Filmologija: Uvod u filmologiju

Naziv
Filmologija: Uvod u filmologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50877
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju filmskoga medija i teoriju filmske umjetnosti, razviti sposobnosti analize filmske forme i specifičnosti filmskoga medija.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Orijentacijsko upoznavanje sa ispitnom literatura, metodama rada, studentskim obvezama i područjem obuhvaćenim kolegijem. Metodološki uvod služi usmjeravanju rada u kolegiju, lakšoj orijentaciji studenata te upoznavanju nastavnika sa studentskim predznanjima i predvještinama s kojima započinju rad na kolegiju.
 2. Filmologija kao znanstvena disciplina. Počeci teorijskog razmišljanja o filmu kao novom mediju. Teorijska uporišta filmološkog istraživanja. Što je to film? Isti ili različiti nazivi za istu ili različitu medijsko-umjetničku pojavu. Prve projekcije filmova i analiza primjera ranog nijemog filma (Lumière, Méliès, Porter).
 3. Čimbenici razlike, formativne/formalističke teorije filma (R. Arnheim) i pitanje filmskog modernizma i avangarde.
 4. Čimbenici sličnosti, realističke teorije filma (A. Bazin), filmološki kontekstualizam i pitanje realizma.
 5. Definicija filma; film i kino. Film i srodni mediji (televizija, nijemi film, animirani film, interaktivni mediji).
 6. Semiotičko gledište na film. Oblici filmskoga zapisa (OFZ) i strukturalistički impuls u teoriji filma.
 7. Stalni OFZ: okvir i kadar. Značajke kadra i vrste kadra s obzirom na duljinu i figure promatranja.
 8. Stalni OFZ: kadar (nastavak iz prošlog termina).
 9. Filmski planovi. Kutovi snimanja (horizontalni i vertikalni)
 10. Statična i dinamična točka promatranja (statična i dinamična kamera). Vožnja i panorama.
 11. Slikovni OFZ: boja, osvjetljenje, kompozicija slike, objektivi, mizanscena
 12. Zvuk kao OFZ. Uvod u montažu (temeljne pretpostavke montaže i važnost za filmsku teoriju).
 13. Montaža: definicija, klasifikacija i uporaba raznih tipova montaže u umjetničkom stvaranju. Montažne spone, paralelna i izmjenična montaža.
 14. Prikazivanje i analiza filma u dogovoru sa studentima ili prezentacija studentskih seminarskih radova i analiza filmova.
 15. Evaluacija kolegija (test, anketa).

Ishodi učenja
 1. primijeniti filmskoteorijsku aparaturu i metodologiju u analizi i tumačenju filmskih djela
 2. prepoznati, opisati i objasniti karakteristične filmske postupke te način njihove uporabe u različitim oblicima filmskih praksi
 3. nabrojati, klasificirati, usporediti i vrednovati različite tipove filmskih teorija prilikom analize filmske forme
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza teorijskih tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba dvd projektora.
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ante Peterlić, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. A Companion to Film Theory, 1999, ed. T. Miller, R. Stam, Malden-Oxford: Blackwell, str. 9 – 145. Andrew, J. Dudley, 1980, Glavne filmske teorije, Beograd: Institut za film. Arnheim, Rudolf, 1962, Film kao umetnost, Beograd: Narodna knjiga. Bazin, André, 1967, [Bazen, Andre] Šta je film? I: Ontologija i jezik, Beograd: Institut za film. Bordwell, David & Thompson, Kristin, 1985, Film Art: An Introduction (i kasnija izdanja) Bordwell, David, 2005, O povijesti filmskoga stila, Zagreb: HFS Bordwell, David, 2009, Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge. Buckland, Warren, 2000, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: CUP. Burch, Nöel, 1972, Praksa filma, Beograd, Institut za film. Carroll, Noël, 1988, Mistifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory Carroll, Noël, 1988, Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Casetti, Francesco, 1998, Inside the Gaze: The Fiction film and Its Spectator, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1982, O počecima filmologije, Beograd: Institut za film. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1984, Istorija filmske teorije do 1945. godine, Beograd: Institut za film. Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb; AGM. Gilić, Nikica, 2007, Uvod u teoriju filmske priče, Zagreb: Školska knjiga. Laffay, Albert [Lafe, Alber], 1971, Logika filma, Beograd: Institut za film. Lotman, Jurij, 1976, Semiotika filma, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1973, Ogledi o značenju filma I, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1978, Ogledi o značenju filma II, Beograd: Institut za film. Peterlić, Ante, 1983, Ogledi o devet autora, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost. Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Russian Formalist Film Theory, 1981, ur. Herbert Eagle, Michigan Slavic Materials, No. 19, University of Michigan. Singer, Irving, 1998, Reality Transformed: Film as Meaning and Technique, Cambridge – London: The MIT Press. Stam, Robert, 2000, Film Theory: An Introduction, Malden – Oxford: Blackwell Suvremena teorija filma: kognitivistički pristup, Hrvatski filmski ljetopis, br. 19/20, str. 5-62. Teorija filma, 1979, ur. D. Stojanović, Beograd: Nolit – izabrati 2 dijela/2 bloka tekstova Tudor, Andrew, 1979, Teorije filma, Beograd: Institut za film. Turković, Hrvoje, 1986, Metafilmologija, strukturalizam, semiotika, Zagreb: Filmoteka 16. Turković, Hrvoje, 1988, Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Turković, Hrvoje, 1996, Umijeće filma. Esejistički uvod u film i filmologiju, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Turković, Hrvoje, 2008, Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM. Turković, Hrvoje, 2010, Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska. Wollen, Peter, 1972, Znaci i značenje u filmu, Beograd: Institut za film. 3) Pomoćna Filmska enciklopedija, 1986-1990, ur. Ante Peterlić, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod «Miroslav Krleža». Filmski leksikon, 2003, ur. B. Kragić i N. Gilić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (http://film.lzmk.hr/projekt.aspx) The Film Encyclopedia, 1994, ur. Ephraim Katz, New York: HarperPerennial. Hrvatski filmski ljetopis, arhiva brojeva 9-60: http://www.hfs.hr/hfs/ljetopis_list_pdf.asp www.imdb.com

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar