Andragogija

Naziv
Andragogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35978
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje znanja o andragogiji kao pedagogijskoj disciplini, o temeljnim andragoškim koncepcijama i pravcima te o teorijsko-metodološkim odrednicama obrazovanja odraslih. Osposobiti studente za teorijsko-metodološko utemeljenje obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja te za istraživanja - kritičku analizu i razumijevanje - specifičnih fenomena i modela obrazovanja odraslih.
Sadržaj
 1. Andragogija kao znanost: povijesni razvoj i različita shvaćanja andragogije.
 2. Pojam, značaj, funkcije i faktori obrazovanja odraslih.
 3. Obrazovanje odraslih u društvu koje uči; obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.
 4. Andragoški ciklus.
 5. Suvremene koncepcije i pravci andragogije.
 6. Andragoški pojmovnik.
 7. Klasifikacije i utvrđivanje obrazovnih potreba.
 8. Razlozi participacije i prepreke sudjelovanju odraslih u obrazovanju i učenju.
 9. Područja i sadržaji obrazovanja odraslih.
 10. Organizacija nastave za odrasle (oblici organizacije, modeli, metode, mediji, tehnologija).
 11. Netradicionalne metode u obrazovanju odraslih.
 12. Međunarodna dimenzija obrazovanja odraslih.
 13. Međunarodni programi obrazovanja odraslih.
 14. Andragog – kreator, savjetnik, voditelj, poučavatelj i/ili trener u obrazovanju odraslih.
 15. Kvaliteta obrazovanja odraslih i kritička analiza andragoške teorije i prakse.

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti osnovne andragoške pojmove.
 2. Objasniti povijesni razvoj obrazovanja odraslih.
 3. Interpretirati teorije obrazovanja odraslih.
 4. Kreirati andragoški program.
 5. Izabrati i demonstrirati nastavne metode u obrazovanju odraslih.
 6. Prezentirati UNESCO-ov program "Obrazovanje za sve".
 7. Planirati istraživanja u području obrazovanju odraslih.
 8. Kritički prosuđivati andragošku teoriju i praksu.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci, seminarski radovi s prezentacijom.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 5 bodova Kolokvij: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Pismeni dio ispita: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Usmeni ispit: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 12 bodova Konačna ocjena: 90-100 bodova – izvrstan (5) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 70-79 bodova – dobar (3) 60-69 bodova – dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Jarvis, P. (2010): Adult Education and lifelong learning: theory and practice.New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group
 2. Jarvis, P. (2003): Poučavanje: teorija i praksa. Zagreb: Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta Andragoški centar.
 3. Matijević, M. (2000), Učiti po dogovoru – uvod u tehnologiju obrazovanja odraslih. Zagreb: Birotehnika.
 4. Tight, M. (2002), Key Concepts in Adult Education. 2nd ed. London: Routledge.
 5. xxx (2009, 2010): Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih. 1. i 2. dio. Zagreb: Agencija za obrazovanje odraslih.
Dopunska literatura
 1. Andrilović, V.; Matijević, M. i sur. (1985), Andragogija. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Gartenschlager, U. i H. Hinzen (ur.) (2000), Perspektive i tendencije obrazovanja odraslih u Europi. Zagreb: Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta, 2000.
 3. Merriam, S. B.; Caffarella, R.S.; Baumgartner, L. M. (2007): Learning in Adulthood: a Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey – Bass.
 4. Müller, W.; Wiegmann, S. (2001), Netradicionalne metode u obrazovanju odraslih. Zagreb: Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta.
 5. Povjerenstvo za obrazovanje odraslih (2005), Strategija i akcijski plan obrazovanja odraslih. Zagreb: Povjerenstvo za obrazovanje odraslih Vlade RH.
 6. Tekuća godišta časopisa Obrazovanje odraslih (Zagreb) i Adult Education and Development (Bonn), te odgovarajući izvori na webu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar