Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova

Naziv
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118106
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je osposobiti polaznike da mogu bez teškoća analizirati, jezikoslovno i kulturološki, najvažnije hrvatskostaroslavenske tekstove, posebice one koji su dio programa u srednjoškolskoj nastavi. Razvijanje svijesti o jedinstvu tropismovne hrvatske kulture.
Sadržaj
 1. Smisao filološke analize, iščitavanje teksta: opis gramatike, utvrđivanje značenja za povijest hrvatskog jezika i povijest hrvatske književnosti, kulturološka vrijednost.
 2. Traktat Crnorisca Hrabra. Tekst ne pripada u formalnom smislu korpusu koji će se obrađivati na kolegiju, ali razlozi za uvrštavanje su višestruki: praktični- jer se tekst nalazi u srednjoškolskim udžbenicima; načelni- jer se govori o počecima slavenske književnosti. Govor toga teksta ponavlja se u hrvatskoglagoljskoj tradiciji, npr. u polemici Nikole Modruškoga.
 3. Vinodolski zakonik. Pravni spomenici u srednjem vijeku. Njihovo značenje za povijest hrvatskog jezika a i književnosti. Vinodolski zakon- najstariji hrvatski zakonik i drugi po strarini u slavenskom svijetu.
 4. Istarski razvod: tekstovi iz različitih vremena objedinjeni u jednome: problem jezikoslovne analize transliteriranih tekstova. Istarski razvod u interpretaciji domaćih i inozemnih istraživača.
 5. Poljički statut: hrvatski ćirilički srednjovjekovni tekstovi (Dubrovnik, Bosna, Poljica). Administrativni stil pravnih tekstova.
 6. Najstarija hrvatska pjesmarica. Važnost Pariške pjesmarice za proučavanje srednjovjekovne hrvatske poezije. Dosadašnja književnopovijesna i jezičnopovijesna proučavanja.
 7. Ljetopis popa Dukljanina. Povijesna proza u srednjem vijeku. Hrvatska kronika. Odnos povijesti i legende. Veza s češkom legendom o sv. Vaclavu.
 8. Zapis popa Martinca. Drugi novljanski brevijar i njegov prepisivač pop Martinac. Martinčeva tužaljka zbog krbavske katastrofe. Staroslavenski elementi u pripovijednom tekstu: utjecaj brevijara.
 9. Lucidar- srednjovjekovna enciklopedija. Lucidar iz glagoljičnih zbornika (Petrisov, Žgombićeva). Utjecaj čeških prijevoda na hrvatske.
 10. Bašćanska ploča. Literatura o Bašćanskoj ploči. Najvažniji istraživači. Mjesto Ploče među drugim glagoljičnim kamenicm spomenicima.
 11. Bašćanska ploča. Značenje Ploče za povijesnu znanost, za hrvatsku književnost i jezičnu povijest. Kojim je jezikom pisana. Hrvatskostaroslavenski kao jedna od stilizacija hrvatskog književnog jezika.
 12. Pjesma nada pjesmama u hrvatskim prijevodima. Srednjovjekovni prijevod iz oko 1379. godine.
 13. Muka sv. Margarite- drama u stihovima. Latinska legenda nastala u ranom srednjem vijeku koja se širila u prijevodima na narodnim jezicima, pretakala se u stihove i na kraju 15. st. se dramatizirala. Hrvatski prijevod legende u prozi sačuvan je u Pariškom zborniku iz 1375. g. i u Oxfordskom zborniku s početka 15. st, oba pisana glagoljicom.
 14. Studentska pitanja, dodatna objašnjenja i analize.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. OspOsobiti studente da samostalno analiziraju pravne srednjovjekovne tekstove, glagoljske i ćirilične (pisane hrvatskim jezikom)
 2. Osposobiti studente da samostalno analiziraju književne srednjovjekovne tekstove: prozne i pjesničke (pisane hrvatsko- staroslavenskim jezikom).
 3. Osposobiti studente da samostalno analiziraju znanstvene srednjovjekovne tekstove(pisane hrvatsko- staroslavenskim jezikom).
 4. Osposobiti studente da uočavaju razlike u jeziku između funkcionalno različitih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanje. Analiza i sinteza. Samostalno i zajedničko uspoređivanje jezika tekstova i pisama.
Metode ocjenjivanja
Domaće zadaće. Pismena provjera znanja u kojoj studenti samostalno pišu esej na ponuđene, a prethodno obrađene teme; jezično analiziraju tekst i odgovoaraju na pitanja vezana uz povijesne činjenice.

Obavezna literatura
 1. Milan Mihaljević, Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika, Zagreb, 1991. str. 77- 201.
 2. Stjepan Damjanović, Slovo iskona, Staroslavenska/ starohrvatska čitanka, 2. izd., Zagreb 2004, str. 205 – 307.
 3. Jednu bibliografsku jedinicu s popisa dodatne literature.
Dopunska literatura
 1. Josip Hamm, Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika, Slovo 13, Zagreb 1963, 43 – 68.
 2. Josip Tandarić, Staroslavenski jezik hrvatskih glagoljaša, Prilozi za VIII. međunarodni slavistički kongres, Zagreb 1978, str. 115 – 124.
 3. Stjepan Damjanović, Tragom jezika hrvatskih glagoljaša, 1984.
 4. Stjepan Damjanović, Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova, u knjizi Filološki razgovori, str. 29 – 43., Zagreb 2000.
 5. Mateo Žagar, Plurilingvizam u djelu Šimuna Kožičića Benje, Kolo 4 / 2000
 6. Tanja Kuštović, Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Matica hrvatska, Zagreb, 2014.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij