Hrvatska književnost 18. stoljeća

Naziv
Hrvatska književnost 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
170268
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Temeljito upoznavanje s kanonskim djelima hrvatske književnosti 18. stoljeća. Razvijanje sintetskog, kulturnopovijesnog pristupa književnosti: povezivanje činjenica iz književne, političke, društvene i jezične povijesti. Pismena obrada književnopovijesnih problema srednje složenosti, uz upotrebu literature i samostalnu analizu književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Pregled hrvatske književne kulture 18. stoljeća: regije, žanrovi, poetike I.
 3. Pregled hrvatske književne kulture 18. stoljeća: regije, žanrovi, poetike II.
 4. Društvena, ekonomska i politička povijest hrvatskih zemalja u 18. stoljeću I.
 5. Društvena, ekonomska i politička povijest hrvatskih zemalja u 18. stoljeću II.
 6. Pregled historiografije o književnoj i kulturnoj povijesti hrvatskih zemalja u 18. stoljeću.
 7. Odabrane teme: I. svjetovno kajkavsko pjesništvo
 8. II. Konfesionalni identiteti
 9. III. Primorske akademije
 10. Prezentacija seminarskih istraživanja I.
 11. Prezentacija seminarskih istraživanja II.
 12. Prezentacija seminarskih istraživanja III.
 13. Sinteza
 14. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati, opisati i interpretirati temeljne koncepte prosvjetiteljstva u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća
 2. Student će moći književnopovijesno opisati i objasniti žanrovski sastav u pojedinačnim književnim kulturama hrvatske književnosti 18. stoljeća
 3. Student će moći opisati i objasniti povijesni, društveni, vjerski i kulturni kontekst hrvatske književnosti 18. stoljeća
 4. Student će moći primijeniti usvojene književnopovijesne i kulturnopovijesne činjenice u samostalnoj analizi pojedinih kanonskih djela hrvatske književnosti 18. stoljeća
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad, mentorske konzultacije i samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Bogišić, Rafo. "Hrvatska književnost 18. stoljeća". Zbornik Zagrebačke slavističke škole III, Zagreb 1975. Str. 9-22.
 2. Bogišić, Rafo. "Književnost prosvjetiteljstva". U: M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić: Povijest hrvatske književnosti od renesanse do prosvjetiteljstva. Zagreb 1974. Str. 293-376.
 3. Budak, Neven. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku. Zagreb 2007.
 4. Dukić, Davor: Poetike hrvatske epike 18. stoljeća, Split 2002.
 5. Georgijević, Krešimir. Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969.
 6. Matić, Tomo. Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. Zagreb 1945.
 7. Matasović, Josip. Iz galantnog stoljeća (kulturnohistorijski fragmenti). Prir. T. Shek Brnardić. Zagreb 22008.
 8. Slamnig, Ivan. "Hrvatska književnost osamnaestog stoljeća, njezini stilovi, veze i uloga u stvaranju nacionalnog jedinstva". U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, ur. A. Flaker, K. Pranjić. Zagreb 1978. Str. 279-287.
 9. Vrandečić, Josip; Bertoša, Miroslav. Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku. Zagreb 2007.
Dopunska literatura
 1. Dukić, Davor. 2008. "Tragovi jednog pograničnog mentaliteta u Grabovčevu Cvitu razgovora", u: Tematološki ogledi, Zagreb, Hrvatska Sveučilišna naklada, 65–85.
 2. Dukić, Davor. 2008. "Andrija Kačić Miošić i književnost Makarskog primorja: prolegomena za jednu regionalnu književnu povijest", u: Tematološki ogledi, Zagreb, Hrvatska Sveučilišna naklada, 86–95.
 3. Gulin, Valentina. 1998. "Grabovac i Lovrić. Kulturni konteksti 18. stoljeća", Znanstveni skup Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture, Vrlika, Poglavarstvo Grada Vrlike, Matica hrvatska Vrlika, Matica hrvatska Sinj, 123–138.
 4. Matić, Tomo. 1929. Adam Tadija Blagojević. Prilog za historiju hrvatske književnosti osamnaestoga vijeka, Zagreb, Tisak Nadbiskupske tiskare, 129–167.
 5. Matić, Tomo. 1940. "Život i rad Antuna Kanižlića", u: Pjesme Antuna Kanižlića, Antuna Ivanošića i Matije Petra Katančića, SPH knj. 26, Zagreb, JAZU, XIII–XLI.
 6. Matić, Tomo. 1969. "Život i rad Vida Došena", u: Djela Vida Došena, priredili Tomo Matić i Antun Djamić, SPH, knj. 34, Zagreb, JAZU, 5–14.
 7. Mullett, Michael. 1995. The Counter –Reformation and the Catholic Reformation in early modern Europe, London and New York, Routledge.
 8. Novak, Slobodan Prosperov. 1999. Povijest hrvatske književnosti (Od Gundulićeva "poroda od tmine" do Kačićeva "Razgovora ugodnog naroda slovinskoga" iz 1756), knjiga III, Zagreb, AB Biblioteka Historia.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar