Migracije i transformacije slika

Naziv
Migracije i transformacije slika
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170243
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na primjerima iz domaće baštine i njihovom usporedbom sa srodnim djelima u drugim sredinama upoznati studente s mehanizmima narudžbe i širenja utjecaja putem umjetničkih djelā iz drugih umjetničkih sredina te s posljedicama migracije slikā, ali i umjetnika. Razumijevanje uzroka i posljedica globalizacija imaginarija. Povezati predodžbe (ideje, opise) iz drugih umjetnosti (književnost, glazba, kazalište) s likovnim umjetnostima. Također, cilj je kritički razlikovati suvremene migracije i migracije pojedinih umjetničkih rješenja kroz vrijeme (ponavljanje i transformaciju povijesnih rješenja u današnjici).
Sadržaj
 1. Uvod: upoznavanje rada na kolegiju (osim predavanja: projekti, seminari, mentorirani rad). Teme, područje, pojmovnik, literatura.
 2. Migracije umjetnika i širenje renesansnih likovnih ideja i rješenja: Francesco Laurana, Juraj Matejev Dalmatinac, Nikola Ivanov Firentinac, Andrija Aleši, Ivan Duknović. Prijevodi starijih ikonografskih rješenja u suvremeni likovni govor.
 3. Migracija likovnih rješenja, pojava navoda/citata i kopiranje u vrijeme renesanse i manirizma: autoritet »božanskih« umjetnika, pojmovi originala i kopije u traktatistici XVI.-XVIII. stoljeća.
 4. Prijevodi slikarskih djelā u grafički medij. Tržište grafika i njegova uloga u vizualnoj komunikaciji. Dometi promjene nakon ulaska grafike u sustav vizualne komunikacije.
 5. Tržište grafika: Uspješni predlošci, moć slikā, modelli fortunati. Studije slučaja. Pojmovi predložak/model; replika i inačica/varijanta.
 6. Prijevodi ideja u likovna rješenja, concetti fortunati. Veze književnih i likovnih djelā. Pojmovi efraza i simulacrum. Studije slučaja. Dogovor o temama seminara i projektnim temama.
 7. Migracija hagiografskih i ikonografskih rješenja na primjeru zaštitnika grada Trogira, biskupa Ivana Trogirskoga u XV. i XVI. stoljeću.
 8. Migracija hagiografskih i ikonografskih rješenja II. poveznice likovnij i književnih djelā na temu biskupa Ivana Trogirskoga u XVII. i XVIII. stoljeću. Pojam »politička ikonografija« i analiza značenja.
 9. Migracija ikonografskih rješenja I. na primjeru marijanske ikonografije u europskoj baštini. Načela prenošenja i studije slučaja.
 10. Migracija ikonografskih rješenja II. na primjeru marijanske ikonografije u europskoj i latinoameričkoj baštini. Načela i putevi prenošenja, studije slučaja.
 11. Stilski prijevodi: renesansna djela prema starijima: navodi/citati na primjerima iz opusa Piera della Francesca. Uspjeh i neuspjeh pojedinih stilskih rješenja: studije slučaja.
 12. Dijalozi kroz vrijeme: Umjetnost XIX. i XX. stoljeća prema starijim majstorima. Studije slučaja iz globalne baštine (peruanski umjetnik Francisco Laso de los Ríos; njemački umjetnik Gerchard Richter). Osvrt na početke vizualne komunikacije i na utjecaj likovnih djelā u jačanju identiteta; usporedba s novim značenjima ponavljanja i prijenosa vizualnih ideja.
 13. Dijalozi kroz vrijeme II. Suvremena umjetnost i stari mjastori. Studije slučaja iz hrvatske baštine (Lovro Artuković, Silvio Vujičić) i inozemne (Gerhard Richter). Predaja seminara.
 14. Kazalište, film i likovne umjetnosti: utjecaj kazališta i na baroknu umjetnost te suvremeni prijenos kompozicijskih i cjelovitih stilskih rješenja te navodi/citati starih majstora u kazališnoj i filmskoj scenografiji. Studije slučaja. Predaja projekata (prezentacije).
 15. Zaključne rasprave na temelju predavanih tema te posebno predanih projekata i seminara.

Ishodi učenja
 1. Procijeniti i obrazložiti temeljne sličnosti i razlike među određenim povijesnoumjetničkim i teorijskim idejama u povijesno i teritorijalno razlučivim pojavama i razdobljima.
 2. Primijeniti osnovna znanja i vještine iz područja povijesti i teorije umjetnosti.
 3. Provesti formalnu i ikonografsku analizu umjetničkih djela i pojava i povezati ih u društveno-povijesnom kontekstu.
 4. Kritički opisati kontekst nastanka umjetničkih djela i pojava.
 5. Koristiti pisane i vizualne izvore za rješavanje zadataka primjerene složenosti.
 6. Poznavati odabrane sredine (Trogir) čiju baštinu studenti upoznaju kroz terensku nastavu na obveznom predmetu u svjetlu migracije umjetnika i djelā iz Venecije ili drugih dijelova Apeninskoga poluotoka u tu sredinu.
 7. Usporediti sadržaje, pojedine dijelove i opreme književnih djelā (knjižna grafika) sa suvremenim ikonografijama te iste teme u likovnim djelima.
 8. Kritički analizirati naručiteljske motivacije i mehanizme koji je pokreću, a koji su općevrijedni i važni su za tumačenje uloge likovnih pojava (primjerice, jačanje identiteta zajednice ili pojedinca).
 9. Primijeniti i poznavati podrijetlo pojmova u likovnim umjetnostima: invencija, replika, suvremena kopija i kasnija kopija, predložak/model, inačica/varijanta, navod/citat, ekfraza, simulacrum, prijevod.
Metode podučavanja
Terenska, kabinetska i e-nastava. Samostalna mentorirana istraživanja polaznika, mentorirano oblikovanje rezultata istraživanja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Ocjena pisanoga i usmenoga (prezentiranoga kroz prezentaciju) studentskoga istraživanja.

Obavezna literatura
 1. David Freedberg, The Power of Images. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1989. (odabrana poglavlja)
 2. Walter Benjamin, »Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije« [1936.], u: Život umjetnosti 78/79, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2006. [1968.; prevela Snješka Knežević], str. 22-32.
 3. David Freedberg, The Power of Images. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1989. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Prema projektnim temama odabranima za istraživanje i za seminar svaki student dobit će upute o relevantnoj literaturi.
 2. Marilyn Dunn, »Roman Nuns, Art Patronage, and the Construction of Identity« u: Katherine A. McIver (ur.), Wives, Widows, Mistresses, and Nuns in Early Modern Italy: Making the Invisible Visible through Art and Patronage. Farnham (UK), Burlington (VT, USA): Ashgate, 2012., str. 181-205.
 3. Willibald Saurländer, The Catholic Rubens: Saints and Martyrs. Los Angeles: Getty Research Institute, 2014 [Njemački izovrnik: 2011.; preveo David B. Dollenmayer].
 4. William M. Ivins (Jr.), Prints and Visual Communication. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1953.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar