Engleski širom svijeta

Naziv
Engleski širom svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117900
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim varijantama engleskoga jezika, što osim poznatijih standardnih inačica uključuje i substandardne. Širenje engleskog jezika izvan prvobitnog ishodišta stavlja se u povijesni kontekst, u kojemu se sagledava nastanak prestižnih i stigmatiziranih varijanti i dijalekata, recentni trendovi u govorenom engleskom širom svijeta, engleski kao drugi jezik, internetski engleski te engleski kao lingua franca.
Sadržaj
 1. English as a global language
 2. The history of the spread of English
 3. Kachru's Three Circles
 4. Standard and standardization
 5. Multilingualism and the related issues
 6. Inner-Circle Standards
 7. Variation within the British Isles
 8. The Celtic Countries: Welsh, Scottish and Irish English
 9. English in North America
 10. Australian and New Zealand English
 11. New Englishes - English in Asia
 12. English in Africa
 13. Netglish
 14. Some lesser-known varieties of English
 15. Non-native Englishes and English as a Lingua Franca

Ishodi učenja
 1. studenti će moći prepoznati pojedine varijante engleskoga jezika
 2. studenti će moći stručno opisati sve vrste geografskih i socijalnih varijacija u engleskome jeziku
 3. studenti će razviti sposobnost selektivnog slušanja raznih standardnih i substandardnih inačica engleskoga
 4. studenti će imati razvijenu sposobnost razlikovanja normativnog i deskriptivnog pristupa
 5. studenti će imati razvijen osjećaj lingvističkog zanimanja za opis substandardnih ili manje poznatih inačica
 6. studenti će biti upoznati s globalnim statusom engleskoga jezika u suvremenom društvu
 7. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u jezičnim promjenama
 8. studenti će imati razvijene vlastite kritičke stavove o odnosu nacionalnog identiteta i korištenju engleskoga kao globalnog jezika
 9. studenti će moći samostalno prikupljati zvučne materijale za izučavanje tematike ovog kolegija
 10. studenti će moći kritički vrednovati lingvističku literaturu vezanu za tematiku kolegija
Metode podučavanja
Ppt prezentacije, slušanje i analiziranje pojedinih varijanti engleskoga jezika, diskusije, kvizovi, zajedničko skupljanje zvučnih materijala
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju putem pismenog ispita koji se sastoji od pisanja eseja na tri zadane teme vezane za gradivo obrađeno u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Jenkins, J. (2003), World Englishes: A resource book for students. Routledge
 2. Kirkpatrick, A. (2007), World Englishes. CUP
Dopunska literatura
 1. Iscrpan popis neobavezne dopunske referentne literature dostupan na Omegi

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij