Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti

Naziv
Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170538
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija ilustrirati i analizirati pojavu parodije u povijesti hrvatske književnosti. Nakon što se u uvodnome dijelu kritički razmotre moguća određenja pojma parodije s teorijskoga i genološkoga stajališta, izdvojit će se i analizirati njezini reprezentativni primjeri iz različitih književnopovijesnih razdoblja, uzimajući u obzir osobitosti njihovih poetika, kao i relevantne srodne primjere iz ostalih književnosti zapadnoga kulturnog kruga.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Po završetku kolegija studenti će moći:
  2. definirati pojam parodije i razlikovati njegova postojeća teorijska određenja;
  3. prepoznati i opisati relevantna obilježja i oblike parodije u povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst;
  4. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji primjera parodije iz različitih razdoblja povijesti hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno).
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje kroz seminarski rad; usmeni ispit ili pisani završni rad.

Obavezna literatura
  1. Girgio Agamben, „Parodija“, Tema, br. 3-4/2010. Tomislav Bogdan, „Držićev antiptrarkizam“, u: Prva svitlos, Matica hrvatska, Zagreb, 2017. Lada Čale-Feldman, „Humor, parodija i ironija u hrvatskoj drami sedamdesetih“, u: Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Povijest jezika/književne prakse sedamdesetih, ur. Krešimir Mićanović, Zagreb, 2010. Sintija Čuljat, „Razdjelnice žanra parodije u djelu Ante Kovačića“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, ur. Vinka Glinčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017. Simon Dentith, Parody, Routledge, London – New York, 2000. Gérard Genette, Palimpsestes, Editions de Seuil, Paris, 1982. (eng. Palimpsests, University of Nebraska Press, Lincoln – London, 1997.) Linda Hutcheon, A Theory of Parody, Methuen, New York, 1985. Wolfgang Karrer, Parodie, Travestie, Pastiche, Wilhelm Fink, München, 1977. Zoltán Medve, „Inter-, para-, meta- i ostali prefiksi: nestajanje parodije“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, ur. Vinka Glinčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017. Mistifikacija; Parodija. Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća, ur. Sonja Ludvig i Aleksandar Flaker, Areagrafika, Zagreb, 2002. Margaret Rose, Parody: ancient, modern and postmodern, Cambridge Univerity Pres, Cambridge, 1993.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
  2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar