Stilovi suvremene hrvatske proze

Naziv
Stilovi suvremene hrvatske proze
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
172139
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje znanja o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi, važnijim autorima i njihovim tekstovima. Usvajanje znanja o žanrovskim osobitostima i o raznolikosti poetika i stilova suvremene proze. Primjena stilističkih metoda čitanja teksta i razvijanje vještina kritičkoga čitanja literarnoga teksta.
Sadržaj
 1. Suvremena hrvatska proza. Kontekst, žanrovi, poetike i stilovi.
 2. Miljenko Jergović. Pripovijedanje i stil.
 3. Miljenko Jergović. Stilizacija usmenoga kazivanja.
 4. Viktor Ivančić. Satira. Infantilizirano pripovijedanje.
 5. Zoran Ferić. Groteska, hiperbola, ironija.
 6. Ante Tomić. Govorna karakterizacija likova.
 7. Edo Popović. Hibridizacija.
 8. Robert Perišić. Kolokvijaliziranost. Stilistika romana.
 9. Dalibor Šimpraga. Žargon i figurativnost.
 10. Vlado Bulić. Intertekstualnost, proza u trapericama.
 11. Olja Savičević-Ivančević
 12. Mirko Kovač
 13. Daša Drndić. Citatnost, metafikcionalnost, grafostilistika.
 14. Stanko Andrić. Znanstveni i pripovjedni diskurs.
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati stilska obilježja književnih tekstova.
 2. Primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela.
 3. Analizirati tekstove suvremene hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti.
 4. Kritički prosuđivati vezu između suvremenog književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta.
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova - pojašnjavanje stilističkih koncepata na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima - grupna diskusija - stilske vježbe - izlaganje samostalne analize - davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi: - redovitost u pohađanju nastave - sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje) - domaće zadaće - usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad - pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Andrić, Stanko, Simurg, Durieux, Zagreb, 2005. (ulomci)
 2. Bulić, Vlado, Putovanje u srce hrvatskoga sna, AGM, Zagreb, 2006. (ulomci)
 3. Drndić, Daša, Leica format, Meandar, Zagreb, 2003. (ulomci)
 4. Ferić, Zoran, Anđeo u ofsajdu, u: Anđeo u ofsajdu, Naklada MD, Zagreb, 2000.
 5. Ivančić, Viktor, Maskir(a)na priča; Šlafenzi, u: Bilježnica Robija K., Feral Tribune, Split, 2001.
 6. Jergović, Miljenko, Izlet, Komunist, Grob, u: Sarajevski Marlboro, Durieux, Zagreb, 1994.
 7. Kovač, Mirko, Grad u zrcalu, Fraktura, Zagreb, 2007. (ulomci)
 8. Perišić, Robert, Parti je bio u uzlaznoj fazi, u: Užas i veliki troškovi, Ghetaldus optika, Zagreb, 2002.
 9. Perišić, Robert, Naš čovjek na terenu, Profil, Zagreb, 2007. (ulomci)
 10. Popović, Edo, Oči, OceanMore, Zagreb, 2007. (ulomci)
 11. Savičević Ivančević, Olja, Pjevač u noći, Sandorf, Zagreb, 2016. (ulomci)
 12. Šimpraga, Dalibor, Zeksana, u: Kavice Andreja Puplina, Durieux, Zagreb, 2002.
 13. Tomić, Ante, Što je muškarac bez brkova, Hena com, Zagreb, 2000. (ulomci)
 14. Bagić, Krešimir, Proza urbanog pejzaža, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004, str. 111-147.
 15. Bagić, Krešimir, Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970. ‒ 2010., Školska knjiga, Zagreb, 2016, str. 90-161.
 16. Košćak, Nikola, Žargon i stilovi suvremene hrvatske proze, u: Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze, ur. Anera Ryznar, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2012, str. 39–69.
 17. Pogačnik, Jagna, Širenje područja borbe, u: Tko govori, tko piše – Antologija suvremene hrvatske proze 1994-2007, prir. Jagna Pogačnik, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2008, str. 7-22.
 18. Visković, Velimir, Predgovor – Hrvatska književnost na prijelomu milenija, u: U sjeni FAK-a, Zagreb, 2006, str. 7-19.
 19. Bahtin, Mihail, O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 11-129.
 20. Katnić-Bakaršić, Marina, Lingvistička stilistika, str. 80-122, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf
 21. Solar, Milivoj, Stil i stilistika, u: Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1981, str. 55-82.
Dopunska literatura
 1. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar