Kultura polja sa žarama

Naziv
Kultura polja sa žarama
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
170495
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Predavanje - Upoznavanje studenata s kulturom polja sa žarama kao primjerom kulturne koine koja je na širem europskom prostoru obilježila kasno brončano doba. Predstavljanje prostornih krugova i grupa unutar te kulturne zajednice prema njihovim sličnostima i razlikama u materijalnoj i duhovnoj kulturi na temelju tipologije i kronologije te proučavanje njihovih međusobnih odnosa. Seminar - Kroz individualni rad studenti razvijaju sposobnost snalaženja u stručnoj literaturi i stječu detaljniji uvid u strukturu nekog od konkretnih arheoloških fenomena (kulturnih skupina ili kategorija vezanih uz materijalnu ili duhovnu kulturu). Cilj je ukazati na međusobnu interakciju takvih individualnih fenomena koji studentu omogućuju uvid u kompleksniju sliku kasnobrončanodobnih kultura i zajednica. Studenti se moraju upoznati s metodologijom i recentnim dostignućima arheologije brončanog doba, a najviše s metodom pisanja znanstvenih radova. To znači da se moraju naučiti služiti znanstvenom literaturom i moraju naučiti koristiti znanstveni aparat u pisanju samostalnih tekstova.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij (uvod u temu, način rada i literaturu)
 2. Istočni i zapadni krug kulture polja sa žarama (razlike i sličnosti)
 3. Prijelaz iz srednjeg brončanog u kasno brončano doba na prostoru srednje Europe
 4. Starija faza kulture polja sa žarama u srednjem Podunavlju i odnos prema prostoru sjeverne Hrvatske
 5. Najistočnije grupe starije faze kulture polja sa žarama
 6. Kronologije kulture polja sa žarama prema ostavama
 7. Fenomeni rasprostranjenosti ostava kulture polja sa žarama
 8. Problem definiranja srednje faze kulture polja sa žarama
 9. Mlađa faza kulture polja sa žarama u jugoistočnoalpskom krugu
 10. Mlađa faza kulture polja sa žarama u srednjem Podunavlju
 11. Najistočnije grupe mlađe faze kulture polja sa žarama
 12. Apsolutne i relativne kronologije Ha B stupnja
 13. Migracije i kultura polja sa žarama
 14. Kraj (?) kulture polja sa žarama
 15. Seminar - Konkretna obrada nekog od fenomena materijalne ili duhovne kulture povezanog sa zajednicama kulture polja sa žarama u prostornim okvirima. Poseban naglasak je na novim istraživanjima i novim znanstvenim spoznajama u formi obaveznog pismenog rada iz propisane literature.

Ishodi učenja
 1. Moći definirati sličnosti i razlike unutar istočnog i zapadnog kruga kulture polja sa žarama
 2. Moći objasniti i navesti mehanizme koji su utjecali na prijelaz iz srednjeg u kasno brončano doba na prostoru srednje Europe
 3. Moći definirati glavne karakteristike starije faze kulture polja sa žarama u srednjem Podunavlju i objasniti njihov odnos prema prostoru sjeverne Hrvatske
 4. Moći kronološki i tipološki navesti podjelu kulture polja sa žarama prema ostavama
 5. Moći objasniti problematiku srednje faze kulture polja sa žarama
 6. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike mlađe faze kulture polja sa žarama jugoistočnoalpskom krugu i srednjem Podunavlju
 7. Moći nabrojati i prema arheološkom materijalu definirati najistočnije grupe mlađe faze kulture polja sa žarama
 8. Moći objasniti problematiku vezanu uz apsolutne i relativne kronologije Ha B stupnja
 9. Moći objasniti mehanizme vezane uz kraj, odnosno transformaciju kulture polja sa žarama
 10. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja zastupati određenu teoriju prilikom izrade seminarskog rada
 11. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja razviti diskusiju o određenoj problematici s kolegama i profesorom
 12. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja kritički prosuđivati i prezentirati određenu temu iz razdoblja kulture polja sa žarama
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Kroz kolokvije, te usmeni i pismeni ispit provjerit će se prepoznavanje, uspoređivanje i kritičko vrednovanje kronoloških i tipoloških teorija vezanih uz kulturu polja sa žarama. Individualnim seminarom u kojem će studenti analizirati i kritički prosuđivati kronološke i tipološke teorije iz vremena kulture polja sa žarama, pratit će se usvajanje kompetencija vezanih uz navedeno razdoblje.

Obavezna literatura
 1. Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Monographien RGZM 35, Mainz 1995 .
 2. S. Hansen, Studien zu den Metalldeponierung während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônental und Karpatenbecken, Universitätforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 21, Bonn 1994.
 3. Gaben die Götter, Schätze der Bronzezeit Europas, Bestandskataloge band 4, (Hrsg. W. Menghin-B. Hänsel), Berlin 1997
 4. J. Dular - I. Šavel - S. Tecco Hvala, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana 2002.
 5. B. Teržan, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia, AV 50, Ljubljana 1999., 97-143.
 6. M. Dizdar - D. Ložnjak Dizdar – S. Mihelić, Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – novi izazovi, Katalog izložbe, Arheološki muzej Osijek i Arheološki muzej Zagreb, Osijek 2011.
 7. J. Paulík, K problematike čakanskej kultûry v Karpatskej kotline, Slovenská Archeológia XI/2, Bratislava 1963., 269-338.
 8. M. Lochner, Späte Bronzezeit, Urnenfelderzeit, Aktueller Überblick über Urnenfelderkultur im Osten Österreichs, u: Neugebauer J.-W., Bronzezeit in Ostösterreich, St. Polten-Wien 1994., 195.-224
 9. S. Stegmann-Rajtár, Spätbronze- und früheisenzeitliche Fundgruppen des mittleren Donaugebietes, BRGK 73 (1992), Frankfurt a. M. 1993., 29-179. (samo kasnobrončanodobne grupe)
 10. E. Patek, Die Urnenfelderkultur in Transdanubien, Akadémiai Kiadó, Budapest 1968.
 11. K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj, Zadar 1973
 12. K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa žarama sa svojim grupama, u: PJZ IV, (ur. A. Benac), Sarajevo 1983., 547-646.
 13. K. Vinski-Gasparini, Ostave s područja kulture polja sa žarama, u: PJZ IV, (ur. A. Benac), Sarajevo 1983., 647-667.
 14. C. Metzner-Nebelsick, Der «Thrako-Kimmerische» Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien, Vorgeschichtliche Forschungen Band 23, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2002. (poglavlja A 1-4, B 5-8, D 16)
 15. C. F. E. Pare, Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit im Mitteleuropa, Teil I, Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahrhundert v. Chr.), JbRGZM 45/1 (1998), Mainz 1999, 293-433.
 16. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Dopunska literatura
 1. F. Kőszegi, A Dunántúl története a későbronzokorban (The History of Transdanubia during the Late Bronze Age), BTM Mühely 1, Budapest 1988. (summary na engleskom, izvornik na mađarskom)
 2. M. Lochner, Studien zur Urnenfelderkultur im Waldviertel (Niederösterreich), Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 25, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1991.
 3. E. Patek, Westungarn in der Hallstattzeit, Acta humaniora, Weinheim 1993. (samo poglavlje koje se odnosi na Ha B razdoblje)
 4. C. Metzner-Nebelsick, Abschied von den «Thrako-Kimmeriern»? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine, u: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 12 (Hrsg. B. Hänsel-J. Machnik), München 1998, 361.-422.
 5. M. Trachsel, Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit, UPA Band 104, Bonn 2004. (samo poglavlja koja se odnose na Ha B stupanj)
 6. Clausing C., Untersuchungen zu den urnenfelderzeitlichen Gräbern mit Waffenbeigaben vom Alpenkamm bis zur Südzone des Nordischen Kreises, Eine Analyse ihrer Grabinventare und Grabformen, BAR IS 1375, Oxford 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij