Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski

Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125561
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na kolegiju se obrađuje poredbenopovijesna gramatika staroarmenskog jezika. Razmatraju se problemi rekonstrukcije indoeuropskog prajezika, diskutiraju se konkretne slučajevi staroarmenskih i indoeuropskih etimologija, raspravlja se o problemima genetske supklasifikacije indoeuropskih jezika te se čita jedan staroarmenski tekst.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Osnove povijesti staroarmenskog jezika.
 3. Staroarmenski unutar indoeuropske jezične porodice.
 4. Poredbena fonologija I: okluzivi.
 5. Poredbena fonologija II: sonanti.
 6. Poredbena fonologija III: frikativi.
 7. Poredbena fonologija IV: vokali.
 8. Poredbena morfologija I: imenice.
 9. Poredbena morfologija II: zamjenice.
 10. Poredbena morfologija III: sustav prezenta.
 11. Poredbena morfologija IV: aorist i mediopasiv.
 12. Glagolski načini.
 13. Nefinitni glagolski oblici.
 14. Sintaksa. Arealno-tipološka obilježja armenskoga jezika. Armenski i kavkaski jezici.
 15. Rezervni termin.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanje. Rad na tekstu.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović: A grammatical sketch of Classical Armenian (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov)
 2. H. Martirosyan: Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon, Brill, Leiden 2010.
 3. R. Schmitt: Grammatik des klassisch-armenischen, IBS, Innsbruck 1981.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 4. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 7. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij