Filozofija religije - seminar: Filozofija religije Martina Luthera

Naziv
Filozofija religije - seminar: Filozofija religije Martina Luthera
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170895
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s Lutherovom filozofijom religije koja naznačuje početak reformacije i s njom protestantizma. Osim temeljnih postulata Lutherova nauka o okretanju religije trima temeljnim načelima: prednost Svetog pisma pred predajom (sola Scriptura), vjere pred djelima (sola fides) i milosti pred zaslugama (sola gratia), u seminaru se raspravlja o odnosu između institucionalne religije i unutarnje vjere. Unutarnja, istinska vjera jest zakon koji obvezuje in foro interno, a ne samo in foro externo kao u slučaju službene teologije. U seminaru će se razmatrati i važnost razlikovanja između pozitivne religije i ideje komunitarizma te reformatorske i protestantske ideje individualizma te time uvidjeti važenje reformacije u širem, društvenom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 2. Pojam reformacije
 3. 95 teza (prvi dio)
 4. 95 teza (drugi dio)
 5. Problem dobrih djelâ
 6. Unutarnja vjera iz srca
 7. Metafizika subjektivnosti
 8. Metafizički egoizam
 9. Tumačenje psalma
 10. Razmatranje ne(legitimnosti) papinske vlasti
 11. Volja ispred razuma
 12. Dva carstva
 13. Nauk o regimentama
 14. Lutherov utjecaj na individualizam
 15. Završna diskusija

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s filozofskim temeljima reformacije i protestantizma
 2. analiza Lutherovih postulata
 3. upoznavanjem s obilježjima protestantske misli u odnosu na katoličku
Metode podučavanja
Predavanje s dikusijom, studentska izlaganja
Metode ocjenjivanja
izlaganje rada i pisani uradak

Obavezna literatura
 1. Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, sv. I., Dematra, Zagreb 2006.
 2. Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, sv. II., Dematra, Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 2. Lohse, Bernard, Martin Luther: život i djelo, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2006.
 3. Maritain, Jacques, Tri reformatora: Luther – Descartes – Rousseau, Laus, Split 1995.
 4. Strauss, Leo, Cropsey, Joseph (ur.), Povijest političke filozofije (dio o Lutheru), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006.
 5. Weber, Max, Protestantska etika i duh kapitalizma, MISL, Zagreb 2006. (ili neko drugo izdanje)
 6. Barth, Karl, Uvod u evangeličku teologiju, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2007.
 7. Fries, Heinrich; Kretschmar, Georg, Klasici teologije, sv. I, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004. (dio o Lutheru).
 8. Sunajko, Goran, Metafizika i suverenost, HFD, Zagreb 2015. (poglavlje 2.4.–o Lutheru)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij