Etnografija komunikacija

Naziv
Etnografija komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69741
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
- objasniti teorijske pristupe istraživanju etnografije komunikacija - definirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju, tj. jezik i govor, pismo i pismenost - definirati komunikaciju s aspekta kulturne animalistike i zoologije, animističkih kultova - protumačiti komunikaciju uz pomoć solarnih, lunarnih, astralnih te kultova vegetacije - definirati kulturu komunikacija u tradiciji i suvremenosti - objasniti korelaciju etnokulturnoga i jezičnoga identiteta - protumačiti interakciju jezične djelatnosti i društvenoga života - komentirati jezične politike - komentirati jezičnu globalizaciju, nestajanje i nastajanje jezika - u istraživanju primijeniti temeljne teorijske koncepte etnografije komunikacija
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija i obrazloženje studentskih obveza
 2. jezična djelatnost (jezik i govor): opće informacije (“dar govora”, pluralitet jezika i govornika; lingvonim, korelacija lingvonima i etnonima) (1)
 3. jezična djelatnost (jezik i govor): opće informacije (“dar govora”, pluralitet jezika i govornika; lingvonim, korelacija lingvonima i etnonima) (2)
 4. identitet, jezični identitet, korelacija etnokulturnog i jezičnog identiteta
 5. jezici u vremenu
 6. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (1)
 7. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (2)
 8. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (3)
 9. neverbalna komunikacija: opći pregled (1)
 10. neverbalna komunikacija: opći pregled (2)
 11. neverbalna komunikacija, pismo (1)
 12. neverbalna komunikacija, pismo (2)
 13. jezična politika i kulturna politika
 14. jezična politika i zaštita regionalnih i manjinskih jezika (primjer Europe i Hrvatske)
 15. zaključna rasprava i priprema za završni ispit

Ishodi učenja
 1. komentirati jezične politike
 2. u istraživanju primijeniti temeljne teorijske koncepte etnografije komunikacija
 3. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 4. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 5. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 6. objasniti teorijske pristupe istraživanju etnografije komunikacije
 7. definirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 8. definirati komunikaciju s aspekta kulturne animalistike i zoologije
 9. definirati kulturu komunikacija u tradiciji i suvremenosti i kinezu
 10. protumačiti interakciju jezične djelatnosti i društvenog života
 11. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 12. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 13. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 14. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 15. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 16. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 17. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 18. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 19. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
Metode podučavanja
Korištene metode pri izvedbi kolegija su predavanja i seminari, upoznavanje s literaturom, video građom, sudjelovanje studenata kroz diskusiju, izlaganjem reakcijskih tekstova i seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi (20%) Seminarski rad (20%) Završni ispit (60%)

Obavezna literatura
 1. Baker, Catherine. 2013. “Jezik, kulturni prostor i značenje u fenomenu cro-dancea”. U: Hrvatska svakodnevica. Ur. J. Čapo; V. Gulin Zrnić, ZagrebInstitut za etnologiju I folkloristiku, str.263.288.
 2. Birket-Smith, Kaj. 1960.. Putovi kulture, Zagreb: Nakladni zavod MH, poglavlje: Duhovna kultura.
 3. Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti? Ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb. Naprijed.
 4. Fishman, A. Joshua (ur.). 1968. Reading in the Sociology of Language. The Hague: Mouton De Gruyer (odabrana poglavlja).
 5. Fishman, A. Joshua. 1978. Sociologija jezika. Interdisciplinarni društvenonaučni pristup jeziku u društvu. Sarajevo: Svjetlost (odabrana poglavlja).
 6. Haviland D. William. 2002. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (4. poglavlje).
 7. Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta. Zagreb: Algoritam (odabrana poglavlja, osobito o jezicima u vremenu i prostoru, nestajanju jezika i s.l. slijediti teme predavanja).
 8. Gal, Susan. 2006. „Migration, Minorities and Multilingualism: Language Ideologies in Europe“. U: Language Ideologies, policies and Practises, eds. C. Mar-Molinero, P. Stevenson. Palgrave Macmillan, str. 13-27.
 9. Grbić, Jadranka. (1994). Identitet, jezik, razvoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (poglavlja o jeziku i identitetu).
 10. Grbić , Jadranka. 1998. “Jezik i govor kao komponente pripadnosti zajednici”, u:Etničnost, nacija, identitet, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Hrvatsko sociološko društvo, Naklada Jesenski i Turk, str.181-195.
 11. Grbić Jadranka. 2002. “Jezik i govor kao komponente i faktori identiteta”, u : Jasna Čapo Žmegač: Srijemski Hrvati, etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb:Durieux, str. 301-314.
 12. Grbić , Jadranka. 2004. “Jezični procesi, identitet i globalizacija” Narodna umjetnost 41/2, str. 235-253.
 13. Grbić Jakopović, Jadranka. 2011. .“Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima: analiza primjera iz hrvatske etnografske literature“. U: Voda i njezina uloga kroz povijest. Biblioteka Dies historae, knjiga 4., »Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui. (prov. 5:15)«, , Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu, ur. Filip Novosel Zagreb: Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius, str.145.-181.
 14. Heller, Monica. 2003. „Globalization, the new economy and the commodification of language and identity“. Journal of Sociolingvistics 7, str.473-492.
 15. Guberina, Petar. 1967. Zvuk i pokret u jeziku. Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta.
 16. Hajmz, Del (Hymes, Dell). 1980. Etnografija komunikacija. Beograd: BIGZ, Biblioteka XX vek (odabrana poglavlja prema afinitetu).
 17. Hall, Edward, T. 1959. The Silent Language. Garden City, New York. Doubleday.
 18. Sapir, Edward. 2002. «Kultura, jezik, pojedinac», u: Uvod u antropologiju, ur. J. Moore, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 19. Škiljan, Dubravko. 1988. Jezična politika. Zagreb. Naprijed, str. 7-26.
 20. Škiljan, Dubravko.1998. Javni jezik. Beograd. XX vek.
 21. Vinšćak, Tomo. 2002. Vjerovanja o drveću u Hrvata. Jastrebarsko: Naklada SLAP.
 22. Web___> quipu
Dopunska literatura
 1. Bugarski, Ranko. 1986. Jezik u društvu. Beograd: XX vek.
 2. Cambridge Encyclopedia of Language. 1996. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eperjessy, Ernest. 1994. “’Huškanje. Hujákolás’ (osobeni hrvatsko-mađarski sustav komunikacije”, Etnografija Hrvata u Mađarskoj 1 str. 43-54.
 4. Filipi, Goran. 2002. Istrurumunsjki lingvistički atlas / Atlasul Lingvistic
 5. Istroromân atlas / Atlante Linguistico Istrorumeno. Pula: Mediteran.
 6. Filipi, Goran; Baršić-Guidici, Barbara. 1998. Istriotski lingvistički atlas. Zagreb: Dominiković.
 7. Fishman, A. Joshua (ur.). 1968. Reading in the Sociology of Language. The Istroromân atlas / Atlante Linguistico Istrorumeno. Pula: Mediteran Pula. Hague: Mouton De Gruyer.
 8. Greenberg D., Robert.2005. Jezik i identitet na Balkanu. Zagreb: Srednja Europa.
 9. Haugen, Einar. 1966. "Dialect, Language, Nation". American Anthropologist 4:922-
 10. Hudson, Richard. 1990. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University press.
 11. Handbook of Language and Ethnic Identity, ed. Joshua A. Fishman. 1999. Oxford: Oxford University Press, Inc.
 12. Identitet jezika jezikom izrečen. 2008. Ur. A. Peti-Stantić. Zagreb. Srednja Europa.
 13. Jezik i identitet (Ur. J. Granić). 2007. Zagreb, Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 14. Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, Zbornik radova s okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) Krapina 2002-2006, 2006. Zabok: Hrvatska udruga “Muži zagorskog srca”.
 15. Kalapoš, Sanja. 2002. Rock po istrijanski. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 16. Književna životinja. Kulturni bestijarij II.dio. Ur. S. Marjanić; A. Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristiku. Biblioteka Nova etnografija (prvo poglavlje).
 17. Kulturni bestijarij. 2007. Ur. S. Marjanić; A. Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristiku. Biblioteka Nova etnografija.
 18. Languages in a Globalising World. 2004. Ed. J. Maurias, M.A. Morris. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Lice i naličje jezične globalizacije. 2009. Ur. B. Kryżan-Stanojević. Zagreb: Srednja Europa.
 20. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 21. Matić, Milan. 1987. “Budućnost nacije”, Kultura 76-77 str. 234-238.
 22. Minnich, G. Robert. 1989. „Govoriti slovensko – biti Slovenec“. Jezikovni kodi in kolektivne samopodobe: nekaj primerjev med kanalsko dolino in Ziljsko dolino“. Traditiones 18, str. 65-88.
 23. Plas, Peter. 2006. “Slavic Ethnolinguistics and Anglo-American Linguistic Anthropology: Convergences and Divergences in the Study of the Language-Culture Nexus”, Ethnolingwistika 18 str. 135-143.
 24. Prava manjina u Europi. 2008. Ur. P. Thornberry M.A.M. Estébanez. Zagreb: Ibis grafika.
 25. Škiljan, Dubravko. 1988. „Stavovi stanovnika Zagreba prema jeziku“, Kulturni radnik 5, str. 166-212.
 26. The Linguistic Rights of Minorities. 2007. Skopje: Translation & Linguistic Rights Committee of International PEN Office.
 27. Tradicija, jezik, identitet. 2008. ur. M. Škorić, V. Sokolovska, Ž. Lazar. Novi Sad: Mediteran Publishing.
 28. Trojanović Simo. 1935. Psihofizičko izražavanje srpskog naroda poglavito bez reči. Beograd: srpski etnografski zbornik, knjiga LII.
 29. Visković, Nikola. 1996. Životinja i čovjek. Split: Književni krug.
 30. Vuletić, Nikola 2005. „O nekim problemima jadertinskog vokalizma“ , Čakavska rič XXXIII, 1.2 str. 131-144.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar