Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu

Naziv
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
170222
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razvijanje aktivnih i pasivnih jezičnih kompetencija; slušanje s razumijevanjem te govorna produkcija i interakcija; proširivanje ranije stečenih jezičnih i kulturnih kompetencija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s temom i strukturom kolegija, obvezama studenata i praćenjem napretka; uvod u švedski politički sustav: grupni rad, usmeno ponavljanje poznatih pojmova i uvođenje novih
 2. Švedske političke stranke: grupni rad na tekstu, formulirati ključna pitanja i interese stranaka na temelju njihovih programa, odabir teme za studentska izlaganja u 4. tjednu
 3. Švedske političke stranke: pogledati jednu dulju ili nekoliko kraćih televizijskih debata lidera stranaka ili debata drugih političkih predstavnika na aktualnu temu. Izbor ključnog vokabulara i diskusija na temelju odgledanog. Vježba razumijevanja slušanog teksta.
 4. Vlada i ministarstva: studenska usmena izlaganja i prezentacije na temu izabranog ministarstva, izbor ključnog vokabulara.
 5. Lokalne razine vlasti: informacije iz službenih publikacija uz izdvajanje ključnog vokabulara i primjenu u grupnim diskusijama.
 6. Lokalne razine vlasti: informativne emisije koje se bave lokalnim temama, vježba razumijevanja slušanog teksta. Upoznavanje s formama debate i prilagođenom formom koja će se koristiti na nastavi, podjela grupa i odabir tema.
 7. Javna uprava: informacije iz službenih publikacija, izdvajanje potrebne terminologije, diskusija.
 8. Debata na aktualnu društvenu/političku temu. (1/3)
 9. Švedska reforma školstva 1990-ih: poglavlje iz knjige s osnovnim vokabularom, vježba slušanja na temelju televizijske emisije o švedskom školstvu nakon reforme.
 10. Švedska reforma školstva 1990-ih: rekapitulacija, diskusija i usporedba s pokušajima reforme hrvatskog obrazovnog sustava
 11. Švedsko gospodarstvo i tržište rada, usvajanje osnovnog vokabulara i vježba slušanja (radijska emisija na temu poduzetništva)
 12. Švedsko gospodarstvo i tržište rada, proširivanje vokabulara i vježba slušanja (gospodarske vijesti)
 13. Debata na aktualnu društvenu/političku temu. (2/3)
 14. Debata na aktualnu društvenu/političku temu. (3/3)
 15. Usustavljivanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će usustaviti prethodno stečeni vokabular te ga proširiti pojmovima čestima u medijima;
 2. redovito biti u kontaktu s autentičnim audiovizualnim materijalima iz švedskih medija te poboljšati razumijevanje raznih varijanti govornog švedskog;
 3. proširiti svoje kulturološke kompetencije;
 4. upoznati se s aktualnim švedskim društvenim temama;
 5. steći osovno znanje o akterima švedske političke scene i aktualnim politikama;
 6. na temelju dostupnih materijala stvoriti vlastito mišljenje te ga moći usmeno argumentirati;
 7. moći sudjelovati u pripremljenim diskusijama s kolegama;
 8. biti sposobni čitati kraće stručne i popularno-znanstvene tekstove.
Metode podučavanja
Rad s autentičnim audiovizualnim materijalom, samostalan rad, rad u paru, rad u grupama, debata kao oblik nastave.
Metode ocjenjivanja
Da bi položili kolegij, studenti su družni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u njoj, održati usmeno izlaganje pred kolegama na izabranu temu, sudjelovati u najmanje jednoj debati i na kraju semestra položiti test iz razumijevanja slušanog teksta.

Obavezna literatura
 1. Mathlein, M., Trevisani, M. (2008). Avancera Ord. Stockholm : Liber
 2. odabrani dijelovi švedskih službenih publikacija
 3. Mathlein, M., Trevisani, M. (2009). Avancera Hör. Stockholm : Liber
 4. Mathlein, M., Trevisani, M. (2008). Avancera Ord. Stockholm : Liber
Dopunska literatura
 1. Norén Bretzer, Y. (2014).Sveriges politiska system. Lund : Studentlitteratur
 2. Möller, T. (2011). Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år, 2., [uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur
 3. Magnusson, L. (2013). Håller den svenska modellen? Lund : Studentlitteratur
 4. Larsson, A. (1991). Klarspråk – om Sveriges ekonomi. Stockholm : Tiden
 5. Kornhall, P. (2014). Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall. Stockholm : Leopard förlag
 6. Hägg, G. (1998). Praktisk retorik. Wahlström Widstrand
 7. Bengtsson, H. (2012). Offentlig förvaltning. Lund : Gleerups Utbildning