Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih

Naziv
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170546
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na tragu novijih tendencija u proučavanju romana, kolegij obuhvaća analizu izabrane romaneskne produkcije jednog od ključnih desetljeća 20. stoljeća, i to s književnog, kulturnog i socioekonomskog stajališta. Obradit će romani koji su reprezentativni za određeni aspekt desetljeća, uz relativno ravnopravnu zastupljenost primjera iz svjetske književnosti. Jednako tako, kolegij obuhvaća primjere iz visoke, ali i iz popularne književnosti, kao i analizu funkcioniranja tih polja u 1960-im, od krimića i hladnoratovskih špijunskih romana do hispanoameričkog booma i eventualnih nagovještaja postmodernih poetika. Obradit će se sljedeći primjeri: C. Simon, Flandrijska cesta; T. Capote, Hladnokrvno ubojstvo; H. Böll, Gledišta jednog klauna; J. le Carré, Poziv za umrlog; M. Sjöwall i P. Wahlöö, Nasmijani policajac (Den skrattande polisen, neprevedeno); R. Marinković, Kiklop; B. Pekić, Vreme čuda; M. Kundera, Šala; B. Ćosić, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji; M. Vargas Llosa, Razgovor u Katedrali; J. Fowles, Ženska francuskog poručnika; V. Jerofejev, Moskva-Petuški i dr. Paralelno s pojedinim primjerima romana, čitat će se odabrani naslovi odnosno izabrana poglavlja utjecajnih i problemski zanimljivih knjiga iz društvenih i humanističkih znanosti objavljenih 1960-ih (npr. Društvo spektakla G. Deborda, Usamljena gomila D. Riesmana, Oblik vremena (The Shape of Time, neprevedeno) G. Kublera, Razumijevanje medija M. Mcluhana i dr.)
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Dogovor o načinu rada. Uvod u problem i razdoblje. Kratko 20. stoljeće i njegove šezdesete. Problem romana: smjerovi, tendencije, odnosi.
 2. Francuski primjeri: Simon i Perec
 3. Amerika i njezin «karakter»: Capote
 4. Domaće stanje stvari: Marinković, Pekić, Ćosić
 5. Okvir jugoslavenske modernizacije: Grlom u jagode
 6. Polje popularnog: špijunski roman i hladni rat: le Carré i Semprun
 7. Njemački primjeri
 8. Švedski model: privatni život i država blagostanja: Jag är nyfiken – en film i gult /I Am Curious (Yellow)
 9. Švedski sociokrimić: inspektor Martin Beck
 10. Sovjeti i Rusi: Solženjivcin
 11. Sovjeti i Rusi: Jerofejev
 12. Čehoslovački/češki slućaj: Šala
 13. Otvorene vene latinske Amerike: Vargas Llosa
 14. Postmoderna? Postindustrijsko društvo?
 15. Završna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 6. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, problemska nastava, studija slučaja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. E. Hobsbawm (2009) Doba ekstrema, Zagreb: Zagrebačka naklada (2. i 3. dio)
 2. I. Lukšić ur. (2007) Šezdesete/The Sixties, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo (odabrana poglavlja)
 3. J. Matz (2004) The Modern Novel. A Short Introduction, Oxford: Blackwell (poglavlja 6 i 7)
 4. G. Debord (1999) Društvo spektakla, Zagreb: Arkzin
 5. M. Foucault (2002) Riječi i stvari, Zagreb: Goldenm marketing - Tehnička knjiga
 6. D. Riesman (1965) Usamljena gomila, Beograd: Nolit
 7. M. Mcluhan (2008) Razumijevanje medija, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga
 8. S. Kracauer (1965) History - The Last Things Before the Last, Princeton: Markus Wiener
 9. D. Caute (2003) The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War, Oxford & New York: Oxford University Press (odabrana poglavlja)
 10. H. Marcuse (1968) Čovjek jedne dimenzije. Rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo: V. Masleša
 11. K. Orfali (1991) The Rise and Fall of the Swedish Model, u: A. Prost & G. Vincent ur. (1991) A History of Private Life, vol. 5, 417-449.
 12. D. Caute (2010) Politics and the Novel during the Cold War, New Brunswick & London: Transaction (odabrana poglavlja)
 13. G. Kubler (1962) The Shape of Time: Remarks on the History of Things, New Heaven and London: Yale University Press
 14. E. Galeano (1997) Open Veins of Latin Amerika, London: Monthly Review
 15. M. Donnelly (2005) Sixties Britain: Culture, Society and Politics, Harlow: Pearson – Longman
 16. M. Touraine (1980) Postindustrijsko društvo, Zagreb: Globus
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar