Opća povijest književnosti: Antička proza

Naziv
Opća povijest književnosti: Antička proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170540
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija analizirati fikcionalne i nefikcionalne oblike antičke proze. U uvodnom dijelu izlažu se tradicionalne definicije proze, te se daju kratke uputeu naratologijsku analizu pripovjednih djela. Središnji dio kolegija bavi se tipovima antičke proze: filozofske, historiografske/biografske, geografske, retoričke, epistolarne i fikcionalne. Završne rasprave bave se pitanjima obilježja literarnosti proznih tekstova te odnosom pripovjednog i proznog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i literaturu
 2. Što je to proza? (Solar: Ideja i priča, Teorija proze- odabrana poglavlja)
 3. Što je za Aristotela književnost? (Aristotel: Poetika)
 4. Metodologija analize pripovjednog teksta (Grdešić)
 5. Historiografska proza (Herodot, Plutarh)
 6. Putopis: Pauzanija (Opis Grčke)
 7. Kvintilijan (O obrazovanju govornika)
 8. Epistolarna proza (Ciceron, Seneka mlađi)
 9. Grčka fikcionalna proza (Ksenofont Efeški: Efeške pripovijesti)
 10. Grčki pastoralni roman (Longo: Dafnis i Hloja)
 11. Rimski roman: Apulej (Zlatni magarac) i Lukije ili magarac
 12. Rimski roman: Petronije ( Satirikon)
 13. Proza i svakodnevica: Apicije (O kuhanju)
 14. Filozofska proza: prozni dijalozi, fragmenti, proza
 15. Zaključna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Po završetku kolegija studenti će moći:
 2. definirati pojam literarnosti proznih tekstova i temeljne pojmove naratološke analize;
 3. prepoznati i opisati temeljne fikcionalne i nefikcionalne žanrove antičke proze;
 4. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji odabranih antičkih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, kraća studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje kroz seminarski rad; pisani rad i njegova usmena obrana.

Obavezna literatura
 1. Obvezni pisci (u cjelini): Ksenofont Efeški, Longo, Apulej, Petronije
 2. Obvezni pisci (izbor iz djela): Herodot, Plutarh, Pauzanija, Kvintilijan, Seneka
 3. Aristotel: "Poetika" (više izdanja)
 4. Bahtin, Mihail: "O romanu", Beograd, 1989.
 5. Beljan, Iva: „Naracija u historiografiji“, online- pdf, tiskano u: „Umjetnost riječi“, 2010/3-4.
 6. Brnčić, Jadranka: „Naracija u historiografiji“, u: „Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu“, 2007/1.
 7. Cherpack, Clifont: „Ideas and Prose Fiction in Antiqutiy“ /Online/jstor.org.terms/
 8. Hägg, Thomas: "The Novel in Antiquity", Berkley & Los Angeles, 1983.
 9. Solar, Milivoj: "Ideja i priča", Zagreb, 1974.
 10. Solar, Milivoj: "Teorija proze", Zagreb, 1989.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar