Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi

Naziv
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125399
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ovaj kolegij ima za cilj upoznati studente s teorijskim pristupima istraživanja etnokulturnoga identiteta i procesa identifikacije u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji, dakako u širokom kontekstu europske i američke etnologije i antropologije, koje su na hrvatsku, u raznim razdobljima (a počevši od devetnaestoga stoljeća) na više načina izravno utjecale. Stoga se započinje obrazlaganjem kronološkoga razvoja etnologije kao znanosti, a slijedom toga i s obrazlaganjem glavnih značajki hrvatske etnologije u njezinom formativnom razdoblju, kada se s Antunom Radićem otvaraju teme o etnosu i narodu. Naime, pokušava se dokučiti ispravnost hipoteze da je još Radićeva dualna socio – kulturna struktura hrvatskoga naroda / dvoslojni model postavljena kao okvir za istraživanje međuodnosa društvenoga, nacionalnog i kulturnoga identiteta, te da je ista imala doista političko i kulturološko značenje projekta sustavnoga istraživanja hrvatskoga sela od kraja 19. st. do polovice 20. st. Nastavlja se s analizom pristupa istraživanju teme Radićevih nasljednika i sljedbenika u okvirima kulturnohistorijske paradigme (Gavazzi, Bratanić) te njihovim odjecima u drugim znanostima ili strukama (Gahs, Tomašić, Bičanić, Magovac, Kus-Nikolajev i dr.). Ta se razmatranja usredotočuju na kontekstualne, etnološke i antropološke, te fenomenološke mogućnosti razumijevanja daljih istraživanja spomenutih znanstvenika. Napokon, uz dužno kritičko promišljanje razvojnih putova, završava se s jugoslavenskim razdobljem istraživanja fokusiranih s aspekata tadašnje ideologije o etničkoj zajednici, narodu i naciji (Čulinović) i odmaka od iste koje su zaživjele 1980ih u novijoj / novoj / znanstvenoj praksi u hrvatskoj etnologiji (Rihtman-Auguštin, Supek, Grbić Jakopović, Čapo). Ovi posljednji trendovi povezuju se s istima u etnologiji i antropologiji tzv. zapadnoeuropske i američke provenijencije. Nadalje, cilj je ovoga kolegija na studijama slučaja prema sugestijama nastavnika ali odabiru studenata, poticati studente na promišljanje i raspravljanje o istraživanju etnokulturnoga identiteta i identifikacijskh procesa u hrvatskoj etnologiji, kako bi razvijali vještine samostalnoga osmišljavanja pristupa temi, primjenu znanja i sposobnost demonstriranja znanja koja su stekli. Napokon: istražiti kulturološke parametre za opis i definiranje pojmova etnos, etnicitet, identitet i identifikacija, zatim za mogućnost istraživanja i određivanja dotičnih pojmova (od analize i interpretacije značenja pojmova i sintagmi kao npr. «unutarnja primordijalna težnja za vlastitom posebnošću», «prirodno stanje ljudskog društvenog okoliša», «kôd s pomoću kojega se utvrđuje tko kome pripada», «markantni proizvod društvene interakcije», granice identiteta i sl. Osim dakle upoznavanja s temeljnim pojmovima, orijentacijama na temu, ovaj kolegij ima za cilj utjecati na razvijanje sposobnosti komparativne analize različitih pristupa istraživanju društvenoga razvoja u okviru hrvatskoga društva .
Sadržaj
 1. upoznavanje sa sadržajem kolegija i obrazloženje studentskih obaveza
 2. rasprava o terminologiji i pregled teorijsko-metodološkog diskursa
 3. pojam ‘naroda’ u hrvatskoj starijoj etnološkoj praksi: pregled
 4. narod i kultura i Antun Radić
 5. A. Gahs
 6. narod, kultura i identitet i Milovan Gavazzi
 7. narod, kultura i identitet i Branimira Bratanića
 8. odjeci
 9. interpretacija Radića, Gavazzija i Bratanića u novijoj hrvatskoj etnologiji
 10. istraživanja / studije identiteta u novijoj hrvatskoj etnologiji (Olga Supek, Dunja Rihtman -Auguštin, J. Čapo Žmegač, J. Grbić)
 11. studije slučaja (1)
 12. studije slučaja (2)
 13. studije slučaja (3)
 14. terenska nastava
 15. zaključna razmatranja i pripremanje za završni ispit

Ishodi učenja
 1. primijeniti spoznaje u vlastitom istraživanju suvremenih procesa etnokulturne identifikacije u Hrvatskoj
 2. raspraviti, usporediti i predstaviti rezultate istraživanja
 3. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 4. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 5. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 6. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 7. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 8. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 9. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 10. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 11. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 12. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 13. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 14. analizirati teorijske pristupe istraživanju etnokulturnoga identiteta u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji
 15. kritički vrednovati i raspraviti istraživanja etnokulturnih identiteta u hrvatskoj u odnosu na europsku i američku sociokulturnu antropologiju
 16. interpretirati spoznaje do kojih se dolazi temeljem analize istraživanih pristupa
Metode podučavanja
Korištene metode pri izvedbi kolegija su predavanja i seminari, upoznavanje s literaturom, video građom, sudjelovanje studenata kroz diskusiju, izlaganjem reakcijskih tekstova i seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi (20%) Seminarski rad (20%) Završni ispit (60%)

Obavezna literatura
 1. Belaj, Vitomir. 1989. “Plaidoyer za etnologiju kao historijsku znanost o etničkim skupinama”. Studia ethnologica I, str. 9-17 (HRČAK)
 2. Čapo Žmegač, Jasna. 1991. “Hrvatska etnologija znanost o narodu ili o kulturi?” Studia ethnologica 3, str. 7.25 (HRČAK)
 3. Čapo Žmegač, Jasna. 1994. „Plaidoyer za istraživanje (nacionalnog) identiteta u hrvatskoj etnologiji. Etnološka tribina 17, str. 7-23 (HRČAK)
 4. Čapo Žmegač, Jasna. 1997. “Antun Radić i suvremena etnološka istraživanja”. Narodna umjetnost 32/2, str. 9-33 (HRČAK)
 5. Čulinović-Konstantinović Vesna. 1979. “Historijski prikaz etnoloških istraživanja i interesa za narodnu kulturu u Hrvatskoj”. Etnološka tribina 9, str. 67-88 (HRČAK)
 6. Černelić, Milana. 2007. “Prilog poznavanju kulturnopovijesne metode u hrvatskoj etnologiji i raspravi o njoj”. Studia ethnol. Croatica 19, str. 5-16 (HRČAK)
 7. Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora. Ur. J. Čapo, V. Gulin Zrnić. Zagreb. Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 7-30.
 8. Leček, Suzana; Petrović, Leš Tihana. 2010. Znanost i svjetonazor. Zagreb: Srednja Europa, str. 1-83.
 9. Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing, str. 16-21.
 10. Rihtman-Auguštin, Dunja Muraj, Aleksandra. 1998. “Prvih pedeset godina etnološke misli u Institutu”, Narodna umjetnost 35/2, str. 103-124.
 11. Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: Publica. (pogl. 1, str. 21-86; pogl. 2, str. 109- 168; pogl.4: Narodna kultura i moć; prilagodba ili otpor, str. 211-226).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij