Latenska kultura u Hrvatskoj

Naziv
Latenska kultura u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
170496
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predavanje - Studenti stječu opći uvid u latensku kulturu koja je najvažnija manifestacija mlađeg željeznog doba na prostoru sjeverne Hrvatske kao i većeg dijela Europe. Usvajaju temeljne kronološke i tipološke pojmove vezane uz ovo razdoblje. Na primjerima najznačajnijih nalazišta usvajaju se pojedini teorijski koncepti neophodni za pravilnu interpretaciju sociološke strukture, te materijalnih i duhovnih fenomena latenske kulture. Seminar - Kroz individualni rad studenti razvijaju sposobnost snalaženja u stručnoj literaturi i stječu detaljniji uvid u strukturu nekog od konkretnih arheoloških fenomena (kulturnih skupina ili kategorija vezanih uz materijalnu ili duhovnu kulturu). Cilj je ukazati na međusobnu interakciju takvih individualnih fenomena koji studentu omogućuju uvid u kompleksniju sliku mlađeželjeznodobnih kultura i zajednica. Studenti se moraju upoznati s metodologijom i recentnim dostignućima arheologije mlađeg željeznog doba, a najviše s metodom pisanja znanstvenih radova. To znači da se moraju naučiti služiti znanstvenom literaturom i moraju naučiti koristiti znanstveni aparat u pisanju samostalnih tekstova.
Sadržaj
 1. Latenska kultura i Kelti (povijesni pregled nastanka imena Kelti i međuodnos tog etnonima i definicije latenske kulture)
 2. Kulturno-kronološka slika latenske kulture (tradicionalni kronološki sustavi i prostorne odrednice kulturnih pojava vezanih uz Hrvatsku i okolni prostor; recentna problematika uspostave lokalnih i regionalnih kronoloških okvira za proučavanje latenske kulture, kronologija latenske kulture sjeverno i južno od Alpa)
 3. Latenizacija i problem ranog latena na prostoru Hrvatske (LT A-B1), odnos prema kulturnim grupama mlađe faze starijeg željeznog doba, nastanak i razvoj Skordiska i Tauriska
 4. Rani laten (LT B2) – karakteristične grobne cjeline i nalazi (oružje, nošnja) u sjevernoj Hrvatskoj i njihova povezanost s europskim nalazištima latenske kulture
 5. Srednji laten (LT C1) – karakteristične grobne cjeline i nalazi (oružje, nošnja) u sjevernoj Hrvatskoj i njihova povezanost s europskim nalazištima latenske kulture
 6. Srednji laten (LT C2) – karakteristične grobne cjeline i nalazi (oružje, nošnja) u sjevernoj Hrvatskoj i njihova povezanost s europskim nalazištima latenske kulture
 7. Kasni laten (LT D1-2) – karakteristične grobne cjeline i nalazi (oružje, nošnja) u sjevernoj Hrvatskoj i njihova povezanost s europskim nalazištima latenske kulture
 8. Kasnolatenski horizont 'oppida'
 9. Naselja (infrastruktura) i karakteristični nalazi Skordiska i Tauriska u sjevernoj Hrvatskoj
 10. Groblja (pogrebni običaji) Skordiska i Tauriska u sjevernoj Hrvatskoj
 11. Keramika latenske kulture – razlike između Skordiska i Tauriska
 12. Utjecaji latenske kulture na druge zajednice mlađeg željeznog doba u Hrvatskoj
 13. Završetak razvoja latenske kulture Skordiska i Tauriska, 'romanizacija'-pitanja kontinuiteta u ranorimski horizont
 14. Konkretna obrada nekog od fenomena materijalne ili duhovne kulture povezanog sa zajednicama starijeg željeznog doba u prostornim okvirima . Poseban naglasak je na novim istraživanjima i novim znanstvenim spoznajama u formi obaveznog pismenog rada iz propisane literature.

Ishodi učenja
 1. Moći definirati glavne karakteristike kasnolatenskog horizonta 'oppida'
 2. Moći, na temelju karakterističnih nalaza, definirati naselja i groblja Skordiska i Tauriska u sjevernoj Hrvatskoj, te objasniti utjecaje latenske kulture na druge zajednice mlađeg željeznog doba u Hrvatskoj
 3. Moći definirati kraj samostalnog razvoja latenske kulture Skordiska i Tauriska, te procese rane romanizacije
 4. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja zastupati određenu teoriju prilikom izrade seminarskog rada
 5. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja kritički prosuđivati i prezentirati određenu temu iz razdoblja starijeg ili mlađeg željeznog doba
 6. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja razviti diskusiju o određenoj problematici s kolegama i profesorom
 7. Moći, kroz povijesni pregled, definirati latensku kulturu i Kelte
 8. Moći objasniti kulturno-kronološku sliku latenske kulture na području Hrvatske i povezati s prostorom sjeverno i južno od Alpa
 9. Moći objasniti proces latenizacije i problem ranog latena na prostoru Hrvatske
 10. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike ranog latena (LT B2) u sjevernoj Hrvatskoj i usporediti s europskim nalazištima latenske kulture
 11. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike srednjeg latena (LT C1) u sjevernoj Hrvatskoj i usporediti s europskim nalazištima latenske kulture
 12. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike srednjeg latena (LT C2) u sjevernoj Hrvatskoj i usporediti s europskim nalazištima latenske kulture
 13. Moći kronološki i tipološki izdvojiti glavne karakteristike kasnog latena (LT D1-2) u sjevernoj Hrvatskoj i usporediti s europskim nalazištima latenske kulture
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Kroz kolokvije, te usmeni i pismeni ispit provjerit će se prepoznavanje, uspoređivanje i kritičko vrednovanje kronoloških i tipoloških teorija vezanih uz mlađe željezno doba. Individualnim seminarom u kojem će studenti analizirati i kritički prosuđivati kronološke i tipološke teorije iz vremena mlađeg željeznog doba, pratit će se usvajanje kompetencija vezanih uz navedeno razdoblje.

Obavezna literatura
 1. skupina autora, The Celts, katalog izložbe, Bompiani, Milano 1991.
 2. J. R. Collis, The European Iron Age, London 1984., dio od str. 113.-180.
 3. J. R. Collis, The Celts: Origins and Reinventions, Stroud: Tempus 2003.
 4. M. Guštin, Die Kelten in Jugoslawien, Jahrbuch RGZM 31, Mainz 1984., 305.-363.
 5. N. Majnarić-Pandžić, Keltsko-latenska kultura mlađega željeznoga doba u sjevernoj Hrvatskoj, u: Prapovijest, Zagreb 1998., 327.-349.
 6. D. Božič, Kelti – ljudstvo iz osrčja Evrope, u: Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, ur. B. Aubelj, Ljubljana 1999., 150.-153.
 7. P. Popović, The Territories of Scordisci, Starinar XLIII-XLIV, Beograd 1992.-1993., 13.-21.
 8. D. Božič, Relativna kronologija mlajše železne dobi v jugoslovenskem Podonavju, Arheološki Vestnik XXXII, Ljubljana 1981., 315.-336.
 9. Majnarić-Pandžić N., Nekoliko napomena o uvođenju ranolatenskog stla u sjevernu Hrvatsku i Bosnu, Arheološki radovi i rasprave 12, Zagreb 1995., 31.-53.
 10. B. Jovanović, Dolazak Kelta na Balkan, u: Scordisci i starosedioci, Beograd 1992., 83.-94
 11. B. Jovanović, Horizont najsobova na severnom Balkanu, u: Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Beograd 1994., 111.-117.
 12. B. Jovanović, Horizont najstarijih keltskih grobova na severnom Balkanu, u: Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Beograd 1994., 111.-117.
 13. B. Jovanović, Istočna grupa, u: Praistorija jugoslavenskih zemalja V., Svjetlost i CBI ANUBiH, Sarajevo 1987., 815-854.
 14. skupina autora, Keltoi - Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije, katalog izložbe, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1984.
 15. N. Majnarić-Pandžić, Keltsko-latenska kultura u Slavoniji i Srijemu, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci 1970.
 16. D. Božič, Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit Jahre 1964, Arheološki Vestnik 50, Ljubljana 1999., 189.-213.
 17. D. Božič, Zapadna grupa, u: Praistorija jugoslavenskih zemalja V., Svjetlost i CBI ANUBiH, Sarajevo 1987., 855-897.
 18. N. Majnarić-Pandžić, Grob ratnika Lt 12 iz srednjolatenskog groblja u Zvonimirovu kod Suhopolja u Virovitičko-podravskoj županiji, Prilozi Instituta za arheologiju 18, Zagreb 2001., 83.-101.
 19. M. Dizdar, Zvonimirovo – Veliko polje. Groblje latenske kulture 1, Monografije Instituta za arheologiju, vol. 8, Zagreb 2014.
 20. M. Dizdar - H. Potrebica, Latenska kultura na prostoru Požeške kotline, Opvscvla Archaeologica 26, Zagreb 2002, 111.-131.
 21. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Dopunska literatura
 1. D. Božič, Žvenket mečev in trušč bojnih voz, u: Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, ur. B. Aubelj, Ljubljana 1999.a, 158.-160.
 2. D. Božič, Prebivališča mrtvih v mlajši železni dobi, u: Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, ur. B. Aubelj, Ljubljana 1999.b, 165.-167.
 3. B. Križ, Kelti v Novem mestu, katalog izložbe, Novo mesto 2001.
 4. B. Križ, Novo Mesto VI, Novo Mesto 2005.
 5. D. Pirkmajer, Kelti na Celjskem, katalog izložbe, Celje 1991.
 6. M. Dizdar, Latenska naselja na vinkovačkom području, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 2001.
 7. B. Križ, Kelti v Novem Mestu, katalog izložbe, Dolenjski muzej, Novo Mesto 2001.
 8. M. Green (ur.), The Celtic World, Routledge, Oxford 1995.
 9. J. Todorović, Skordisci, istorija i kultura, Savez Arheoloških društava Jugoslavije, Novi Sad – Beograd 1974.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij