Evolucijska psihologija

Naziv
Evolucijska psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51235
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim načelima evolucijske psihologije kako bi ih mogli koristiti za objašnjavanje širokog raspona ljudskog ponašanja, odnosno analizirati i interpretirati ponašanje iz perspektive njegove funkcije i adaptivnosti.
Sadržaj
 1. Razvoj evolucijske psihologije, prijelomne spoznaje i uobičajene zablude. 1. dio
 2. Razvoj evolucijske psihologije, prijelomne spoznaje i uobičajene zablude. 2. dio
 3. Metode za provjeravanje evolucijskih hipoteza. Proksimalni i krajnji mehanizmi. Evolucijski pristup u drugim granama psihologije
 4. Produkti evolucijskog procesa.
 5. Evolucija hominida.
 6. Borba za opstanak: Izazovi pribavljanja hrane, pronalaženja staništa i suočavanja s opasnostima u okolini.
 7. Darwinova teorija spolnog odabira. Triversova teorija roditeljskog ulaganja. Spolne razlike u strategijama izbora partnera.
 8. Dugoročne strategije parenja.
 9. Kratkoročne strategije parenja.
 10. Konflikt među spolovima. Ljubomora.
 11. Obitelj i roditeljstvo.
 12. Srodstvo: Hamiltonovo pravilo ukupne reproduktivne uspješnosti. Suradnja među rođacima.
 13. Život u grupi: Reciprocitet i dijeljenje. Dijeljenje hrane u lovačko-sakupljačkim društvima.
 14. Život u grupi: Status i socijalna dominacija. Stvaranje saveza. Agresivnost.
 15. Osnove darvinovske medicine.

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj evolucijske misli i objasniti osnovne postulate evolucijske teorije
 2. Objasniti osnovna načela evolucijske teorije
 3. Usporediti metode za provjeru evolucijskih hipoteza
 4. Opisati razvoj hominida i značaj okoline evolucijske adaptivnosti
 5. Objasniti funkcionalistički pristup analizi ljudskog ponašanja
 6. Analizirati različite oblike ponašanja iz perspektive njegove funkcije i adaptivnosti
 7. Argumentirati zašto se neko ponašanje može smatrati adaptacijom, odnosno njezinim nusproizvodom
 8. Kritički evaluirati radove iz područja evolucijske psihologije
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Seminarom na osnovi novijeg empirijskog istraživanja iz jednog od užih područja koja se izučavaju u ovom kolegiju provjeravaju se kompetencije studenata da uspoređuju metode za provjeru evolucijskih hipoteza, objasne i primijene funkcionalistički pristup analizi ljudskog ponašanja te kritički evaluiraju radove iz područja evolucijske psihologije. Putem pismenog ispita provjerava se mogu li studenti objasniti osnovna načela evolucijske teorije, analizirati različite oblike ponašanja iz perspektive njegove funkcije i adaptivnosti te argumentirati zašto se neko ponašanje može smatrati adaptacijom, odnosno njezinim nusproizvodom.

Obavezna literatura
 1. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija: Nova znanost o umu, Zagreb: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Barkow, J., Cosmides, L., Tooby, J. (1992). Adapted Mind. New York: Oxford University Press
 2. Hrgović, J., Polšek, D. (2004). Evolucija društvenosti. Zagreb: Jesenski i Turk.
 3. Kardum, I. (2003). Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Jesenski i Turk.
 4. Klawans, H. (2008). Špiljska žena - priče iz evolucijske neurologije. Zagreb: Jesenski i Turk.
 5. Odabir aktualnih radova iz znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar