Fernando Pessoa

Naziv
Fernando Pessoa
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117657
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s pjesničkim i proznim opusom, poetikom i epohalnom ulogom najvećeg portugalskog pjesnika dvadesetog stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti (Opis kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra i obvezama studenata, pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje sa sadržajem kolegija).
 2. Prethodnici Orfejskog naraštaja, orfejski naraštaj općenito.
 3. Fernando Pessoa u kontekstu Orfejskog naraštaja odnosno portugalske i europske književnosti dvadesetog stoljeća.
 4. Ortonim Pessoa (pjesnički opus).
 5. Heteronim Alberto Caeiro.
 6. Heteronim Ricardo Reis.
 7. Heteronim Álvaro de Campos.
 8. Heteronim Bernardo Soares („Knjiga nespokojstva“).
 9. Kratak pregled ostalih Pessoinih heteronima.
 10. Pessoin prozni (beletristički) opus.
 11. Pessoine estetičke teorije i književnokritički opus.
 12. Pessoine „filozofske koncepcije“.
 13. Pessoina politička i „sociološka“ razmišljanja.
 14. Recepcija Pessoe u hrvatskoj književnosti.
 15. Sažimanje i utvrđivanje gradiva čitavog kolegija; razjašnjavanje eventualnih nejasnoća.

Ishodi učenja
 1. Produbiti znanja o djelu Fernanda Pessoe stečena na preddiplomskom studiju.
 2. Biti u stanju povezati znanje o Pessoinu razgranatu djelu, kao i o društvenom, kulturnom i književnom kontekstu njegova stvaralaštva s analizom Pessoinih književnih tekstova.
 3. Moći samostalno vrednovati kritičke tekstove sekundarne literature.
 4. Moći usmeno i pismeno argumentirati vlastito kritičko mišljenje o primarnoj i sekundarnoj literaturi, predstaviti svoje znanje stručnjacima na svom području, odnosno procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 5. Moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečena znanja o djelu Fernanda Pessoe.
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Fernando Pessoa: život. Zagreb. 2012.
 2. Talan, N. Fernando Pessoa: djelo. Zagreb. 2013.
 3. Lourenço, A. Fernando Pessoa. Lisboa, 2009.
 4. Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português (ur. Fernando Cabral Martins). Lisboa: 2008.
 5. Cavalcanti F. J. P. Fernando Pessoa: uma quase autobiografia. Rio de Janeiro – São Paulo: 2011.
 6. Simões, J.G. Vida e Obra de Fernando Pessoa. Lisboa: s. a.
 7. Odabrani odlomci iz Pessoinih sabranih djela
Dopunska literatura
 1. Quadros, A. Fernando Pessoa – Vida, Personalidade e Génio. Lisboa: 1992.
 2. Saraiva, M. O Caso Clínico de Fernando Pessoa, Lisboa: 1990.
 3. A Arca de Pessoa. Lisboa: 2007.
 4. Almeida, O. T. Mensagem – uma Tentativa de Reinterpretação. Angra do Heroísmo: 1987.
 5. Cirurgião, A. O „Olhar Esfíngico” da Mensagem de Pessoa. Lisboa: 1990.
 6. Coelho, J. do Prado. Unidade e Diversidade de F. Pessoa. Lisboa: 1991.
 7. Dias, S. A Intuição de Deus em Fernando Pessoa. Lisboa: 1998.
 8. Lopes, T. R Pessoa por Conhecer I. Lisboa: 1990.
 9. Lopes, T. R. Pessoa por Conhecer. II. Textos para Um Novo Mapa. Lisboa: 1990.
 10. Gil, J. Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações. Lisboa: s. a.
 11. Martinho, F. J. B. Pessoa e a Moderna Poesia Portuguesa. Lisboa: 1991.
 12. Mourão-Ferreira, D. Nos Passos de Poesia. Lisboa: 1988.
 13. Pizarro, J. Fernando Pessoa: entre Génio e Loucura. Lisboa: 2007.
 14. Quadros, A. Fernando Pessoa Iniciação Global à Obra (II vol.). Lisboa: 1982.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar