Istočni halštatski krug

Naziv
Istočni halštatski krug
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
170494
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predavanje - Studenti stječu opći uvid u fenomen halštatske kulture kao temeljne manifestacije starijeg željeznog doba na prostoru središnje Europe i usvajaju temeljne kronološke i tipološke pojmove vezane uz ovo razdoblje. Na primjerima najznačajnijih kulturnih skupina i nalazišta usvajaju se pojedini teorijski koncepti neophodni za pravilnu interpretaciju sociološke strukture, te materijalne i duhovne kulture istočnog halštatskog kruga. Seminar - Kroz individualni rad studenti razvijaju sposobnost snalaženja u stručnoj literaturi i stječu detaljniji uvid u strukturu nekog od konkretnih arheoloških fenomena (kulturnih skupina ili kategorija vezanih uz materijalnu ili duhovnu kulturu). Cilj je ukazati na međusobnu interakciju takvih individualnih fenomena koji studentu omogućuju uvid u kompleksniju sliku željeznodobnih kultura i zajednica. Studenti se moraju upoznati s metodologijom i recentnim dostignućima arheologije željeznog doba, a najviše s metodom pisanja znanstvenih radova. To znači da se moraju naučiti služiti znanstvenom literaturom i moraju naučiti koristiti znanstveni aparat u pisanju samostalnih tekstova.
Sadržaj
 1. Zapadni i istočni halštatski krug (povijesni pregled nastanka pojma halštatske kulture, prostorna i sadržajna podjela na dva kulturna kruga te njihove osnovne karakteristike i razlike)
 2. Kulturno-kronološka slika istočnog halštatskog kruga (tradicionalni kronološki sustavi i prostorne odrednice kulturnih pojava vezanih uz istočni halštatski krug; recentna problematika uspostave lokalnih i nedregionalnih kronoloških okvira za proučavanje halštatske kulture)
 3. Geneza starijeg željeznog doba na području istočnog halštatskog kruga (tradicije kulture polja sa žarama, pontsko-kavkaski utjecaji)
 4. Koruška grupa
 5. Grupa Kalenderberg
 6. Transdanubija i istočna Mađarska
 7. Središnja i zapadna Slovenija
 8. Dolenjska grupa
 9. Budinjak
 10. Grupa Martijanec - Kaptol
 11. Kaptol
 12. Pokopavanje u istočnom halštatskom krugu
 13. Situlska umjetnost
 14. Kraj (?) istočnog halštatskog kruga
 15. Seminar - Konkretna obrada nekog od fenomena materijalne ili duhovne kulture povezanog sa zajednicama istočnog halštaskog kruga u prostornim okvirima. Poseban naglasak je na novim istraživanjima i novim znanstvenim spoznajama u formi obaveznog pismenog rada iz propisane literature.

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti podjelu na zapadni i istočni halštatski krug, te definirati njihove osnovne karakteristike i razlike
 2. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike Koruške i Kalnderberg grupe
 3. Moći objasniti kulturno-kronološku sliku istočnog halštatskog kruga
 4. Moći objasniti genezu starijeg željeznog doba na području istočnog halštatskog kruga kroz tradiciju kulture polja sa žarama i pontsko-kavkaske utjecaje
 5. Moći kronološki i tipološki objasniti procese vezane uz područje Transdanubije i istočna Mađarske, te središnje i zapadne Slovenije
 6. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike Dolenjske grupe, te grupa Budinjak i Martijanec – Kaptol
 7. Moći prepoznati i nabrojati glavne karakteristike situlske ujetnosti
 8. Moći definirati mehanizme razmjene i trgovine u vrijeme strijeg željeznog doba na primjeru lokaliteta Kaptol
 9. Moći objasniti razlike u grobnom ritualu na području istočnog halštatskog kruga
 10. Moći, na pojedinim područjima, definirati kraj istočnog halštatskog kruga
 11. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja zastupati određenu teoriju prilikom izrade seminarskog rada
 12. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja razviti diskusiju o određenoj problematici s kolegama i profesorom
 13. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja kritički prosuđivati i prezentirati određenu temu iz razdoblja starijeg ili mlađeg željeznog doba
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Kroz kolokvije, te usmeni i pismeni ispit provjerit će se prepoznavanje, uspoređivanje i kritičko vrednovanje kronoloških i tipoloških teorija na području istočnog halštatskog kruga u vrijeme starijeg željeznog doba. Individualnim seminarom u kojem će studenti analizirati i kritički prosuđivati kronološke i tipološke teorije iz vremena željeznog doba, pratit će se usvajanje kompetencija vezanih uz navedeno razdoblje.

Obavezna literatura
 1. H. Potrebica, Kneževi željeznoga doba, Meridijani, Centar za prapovijesna istraživanja i Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju – projekt: Elite brončanog i željeznog doba na tlu Hrvatske, Zagreb 2013.
 2. E. Jerem (ur.), Die Osthallstattkultur, Archaeolingua 7, Budimpešta 1996.
 3. C. F. E. Pare, Beitrage zum Ubergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil I - Grundzuge der Chronologie im ostlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahrhundert v. Chr.), Jahrbuch RGZM 45, 1, 1998.
 4. C. Metzner-Nebelsick, Der "Thrako-Kimerische" Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien, VF 23, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. 2002.
 5. L. D. Nebelsick - J.-W. Neugebauer - E. Lauerman - A. Eibner, Hallstattkultur im osten Österreiches, NP Buchverlag, St. Pölten 1997.
 6. T. Kemenczei, The beggining of the Iron Age: the Pre-Scythians, u: Hungarian Archaeology at the turn of the Millenium, Budimpešta 2003., 177-183.
 7. E. Jerem, The Early Iron Age in Transdanubia: the Hallstatt Culture, u: Hungarian Archaeology at the turn of the Millenium, Budimpešta 2003., 177-183.
 8. E. Patek, Westungarn in der Hallstattzeit, Acta Humaniora, Weinheim 1993.
 9. S. Gabrovec, Svetolucijska grupa, u: Praistorija jugoslavenskih zemalja V., Svjetlost i CBI ANUBiH, Sarajevo 1987., 120-150.
 10. J. Dular, Halštatske nekropole Dolenjske, Založba ZRC, Ljubljana 2003.
 11. B. Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, Katalogi in monografije 25, Narodni muzej, Ljubljana 1990.
 12. T. Knez, Novo Mesto I, Novo Mesto 1986.
 13. Križ, B., Kapiteljska njiva, katalog izložbe, Novo Mesto 1997.
 14. skupina autora, Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada - starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj, katalog izložbe, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 2004.
 15. P. Turk, Images of Life and Myth, katalog izložbe, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2005.
 16. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Dopunska literatura
 1. M. Trachsel, Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit, UPA 104, Bonn 204.
 2. C. Metzner-Nebelsick, “Abschied von den “Thrako-Kimmeriern”? – Neue aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Klturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine, u: B. Hänsel & J. Machnik (ur.), Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe, SS 20 - PAS 12, München – Rahden/Westf. 1998, 361-422.
 3. A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1.vorchristlichen Jahrtausend, Universitätforscungen zur prähistorischen Archäologie 78, Bonn 2001.
 4. B. Križ, Novo Mesto III, Novo Mesto 1993.
 5. B. Križ, Novo Mesto IV, Novo Mesto 1997.
 6. B. Križ, Novo Mesto V, Novo Mesto 2000.
 7. Ž. Škoberne, Budinjak - kneževski tumul, Muzej grada Zagreba, Zagreb 1999.
 8. V. Vejvoda - I. Mirnik, Halštatski kneževski grobovi iz Kaptola kod Slavonska Požege, Arheološki vestnik 24, Ljubljana 1973.
 9. H. Potrebica, Kaptol i starije željezno doba središnje i zapadne Slavonije // Slavonija, Baranja i Srijem vrela europske civilizacije / Biškupić, Božo (ur.).Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori Zagreb, 2009. Str. 96-103.
 10. H. Potrebica, Tumuli in the Hallstatt Landscape: continuity and transformation, u: Ladislav Šmejda i Jan Turek (eds.), Spatial Analysis of Funerary Areas, University of West Bohemia, Department of Archaeology, Plzen 2004., 115-128.
 11. Umetnost alpskih ilirov in Venetov, katalog izložbe, Ljubljana 1962.
 12. E. Jerem, The Late Iron Age cemetery of Szentlőrinc, AAH 20, Budimpešta 1968, 159-208, T. XXVI-XLVIII.
 13. E. Jerem, Zur Geschichte der späten Eisenzeit in Transdanubien. Späteisenzeitliche Grabfunde von Beremend (Komitat Baranya), AAH 25, Budimpešta 1973, 65-86, T. XV-XX.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij