviti vlastito istraživanje u obliku seminarskog rada. Taj se seminarski rad sastoji od provedbe jednog sociolingvističkog intervjua, transkripcije građe te obrade podataka uz referiranje na relevantnu literaturu.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena u kolegiju dobiva se na temelju pismenog ispita (60%) i napisanog seminarskog rada o vlastitom istraživanju (40%).

Obavezna literatura
 1. Trudgill, Peter (2000) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. (4. izdanje). London/New York: Penguin.
 2. Llamas Carmen, Mullany Louise i Peter Stockwell (ur.) (2007) The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge.
 3. Wardhaugh, Ronald i Janet M. Fuller (2015) Introduction to Sociolinguistics. (7. izdanje). Oxford: Wiley-Blackwell.
Dopunska literatura
 1. Hudson, Richard (1996) Sociolinguistics. (2. izdanje). Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Romaine, Suzanne (2007) Language and Society. Oxford: Oxford University Press.
 3. Stockwell, Peter (2007) Sociolinguistics: A Resource Book for Students. (2. izdanje). London/New York: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij