Filmologija: Teorija filmskog stila

Naziv
Filmologija: Teorija filmskog stila
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131574
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu filmskoga stila, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa filmskome stilu.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Orijentacijsko upoznavanje sa ispitnom literaturom, metodama rada, studentskim obvezama i uvod u područje obuhvaćeno kolegijem.
 2. Pojam stila i njegovo teorijsko određenje. Različiti pristupi stilu izvan područja filmologije i njihova korisnost za razumijevanje filmskoga stila. (Genette 2006 ili 2002; Goodman 2008)
 3. Filmski stil i njegove temeljne značajke. Različiti pristupi i razumijevanja stila u filmologiji. (Turković 2005; Carroll 2000)
 4. Stilski sustavi i razine stilskih konfiguracija. (Metz 1978)
 5. Funkcija i motivacija: dva aspekta razumijevanja stilskih sustava. (Bordwell 2004)
 6. Stilske norme i otkloni u filmu. (Turković 1995; Turković 2000)
 7. Pragmatika filmske komunikacije i kognitivno-semiotički aspekti filmskoga stila. (Grice 1987; Buckland 2000)
 8. Klasična stilska konfiguracija. (Wilson 1992; Bordwell 1986)
 9. Analiza primjera klasičnog filmskog stila I.
 10. Analiza primjera klasičnog filmskog stila II.
 11. Modernistička stilska konfiguracija. (Kovács 2007; Bordwell 2008)
 12. Analiza primjera modernističkog filmskog stila I.
 13. Analiza primjera modernističkog filmskog stila II.
 14. Hibridne filmskostilske konfiguracije.
 15. Evaluacija kolegija (test, anketa).

Ishodi učenja
 1. prepoznati, klasificirati i objasniti različita područja i metodološke pristupe filmskome stilu
 2. samostalno isplanirati, provesti, napisati i prezentirati vlastito stilističko istraživanje pojedinih filmskih djela, autora ili većih korpusa.
 3. prepoznati, opisati i analizirati različite aspekte i tipove filmskoga stila
 4. definirati ključne pojmove teorije filmskoga stila
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje teorijskih tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba dvd projektora i računala.
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bordwell, David, 1986, „Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures“, u: Rosen, Philip (ur.), Narrative, Apparatus, Ideology, New York: Columbia University Press, str. 17-34.
 2. Bordwell, David, 2004, „Bordwell on Bordwell: Part II – Functions of Film Style“, 16:9, vol. 2, br. 8, http://www.16-9.dk/2004-09/side11_inenglish.htm.
 3. Bordwell, David, 2008, “Art-Cinema Narration”, u: Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge, str. 205-233.
 4. Buckland, Warren, 2000, “All in the Mind? The Cognitive Status of Film Grammar”, u: The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: Cambridge University Press, str. 109-140.
 5. Carroll, Noël, 2000, „Filmska forma: u obranu funkcionalne teorije stila u individualnom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 24, str. 163-170.
 6. Genette, Gérard, 2006, „Stil i značenje“, u: Bagić, Krešimir (ur.), Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Suvremena francuska i frankofona stilistika, Zagreb: Naklada MD, str. 53-100 ili u: Genette, Gérard, 2002, Fikcija i dikcija, Zagreb: Ceres, str. 68-109.
 7. Goodman, Nelson, 2008, “Status stila”, u: Načini svjetotvorstva, Zagreb: Disput, str. 29-43.
 8. Grice, Henry Paul, 1987, „Logika i razgovor“, u: Miščević, Nenad i Potrč, Matjaž (ur.), Kontekst i značenje, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, str. 55-67.
 9. Kovács, András Bálint, 2007, Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-1980, Chicago: University of Chicago Press. (poglavlja 3 i 4, str. 51-81)
 10. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1978, “Metodološki predlozi za analizu filma” u: Ogledi o značenju filma II, Beograd: Institut za film, str. 74-85.
 11. Šakić, Tomislav, 2013, „Igrani film između klasične i modernističke naracije“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 73-74, str. 151-167.
 12. Turković, Hrvoje, 1988, “Narativni stilovi na filmu: primitivni, klasični i modernistički”, u: Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, str. 225-238.
 13. Turković, Hrvoje, 1990, „Narativni stilovi“, „Stil, filmski“, „Stilizacija“, „Stilske figure“, u: Peterlić, Ante (ur.), Filmska enciklopedija 2 (L-Ž), Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, str. 211-212, 568-569, 569-570, 571.
 14. Turković, Hrvoje, 1995, „Teorija otklona“, u: Benčić, Živa i Fališevac, Dunja (ur.), Tropi i figure, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 559-584 ili Turković, Hrvoje, 2008, “Teorija stilizacije (smislene devijacije)”, u: Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM, str. 17-39.
 15. Turković, Hrvoje, 2000, „Funkcija stilističkih otklona“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 24, str. 129-142.
 16. Turković, Hrvoje, 2003, „Naracija“, „Retorika“, „Stil“, „Stilizacija“, „Stilska figura“, u: Kragić, Bruno i Gilić, Nikica (ur.), Filmski leksikon, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 425, 577, 646-647.
 17. Turković, Hrvoje, 2005, „Što je stil?“, u: Film: zabava, žanr, stil, Zagreb: Hrvatski filmski savez, str. 229-254.
 18. Wilson, George M., 1992, “Coherence and Transparency in Classical Narrative Film”, u: Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View, Baltimore i London: The Johns Hopkins University Press, str. 39-61.
Dopunska literatura
 1. 2) Izborna (izabrati najmanje 2 naslova iz dva različita tematska područja): Bagić, Krešimir (ur.), 2006, Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Suvremena francuska i frankofona stilistika, Zagreb: Naklada MD. Bordwell, David, 2005, Figures Traced in Light. On Cinematic Staging, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Bordwell, David, 2005, O povijesti filmskoga stila, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Bordwell, David, 2006, The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Bordwell, David, 2008, Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge. Bordwell, David, 2008, Poetics of Cinema, New York, London: Routledge. Bordwell, David, Staiger, Janet i Thompson, Kristin, 1999, The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960, London: Routledge. Branigan, Edward, 2001, Narrative Comprehension and Film, London i New York: Routledge. Buckland, Warren (ur.), 1995, The Film Spectator. From Sign to Mind, Amsterdam: Amsterdam University Press. Buckland, Warren, 2000, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: Cambridge University Press. Eagle, Herbert (ur.), 1981, Russian Formalist Film Theory, Michigan Slavic Publications. Elsaesser, Thomas i Buckland, Warren, 2002, Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis, London: Arnold. Gaines, Jane M. (ur.), 1992, Classical Hollywood Narrative. The Paradigm Wars, Durham i London: Duke University Press. Gilić, Nikica (ur.), 2006, 3-2-1, kreni!: zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost. Gilić, Nikica i Vidačković, Zlatko (ur.), 2013, 60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, Zagreb: Matica hrvatska. Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam international. Guiraud, Pierre, 1964, Stilistika, Sarajevo: „Veselin Masleša“. Hough, Graham, 1969, Style and Stylistics, London: Routledge i Kegan Paul. Kovács, András Bálint, 2007, Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-1980, Chicago: University of Chicago Press. Kragić, Bruno, 2012, Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma, doktorska disertacija, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1973, Ogledi o značenju filma I, Beograd: Institut za film. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1975, Jezik i kinematografski medijum, Beograd: Institut za film. Molinié, Georges, 2002, Stilistika, Zagreb: Ceres. Nowell-Smith, Geoffrey, 2008, Making Waves. New Cinemas of the 1960s, New York, London: Continuum. Perry, Ted (ur.), 2006, Masterpieces of Modernist Cinema, Bloomington: Indiana University Press. Persson, Per, 2003, Understanding Cinema. A Psychological Theory of Moving Imagery, Cambridge: Cambridge University Press. Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Rosen, Philip (ur.), 1986, Narrative, Apparatus, Ideology, New York: Columbia University Press. Šakić, Tomislav, 2012, Manifestni, diskretni i radikalni modernizam u hrvatskom filmu, doktorska disertacija, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Thompson, Kristin, 1988, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Thompson, Kristin, 1999, Storytelling in the New Hollywood. Understanding Classical Narrative Technique, Cambridge, London: Harvard University Press. Turković, Hrvoje, 1985, Filmska opredjeljenja, Zagreb: Cekade. Turković, Hrvoje, 2005, Film: zabava, žanr, stil, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Turković, Hrvoje, 2008, Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar