Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele

Naziv
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170537
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija kritički razmotriti pojam novele i njegove različite vrstovne definicije i inačice, a potom ilustrirati i analizirati njezine pojave i preobrazbe u hrvatskoj književnosti od devetnaestostoljetnih početaka do suvremenoga doba. Odabrani hrvatski primjeri pozicionirat će se unutar njihovih specifičnih poetičkih, odnosno književnopovijesnih konteksta, što će uključivati i njihovu usporedbu s relevantnim primjerima iz europske i svjetske književnosti.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Po završetku kolegija studenti će moći:
  2. definirati pojam novele kao vrste, te prepoznati i opisati njezina temeljna obilježja i različite inačice;
  3. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatskih novela iz različitih književnopovijesnih razdoblja i njihovoj usporedbi sa srodnim pojavama iz drugih nacionalnih književnosti;
  4. uočiti i analizirati različite oblike komunikacije, kao i tipološke analogije između hrvatske i inozemne novelističke produkcije.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno).
Metode ocjenjivanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno).

Obavezna literatura
  1. Sekundarna literatura: Antun Barac, Hrvatska novela do Šenoine smrti. Rad JAZU, 1952. Zagreb „Teorija novele“, ur. M. Solar, Dometi, br. 11/1980. Krešimir Nemec, „Problemi teorije novele“, u: Pripovijedanje i refleksija, Osijek, 1988. Jurica Pavičić, Hrvatski fantastičari. Jedna književna generacija, Zagreb, 2000. Tomislav Sabljak (prir.), Teorija priče, HAZU, Zagreb, 2007. Milivoj Solar, „Teorija novele“, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004. Helena Sablić Tomić, Uvod u hrvatsku kratku priču, Leykam international, Zagreb, 2012.
  2. Primarna literatura (izbor tekstova): Antun i Nada Šoljan (prir.), Sto odabranih novela svjetske književnosti, Stvarnost, Zagreb, 1968. Branimir Donat i Igor Zidić (prir.), Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva, Liber Zagreb, 1975. Krešimir Nemec (prir.), Antologija hrvatske novele, Naklada Pavičić, Zagreb, 1997. Miroslav Šicel (prir.), Antologija hrvatske kratke priče, Disput, Zagreb, 2001. Krešimir Bagić (prir.), Goli grad: antologija hrvatske kratke priče 80-ih i 90-ih, Naklada MD, Zagreb, 2003. Ivica Župan (prir.), Guja u njedrima. Panorama novije hrvatske fantastične proze, prir. Ivica Župan, Rijeka, 2011.2
Dopunska literatura
  1. Hugo Aust, Novelle, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar, 2006. Branimir Bošnjak, Žanrovske prakse hrvatske proze: od arkadijskog realizma do fantastičnog dokumentarizma, Altagama, Zagreb, 2007.. Milka Car, „Zadaće novele kao žanra u 19. stoljeću. Nacionalni programi i imperijalni konteksti u Šenoinim novelama Turci idu i Pruski kralj“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, ur. Vinka Glinčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017. Ivo Frangeš i Viktor Žmegač, Hrvatska novela: interpretacije, Školska knjiga, Zagreb, 1998. Miranda Levanat-Peričić, „Kratka priča od Antologije (2001.) Miroslava Šicela do Festivala! (2011.) Romana Simića Bodrožića““ u: Poredbeni dvogledi, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017.Krešimir Nemec, „Poetika hajdučko-turske novelistike“, u: Dani hvarskoga kazališta. Sv. XXIV. Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), ur. Nikola Batušić i dr., Književni krug, Split, 1998. Pavao Pavličić, Uvod u Marinkovićevu prozu, Ex libris, Zagreb, 2014. (prvo i posljednje poglavlje) Cvijeta Pavlović, „Flaubertovska estetika Vojnovićeva Geraniuma“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova II. Moderna i hrvatska književnost, ur. M. Tomasović i V. Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, Split, 2002. Cvijeta Pavlović, „Tragom novele: Guy de Maupassant“, u: Hrvatsko-francuske književne veze, FF press, Zagreb, 2008.

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar