Teorija književnosti: Roman i popularna kultura

Naziv
Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170555
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegijkolegij obuhvaća analizu različitih artikulacija romana i popularne kulture. Obradit će se teorije romana koje povezuju žanr s popularnom kulturom, kao i mjesto romana u teorijama popularne kulture. Popularna kultura razumije se kao konjunktura nakon industrijske revolucije, dakle razlikuje se strukturno od folklorne ili narodne kulture odnosno ranijih konjunktura u kojima je roman funkcionirao kao žanr na niskoj hijerarhijskoj poziciji. Stoga će se, uz komparativno-historijski primjer iz prethistorije žanra kao što je starogrčki ljubavni roman, koji kao da naznačuje model, pozornost posvetiti hobsbawmovski definiranom dugom 19. i kratkom 20 stoljeću odnosno izabranim romanima koji su na poseban način zaokupljeni posebnim aspektima popularne kulture, i to od M. Krleže (Tri kavaljera frajle Melanije), H. Hessea (Stepski vuk) i J. Oleše (Zavist) preko J. D. Salingera (Lovac u raži) do M. Kundere (Šala), S. Alexieja (Bluz rezervata) i V. Pelevina (Generacija P). Na tragu Bourdieuove ideje distinkcije obradit će se i sljedeći problemi: roman kao žanr popularne kulture, popularna kultura kao tema romana, razmjena između niskog i visokog, predindustrijska popularna kultura i roman, modernizam i popularna kultura, postmoderna i popularna kultura, popularna kultura kao tema romana u 20. stoljeću, popularna svakodnevnica i roman, mediji u romanu, sport kao tema romana itd. Definitivni izbor romana dogovorit će se s polaznicima kolegija. Definitivni izbor romana dogovorit će se s polaznicima kolegija.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija, dogovor o obavezama i načinu rada.
 2. Problem romana: historijska poetika žanra
 3. Rad distinkcije i njezine posljedice
 4. Polje popularne kulture: predindustrijsko, industrijsko, postindustrijsko
 5. Popularna književnost i podžanrovi romana
 6. Ekskurs. Popularno prije popularnog: starogrčki ljubavni roman.
 7. Dugo 19. stoljeće i transformacija književnog polja
 8. Popularna kultura i moderni roman
 9. Popularno i intelektualno polje: Tri kavaljera frajle Melanije.
 10. Dualitet intelektualnog i popularnog u Hesseovu Stepskom vuku
 11. (Neprepoznata) tinejdžerska kultura: Salinger
 12. Nogomet u romanu. Dva primjera: Oleša i Hornby
 13. Utjecaji popularne kulture: Blues rezervata
 14. Pelevin: tranzicija generacije P
 15. Završna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 4. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, problemska nastava, studija slučaja
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog problemskog rada: razrada, kompozicija, argumentacija, izvod, literatura

Obavezna literatura
 1. M. Bahtin (1989) O romanu, Beograd: Nolit
 2. P. Bourdieu (2011) Distinkcija. Društvena kritika suđenja, Zagreb: Antibarbarus
 3. R. Bowlby (2005) Čitatelj/ica u supermarketu, Quorum 21 (2005), br. 2, str. 160-184.
 4. D. Duda, ur. (2006) Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb: Disput
 5. K. Geldner (2005) Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field, London & New York: Routledge
 6. D. Strinati (2004) An Introduction to Theories of Popular Culture, London & New York: Routledge
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar