Etika - opći

Naziv
Etika - opći
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51297
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi, te da etičke probleme i teorije osvijetli u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina.
Sadržaj
 1. Pojmovi morala i etike. Odnos između morala i etike. Različita shvaćanja i podjele etike. Deskriptivna i normativna etika. Kratki pregled povijesti etike kao filozofijske discipline.
 2. Predpovijest etike kao filozofijske discipline. Etički momenti u predsokratovskoj filozofiji.
 3. Sokrat. Sokratovske škole. Platon.
 4. Aristotel. Tradicija aristotelizma i moderna rehabilitacija Aristotelove praktične filozofije.
 5. Epikur i tradicija epikurejstva. Stoicizam (stari, srednji i novi/rimski stoicizam).
 6. Etika u razdoblju patristike i skolastike. Aurelije Augustin. Toma Akvinski. Kršćanska etika.
 7. Empirizam i racionalizam. Thomas Hobbes. René Descartes. Benedikt de Spinoza.
 8. Prosvjetiteljstvo i kritika prosvjetiteljstva. Jean Jacques Rousseau.
 9. Immanuel Kant.
 10. Utilitarizam. Jeremy Bentham. John Stuart Mill. Suvremena utilitaristička etika.
 11. Karl Marx. Marksizam i etika.
 12. Friedrich Nietzsche.
 13. Glavne tendencije, koncepcije i pravci u suvremenoj etici
 14. Etika i politika. Etika i mediji.
 15. Bioetika. Biomedicinski i ekološki aspekti bioetičke rasprave. Integrativna bioetika.

Ishodi učenja
 1. Upućenost u povijesni pregled nastajanja etičkih teorija
 2. Upućenost u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi
 3. Razvijena sposobnost osvjetljavanja etičkih problema i teorija u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina
 4. Razvijena sposobnost argumentacije s naglaskom na filozofiju i etiku
 5. Razvijena sposobnost kritičkog mišljenja s naglaskom na filozofiju i etiku
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Čehok, Ivan; Koprek, Ivan (ur., 1996): Etika – priručnik jedne discipline. Zagreb: Školska knjiga. Kangrga, Milan (2004): Etika – osnovni problem i pravci. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga. Aristotel (1992): Nikomahova etika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma. Zagreb: Naprijed.
Dopunska literatura
 1. Jedna knjiga po izboru s ovog popisa: Arendt, Hannah (1991): Vita activa. Zagreb: August Cesarec. Aristotel (1992): Politika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Bauman, Zygmunt (2009): Postmoderna etika. Zagreb: AGM. Cifrić, Ivan (1989): Socijalna ekologija. Zagreb: Globus. Čović, Ante (2004): Etika i bioetika. Zagreb: Pergamena. Đurić, Miloš N. (1987): Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Epikur (1959): Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju. Beograd: Kultura. Freud, Sigmund (1984): Nelagodnost u kulturi, u: Sigmund Freud, Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska. Fromm, Erich (1980): Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed. Hartmann, Nicolai (2003): Etika. Zagreb: Naklada Ljevak. Himanen, Pekka (2002): Hakerska etika i duh informacijskog doba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Hösle, Vittorio (1996): Filozofija ekološke krize. Zagreb: Matica hrvatska. Illich, Ivan (1972): Dole škole. Beograd: Duga. Jaspers, Karl (2006): Pitanje krivnje. Zagreb: AGM. Jonas, Hans (1990): Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša. Jurić, Hrvoje (2010): Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Zagreb: Pergamena. Kangrga, Milan (1980): Etički problem u djelu Karla Marxa. Beograd: Nolit. Kangrga, Milan (1989): Etika ili revolucija. Zagreb: Naprijed. Kant, Immanuel (1999): Metafizika ćudoređa. Zagreb: Matica hrvatska. Klein, Melanie (1983): Zavist i zahvalnost. Zagreb: Naprijed. Krznar, Tomislav (2011): Znanje i destrukcija. Zagreb: Pergamena, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Krznar, Tomislav (ur., 2013): Čovjek i priroda. Zagreb: Pergamena. Ledić, Jasminka (1999): Škola i vrijednosti. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Legrand, Louis (1995): Moralna izobrazba danas. Zagreb: Educa. MacIntyre, Alasdair (2002): Za vrlinom. Zagreb: KruZak. Matulić, Tonči (2001): Bioetika. Zagreb: Glas Koncila. Mead, George Herbert (2003): Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Moore, G. E. (2009): Principia ethica. Zagreb: KruZak. Morin, Edgar (2002): Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa. Nietzsche, Friedrich (2002): S onu stranu dobra i zla. Zagreb: AGM. Pažanin, Ante (2001): Etika i politika. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. Pharo, Patrick (2005): Sociologija morala. Zagreb: Masmedia. Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel (1990): Psihologija deteta. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Potter, Van Rensselaer (2007): Bioetika – most prema budućnosti. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci et al. Primorac, Igor (2001): Filozofija na djelu. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. Primorac, Igor (2006): Etika na djelu. Zagreb: KruZak. Rinčić, Iva; Muzur, Amir (2012): Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Zagreb: Pergamena. Rousseau, Jean-Jacques (1989): Emil ili O vaspitanju. Valjevo, Beograd: Estetika. Schopenhauer, Arthur (1990): O temelju morala. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo. Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Naklada Breza. Seneka, Lucije Anej (1986): Rasprava o blaženom životu i odabrana pisma Luciliju. Beograd: Grafos. Singer, Peter (1998): Oslobođenje životinja. Zagreb: Ibis grafika. Singer, Peter (2003): Praktična etika. Zagreb: KruZak. Toma Akvinski (1990): Izbor iz djela (I-II). Zagreb: Naprijed. Visković, Nikola (2001): Stablo i čovjek. Zagreb: Izdanja Antibarbarus. Visković, Nikola (2009): Kulturna zoologija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Vuk-Pavlović, Pavao (1996): Filozofija odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Waal, Frans de (2001): Prirodno dobri. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Weber Max (1989): Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša, Svjetlost.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar