Teorija spoznaje-seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije

Naziv
Teorija spoznaje-seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
102204
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz hrvatske onomastike s posebnim obzirom na antroponomastiku i upoznati iz s poviješću vođenja matičnih knjiga, a na seminarima ih naučiti iz zapisa antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama iščitavati jezične i izvanjezične informacije te ih pripremiti za samostalno istraživanje antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, statistička metoda, komparativna metoda; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, uspješno obavljeno arhivsko istraživanje, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij