Engleski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78173
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja akademske i stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Vrste teksta. Prepoznavanje različitih vrsta teksta: stručni tekst, grčki mit, beletristika, lirska pjesma, sažetak iz znanstvenog časopisa, kratka priča, novinski članak. Prepoznavanje jezičnih osobina teksta: sudionici, upotreba glagolskih vremena, vrste glagola, izražavanje u prvom ili trećem licu, stručni vokabular, imenske fraze, vrijeme i mjesto događaja, stvarni ili izmišljeni događaji i likovi. Određivanje svrhe različitih tipova teksta.
 2. Parafraziranje i citiranje. Navođenje točnih riječi iz originalnog izvora. Prenošenje autorovih misli i ideja svojim riječima. Parafraziranje i citiranje kao potpora vlastitim idejama i prikazivanje različitih točki gledišta, navođenje primjera i dokaza. Navođenje točnog izvora da bi se izbjeglo plagiranje. Uključivanje citata i parafraza u tekst. Dodavanje bibliografije po abecednom redu. Elementi bibliografske jedinice. Korištenje akademskog vokabulara.
 3. Generalizacija, kvalifikacija, oprezan stil. Uočavanje općih ideja i specifičnih detalja u tekstu. Izražavanje stupnja općenitosti pomoću izraza za vjerojatnost (certainly, definitely, possibly), učestalost (often, always, occasionaly) i količinu (all, most, majority). Akademski stil pisanja kao «oprezan» stil koji dopušta i ostale mogućnosti i točke gledišta. Ilustracija na tekstu.
 4. Pisanje sažetaka. Analiza odlomaka teksta, pronalaženje glavne ideje odlomka. Sažimanje glavne ideje u rečenicu. Rad na primjerima: studenti sastavljaju sažetak teksta na osnovu sažetka odlomka. Organizacija ideja u obliku odlomka kao fizičke i konceptualne cjeline. Postizanje logičnog slijeda događaja pomoću vremenskih oznaka i glagolskih vremena. Razrada ideje kroz opće i pojedinačne tvrdnje, argumenata za i protiv te zaključci koji proizilaze iz argumenata.
 5. Diskusija. Diskusija kao oblik izražavanja stavova i mišljenja. Obrada teksta «Advantages and Disadvantages of Lecturing» («Academic Writing Course», str. 76.) Izražavanje argumenata za i protiv. Usmena izlaganja (PowerPoint prezentacije) na akademske i stručne teme i diskusija.Domaći rad: pisanje bilježaka koji izražavaju argumente za i protiv odabrane teme.
 6. Izražavanje činjenica i mišljenja. Doslovno značenje (denotative) i asocijativno značenje (connotative) kroz koje autor izražava svoje stavove. Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja da bi se moglo razlikovati činjenice od stavova. Razlika između perspective (from historic point of view, historically speaking, in historic terms) i stance (in my opinion, as I see it). Slušni materijal: prepoznavanje fraza kojima se izražavava mišljenje.
 7. Interpretacija grafičkih podataka. Interpretacija grafički prikazanih podataka: grafikona, dijagrama, tabela. Pisanje teksta na osnovu grafičkih prikaza i obrnuto. Razumijevanje i komentiranje statističkih podataka. Vokabular koji se koristi pri interetaciji grafičkih prikaza (npr. increase, decrease, fluctuation, reduction). Usmena izlaganja na akademske i stručne teme i diskusija. Domaći rad: Opis grafičkog prikaza.
 8. Akademski vokabular. Obrada kraćih tekstova po izboru studenata. Naglasak na akademski vokabular i vokabular struke. Popis akademskih riječi (academic word lists). Učestalost akademskih riječi. Provjera razumijevanja teksta. Razumijevanje različitih tipova ispitnih pitanja (comment on, analyse, describe, explain, list, compare, contrast). Usmena izlaganja na akademske i stručne teme i diskusija.
 9. Čitanje akademskog teksta. Obrada kraćih tekstova po izboru studenata. Analiza tekstova primjenom različitih tehnika i znanja naučenih u okviru kolegija. Usmena izlaganja na akademske i stručne teme i diskusija. Domaći rad: napisati sažetak jednog obrađenog teksta.
 10. PowerPoint prezentacije Usmena izlaganja studenata u trajanju od 10 minuta. Ostali studenti vode bilješke i uočavaju osnovnu ideju (topic) prezentacije i njezinih dijelova.
 11. PowerPoint prezentacije Usmena izlaganja studenata u trajanju od 10 minuta. Ostali studenti vode bilješke. Diskusija na temu. Domaći rad: kratki prikaz jednog usmenog izlaganja.
 12. PowerPoint prezentacije Usmena izlaganja studenata u trajanju od 10 minuta. Ostali studenti pišu pitanja na osnovu izlaganja. Odgovori na pitanja i diskusija.
 13. PowerPoint prezentacije Usmena izlaganja studenata u trajanju od 10 minuta. Ostali studenti vode bilješke. Diskusija. Pismena usporedba prezentacija.
 14. Ponavljanje gradiva kao priprema za pismeni ispit. Utvrđivanje materijala za usmeni ispit.
 15. Probni test. Ispravak testa uz objašnjenje pogrešaka.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na engleskom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta / rada na engleskom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodima učenja, a uključuju grupni rad i rad u paru, frontalni rad kroz objašnjenje gradiva, rad na tekstu i diskusije na temu, samostalni rad, individualna usmena izlaganja, rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, usmeno izlaganje, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. De Chazal, E. & McCarter, S.: Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes, upper-intermediate/B2; Oxford University Press, Oxford, 2012.
 2. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Pearson Education Limited, Harlow, 1999.
 3. Cox, K. & Hill, D.: EAP now!, English for Academic Purposes, Pearson Longman, Pearson Education Australia, 2004.
Dopunska literatura
 1. Powel, M.: Presenting in English, LTP Business, London, 1996.
 2. Mikulić, Gordana& Krvavac, Alka: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 3. Zemach, D. E. & Rumisek L.A.: Academic Writing: From Paragraph to Essay; MacMillan Education, Oxford, 2003.
 4. Ruetten, K. M.: Developing Composition Skills; Heinle& Heinle Publishers, London, 1997.
 5. Stručni materijali s Interneta

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 12. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar