Lingvokulturologija

Naziv
Lingvokulturologija
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
170908
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi proučavanjem mlade lingvističke discipline, lingvokulturologije, koja se bavi problemom odnosa jezika i kulture. Riječ je o interdisciplinarnom jezičnom pravcu čija je osnovna zadaća otkrivanje mentaliteta naroda i kulture kroz jezik. Jezik se promatra kao put kojim dolazimo ne samo do suvremenog mentaliteta nacije, već njime dopiremo i do načina shvaćanja svijeta u prošlosti i to kroz prizmu metafora, simbola, figurativnih jezičnih jedinica poput frazema i poslovica itd. Cilj je kolegija pružiti teorijsku osnovu, razraditi principe te dati obrasce za jezičnu analizu sa stajališta lingvokulturologije.
Sadržaj
 1. P: Pojam kultura i pristupi proučavanju kulture. Kulturologija kao znanost. Lingvokulturologija: objekt proučavanja, zadaće, ciljevi, metode, glavni predstavnici i škole. S: Što je istraživanje u lingvistici?
 2. P: Problem odnosa jezik – kultura u lingvistici: od W. von Humboldta i A. A. Potebnje, preko E. Sapira i B. Whorfa pa do lingvokulturološkog izučavanja jezika i kulture. Pitanje promjene paradigmi u lingvistici. Nova antropocentrična paradigma i mjesto lingvokulturologije u njoj. S: Metodologija lingvističkog istraživanja.
 3. P: Lingvokulturologija: terminološki aparat (культурные семы, культурный фон, культурные концепты, культурное пространство, культурный фонд, лингвокультурная парадигма, ментальность, менталитет, концепты культуры, культурная коннотация, прецедентность). S: Ilustracija lingvokulturološkoga terminološkog aparata: praktični zadaci.
 4. P: Pojmovi jezična slika svijeta i jezična ličnost. S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje novih pojmova na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 5. P: Metafora kao način predstavljanja kulture. Teorija metafore G. Lakoffa i M. Johnsona. Pojam koncept u lingvistici. S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje metafora i koncepata na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 6. P: Simbol kao stereotipizirana pojava kulture. Nacionalna specifičnost simbola. S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje simbola kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 7. P: Stereotip kao pojava kulture. Vrste stereotipa. S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje stereotipa kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 8. P: Lik čovjeka u mitu i folkloru kroz prizmu frazema i poslovica. S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje novog gradiva na frazeološkoj i paremiološkoj građi: praktični zadaci.
 9. P: Verbalne asocijacije, jezik i kultura. S: Asocijativna ispitivanja: praktični zadaci.
 10. P: Verbalne asocijacije u istraživanju leksičkog značenja. S: Rječnici asocijacija i njihova svrha: praktični zadaci.
 11. P: Primjeri lingvokulturoloških istraživanja. S: Planiranje vlastitoga lingvokulturološkog istraživanja: kako definirati lingvokulturološki problem, ciljeve, metodologiju i relevantnost istraživanja.
 12. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije životinja u hrvatskom jeziku.
 13. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije osjećaja u hrvatskom jeziku.
 14. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava
 15. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Barčot, B. (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Воробьёв, В.В. (2008). Лингвокультурология. Москва: Российский университет дружбы народов.
 3. Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоциjациjе кроз српски jезик и културу. Београд: Друштво за српски jезик и културу Србиje.
 4. Лакофф, Дж., Джонсон, М. (2004). Метафоры, которыми мы живём. Москва: Изд. УРСС.
 5. Маслова, В.А. (2001). Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия».
Dopunska literatura
 1. Брилёва, И.С. и др. (2004). Лингвокультурологический словарь. Москва: Гнозис.
 2. Зыкова И.В. (2015). Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения. Москва: Ленанд.
 3. Stanojević, M.-M. (2013). Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa.
 4. Тер-Минасова, С. Г. (2004). Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство МГУ.
 5. Тхорик, В. И.; Фанян, Н. Ю. (2006). Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Москва: ГИС.