Institucije starije hrvatske književnosti

Naziv
Institucije starije hrvatske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
170280
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će se upoznati s nekima od procesa stvaranja kanona starije hrvatske književnosti, kao i oblikovanja struke, i to iz perspektive djelovanja institucija u 19. stoljeću. Cilj je potaknuti studente da s pomoću samostalnoga rada, zajedničke rasprave i terenskoga rada razviju sposobnost povezivanja činjenica iz književne, političke, društvene i jezične povijesti te kritički prosuđuju procese formiranja kanona i struke.
Sadržaj
 1. Uvod; popis literature - komentar
 2. Pojam institucije (književnost kao institucija; eksterne institucije); pojam kanona
 3. Starija hrvatska književnost - određenje pojma
 4. Književnopovijesni kontekst: preporodno i postpreporodno doba
 5. Matica ilirska - Matica hrvatska; starija hrvatska književnost u izdanjima MH; Babukićev predgovor "Osmanu"
 6. MH - terenska nastava
 7. JAZU - HAZU; Sveučilište u Zagrebu; NSK
 8. I. Kukuljević Sakcinski, "Bibliografija hrvatska"; počeci nacionalne filologije; starija hrvatska književnost u ostavštiti Lj. Gaja
 9. HAZU - terenska nastava (palača HAZU, Knjižnica, Arhiv)
 10. NSK - posjet Zbirci starih knjiga i rukopisa
 11. Književnost i nacionalnointegracijski procesi tijekom 19. stoljeća (s naglaskom na djelima starije hrvatske književnosti) I
 12. Književnost i nacionalnointegracijski procesi tijekom 19. stoljeća (s naglaskom na djelima starije hrvatske književnosti) II
 13. Sinteza: uloga institucija u oblikovanju književnoga kanona
 14. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i samostalno analizirati procese stvaranja književnoga kanona.
 2. Studenti će moći formulirati nove istraživačke probleme u djelovanju i važnosti institucija vezanih uz književni život.
 3. Studenti će moći kompetentno čitati, analizirati i interpretirati stručnu literaturu iz područja povijesti struke i povijesti institucija.
Metode podučavanja
Predavanje, studentska izlaganja, rasprava o zadanim temama, samostalno istraživanje u knjižnicama, multimedijalne prezentacije
Metode ocjenjivanja
Kraći esej na zadanu temu; izlaganje na nastavi; kraće pisane provjere (razumijevanje sadržaja); usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Babukić, Vjekoslav, „Predgovor“, u: Gundulić, Ivan. Osman, MH, Zagreb 1844. Biti, Vladimir, „Institucija“, u: isti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb Brešić, Vinko, „Institucije“, u: isti, Hrvatska književnost 19. stoljeća, Zagreb 2015 (263–289) Brlek, Mijo, Rukopisi knjižnice Male braće u Dubrovniku, Zagreb 1952, 7–22. Culler, Jonathan, „Književnost – što je to i je li to bitno?“, u: isti, Književna teorija. Vrlo kratak uvod, prev. M. i F. Hameršak, Zagreb 2001, str. 27–52. Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1–4, Zagreb, 2010–2012. (natuknice Ivan Kukuljević Sakcinski, Ljudevit Gaj, Antun i Ivan Mažuranić, J. J. Strossmayer, Hrvatski narodni preporod, Ilirizam, Matica hrvatska, JAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, periodizacija, kanon, knjižnice, Stari pisci hrvatski, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Stoljeća hrvatske književnosti…) Kastropil, Stjepan, Rukopisi Naučne biblioteke u Dubrovniku. Knj. I. Rukopisi na hrvatskom ili srpskom jeziku, Zagreb 1954. (str. 5–20) Kravar, Zoran, Uloga Zagreba u književnom životu nacije, u: isti, Sinfonia domestica. Članci o domaćoj književnosti 1. i 2. stupnja, Zadar 2005, 61–71. Kukuljević Sakcinski, Ivan, Bibliografia jugoslavenska. Knjiga prva: Bibliografia hrvatska, Dio prvi: tiskane knjige, Zagreb 1860. (predgovor) Matica hrvatska 1842–1997, pripremio J. Bratulić, Zagreb 1997. Protrka, Marina, Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća, Zagreb 2008. (prvo poglavlje) Web stranice NSK, HAZU, Matice hrvatske, Znanstvene knjižnice u Dubrovniku, Male braće i Državnoga arhiva u Dubrovniku
Dopunska literatura
 1. Rapacka, Joanna, Leksikon književnih tradicija, prev. D. Blažina, Zagreb 2002. Stipčević, Aleksandar, Povijest knjige, drugo, prošireno i dopunjeno izdanje, Zagreb 2006. (poglavlje IV. „Europsko srednjovjekovlje“; poglavlje IX. „Humanizam i renesansa“) Stipčević, Aleksandar, Socijalna povijest knjige u Hrvata I i II, Zagreb 2004. i 2005. Knjiga I: Srednji vijek, str. 6-43 i uvod u svako poglavlje. Knjiga II: Od glagoljskog prvotiska (1483) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835)

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar