Filozofija odgoja - seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera

Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170893
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Razmotriti i valorizirati Schelerov doprinos fenomenologiji te kritički prosuditi utemeljenje i održivost osnovnih elemenata njegove teorije: vrijednosti, rang vrijednosti, koncepte ljubavi, mržnje, simpatije i ressentimenta, kao i Schelerov personalizam. Analizirati njegove stavove o ljubavi u kontekstu odgoja.
Sadržaj
 1. Dogovor o radu i uvodno izlaganje
 2. Husserlova i Schelerova fenomenologija
 3. Koncept osobe kod Schelera
 4. Ordo amoris, ens amans
 5. Ljubav i spoznaja
 6. Ljubav i odgoj; odgajateljska ljubav
 7. »Etika simpatije« (I)
 8. »Etika simpatije« (II)
 9. Ljubav i mržnja
 10. Dekonstrukcija vrijednosti: Ressentiment (I)
 11. Dekonstrukcija vrijednosti: Ressentiment (II)
 12. Ljubav i znanje
 13. Vrijednosti i društveni život (I)
 14. Vrijednosti i društveni život (II)
 15. Zaključna razmatranja i završna rasprava

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovne pojmove fenomenologije
 2. prepoznati i vrednovati Schelerov doprinos fenomenologiji
 3. objasniti Schelerov personalizam
 4. protumačiti i kritički vrednovati ključne elemente materijalne etike vrijednosti
 5. objasniti Schelerove koncepte ljubavi, mržnje, simpatije i ressentimenta
 6. kritički prosuditi Schelerove doprinose razmatranjima ljubavi u specifičnim situacijama, napose u kontekstu odgoja
 7. protumačiti i analizirati ulogu koju Scheler pridaje vrijednostima u društvenom životu
 8. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate
 9. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 10. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 11. integrirati relevantne uvide u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
Metode podučavanja
Uvodno predavanje nastavnika, redovni pismeni izvještaji o čitanju, usmena izlaganja, rasprava
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje prisustvovanja studenata na nastavi, vrednovanje redovnih izvještaja o čitanju, vrednovanje usmenih izlaganja

Obavezna literatura
 1. Max Scheler, Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Gesammelte Werke, Bd. 2, Francke, Bern – München 1966.
 2. Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Francke Verlag, Bern – München 1973. [Max Scheler, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass, Niemeyer, Halle 1913.; Max Scheler, The Nature of Sympathy, Transaction Publishers, New Brunswick – London 2009.]
 3. Max Scheler, Ressentiment, Marquette University Press, Milwaukee, 1994.
 4. Harold J. Bershady (ur.), Max Scheler. On Feeling, Knowing, and Valuing, Selected Writings, The University of Chicago Press, Chicago – London 1992.
 5. Hotimir Burger, Ljudska moralnost. Studije o antropologiji i etici, Naklada Breza, Zagreb 2008.
 6. Aleksandar Fatić, Virtue as Identity. Emotions and the Moral Personality, Rowan & Littlefield, London – New York 2016.
 7. Milan Galović, Bitak i ljubav. Max Scheler. Od fenomenologije do filozofijske antropologije, Biblioteka Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1989.
 8. Max Scheler, »Vom Sinn des Leides«, Schriften zur Soziologie und Weltanschaungslehre, Gessamelte Werke, Bd. 6, Francke Verlag, Bern – Münich 1963., str. 36–72.
 9. Max Scheler, »Liebe und Erkenntnis«, Schriften zur Soziologie und Weltanschaungslehre, Gessamelte Werke, Bd. 6, Francke Verlag, Bern – Münich 1963., str. 77–98.
 10. Max Scheler, Ideja čovjeka i antropologija. Izbor tekstova, Hotimir Burger (ur.), Nakladni zavod Globus, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij