Teorija književnosti: Slobodni stih

Naziv
Teorija književnosti: Slobodni stih
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50874
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Svrha je kolegija polaznike upoznati s progresivnim kretanjima u europskoj i svjetskoj poeziji druge polovice 19. i prve trećine 20. stoljeća. Slobodni stih je postao zaštitni znak takvih nastojanja. S druge strane, kao oblik koji se teže podvrgava znanstvenoj analizi, slobodni stih je teorijski izazov i teorijski nedovoljno osvjetljen fenomen. Kolegij osposobljava polaznika za temeljnu analizu verlibrističkoga teksta i daje mu uvid u važne programatske tekstove ranoga modernizma.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja i komentar ponuđene literature.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja. Temeljna obilježja poetskoga modernizma.
 3. Pojava slobodnoga stiha. Walt Whitman. Slobodni stih i stariji nepravilni stihovi. Metametrička funkcija stihovnih oblika.
 4. Konsolidacija forme: francuski simbolisti i slobodni stih.
 5. Arno Holz i njemački ekspresionizam. Revolucija lirike.
 6. Engleski imagizam. Pound i Eliot o slobodnom stihu.
 7. Futurizam i Marinettijevi napadi na slobodni stih.
 8. A. B. Šimić i hrvatski slobodni stih. Kolokvij
 9. Suvremeni pristupi slobodnom stihu. Slobodni stih, vezani stih i pjesma u prozi. Problemi razgraničenja.
 10. Ritmički pristup slobodnom stihu. Prednosti i nedostaci
 11. Sintaktički i kontekstualni pristup.
 12. Redefinicija stiha. Uvjeti stihovnosti i njihova funkcija u slobodnom stihu.
 13. Mogućnost tipologije slobodnoga stiha. Dosadašnji pokušaji.
 14. Završna razmatranja. Uloga autora i uloga čitatelja u verlibrističkom tekstu.
 15. Evaluacija i kolkvij

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 3. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
Metode podučavanja
predavanja i seminari, pisano i usmeno izravažavnje audio-vizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evaluacija (dva kolokvija, diskusija, seminarsko izlaganje)

Obavezna literatura
 1. Ch. Baudelaire, Spleen Pariza, Predgovor; Petits poemes en prose (le spleen de paris), Garnier – Flammarion, Paris, 1976.
 2. S. Mallarmé, Kriza stiha, »Teka«, Zagreb, 1975, br. 9. str. 360-368; Igitur, Divagations, Un coup de dés, Gallimard, Paris, 2003. str. 247-260;
 3. The Literary Essays of Ezra Pound, prir. T. S. Eliot, Faber & Faber, London, 1954. str. 3-14.
 4. T. S. Eliot, Tradicija, vrijednost i književna kritika, MH, Zagreb, 1999. str. 80-88; Selected Prose, prir. F. Kermode, Faber & Faber, London, 1975, str. 31.36.
 5. F. T. Marinetti, Tehnički manifest futurističke književnosti, u: M. Machiedo, Zrakasti subjekt, Disput, Zagreb, 2003. str. 69-74.
 6. A. B. Šimić, »Tehnika pjesme«, Sabrana djela 1, prir. N. Mihanović, Dom i svijet, Zagreb, 1998, str. 490-495.
 7. A New History of French Literature, ur. D. Hollier, Harvard Univerity Press et al., 1994. str. 789-800. (članci R. Sieburtha i B. Johnson.)
 8. Ch. Beyers, History of Free Verse, The University of Arkansas Press, Fayetville, 2001. str. 13-60.
 9. S. Jurić, Počeci slobodnoga stiha, Thema i. d. – FF press, Zadar – Zagreb, 2006, str. 7-121.
 10. Z. Kravar, Prolegomena teoriji slobodnoga stiha, »Umjetnost riječi«, Zagreb, XXXVI (1992), br. 3. str. 203-218.
 11. S. Petrović, Stih A. B. Šimića i i pitanje o komparativnoj tipologiji slobodnog stiha, Oblik i smisao, Novi Sad 1986. str. 431-56.
Dopunska literatura
 1. A. Eysteinsson, Concept of Modernism, Cornell Univerity Press, Ithaca & London, 1990.
 2. D. Wesling, The New Poetries, Poetic Form since Coleridge and Wordsworth, Associated University Press, Cranbury &London, 1985; str. 172-200;
 3. C. Scott, The Prose Poem and Free Verse, u: Modernism, ur. M. Bradbury and J. McFarlane, London etc., Penguin Books, 1991; str. 349-368.
 4. C. Scott, Vers libre. The Emergence of Verse Libre in France 1886-1914., Clarendon Press & Oxford University Press, New York 1990.
 5. Verschollene und Vergessene (A. Holz, Revolution der Lyrik, Eine Ausführung in sein Werk und eine Auswahl von A. Döblin), Franz Steiner Verlag,Wiesbaden 1951.
 6. H.Schultz, Vom Rhytmus der modernen Lyrik, Parallele Versstrukturen bei Holz, George, Rilke, Brecht und den Expresionisten, München, 1970.
 7. B. Hrushovski, On Free Rhythms in Modern Poetry, u: Style in Language, ur. Th. A Sebeok, Cambridge, Mass. 1960. str. 173-190.
 8. G. Michaud, La doctrine Symboliste, Documents, Paris 1947.
 9. A. Bjelčevič, Svobodni verz I i II, »Jezik in slovstvo«, 43 (1997/98), br. 6, str. 25-268. i 44 (1998/99), br. 1-2, str. 29-44.
 10. R.Cureton, Rhythmic Phrasing in English Verse, London & New York, 1992.
 11. Metrics Today I, «Poetics Today», ur. Ch. Küper, Durham, vol. 17., br. 1, Fall 1995.
 12. Z. Kravar, Tema »stih«, ZZK, Zagreb, 1993

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar