Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti

Naziv
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52674
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti/icama će se ponuditi temeljne informacije o pretpostavkama i modalitetima filozofijskog pristupa povijesti i povijesnosti, te o filozofiji povijesti kao disciplini i kao interdisciplinarnom području istraživanja, te i o relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti u antičkoj filozofiji i novovjekovlju; uvodno se informiraju o pretpostavkama za samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, a posebno o važnosti interdisciplinarnoga i multidisciplinarnog pristupa temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. definicija predmeta: filozofija povijesti kao disciplina i filozofijsko mišljenje povijesti i povijesnosti u cjelini filozofije; odnos disciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa
 2. razlika između historije (povjesnice; historia rerum gestarum, res gestae) i povijesti (Historie/Geschichte)
 3. problematično pitanje: znaju li Grci za povijest? Demokrit, sofisti, Platon, Aristotel…Herodot i Tukidid
 4. cikličko razumijevanje povijesti kao rezultat kozmologije: ljudski svijet kao organski dio kozmosa
 5. početak povijesti: grčko, rimsko i židovsko računanje vremena kao izraz dva međusobno diferencirana razumijevanja historije i povijesti
 6. Aurelije Augustin: utemeljitelj teologijske filozofije povijesti ili utemeljitelj teologije povijesti?
 7. bitni pojmovi Augustinove koncepcije povijesti
 8. Augustin i njegovi učenici
 9. arapska tradicija: Ibn Haldun i klasična ciklička teorija povijesti
 10. renesansa i novovjekovlje: pomak k imanentističkom poimanju povijesti
 11. novovjekovne antiteze cikličkog i progresističkog poimanja povijesti: Vico i francuski prosvjetitelji
 12. osnovni pojmovi Vicove filozofije povijesti
 13. pojam providnosti: usporedba Augustinova i Vicova poimanja providnosti
 14. Uloga Machiavellija, F. Bacona i Descartesa u oblikovanju pretpostavki novovjekovnog poimanja povijesti
 15. Utemeljenje filozofije povijesti kao teorije napretka ljudskog roda

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove značajne za filozofijski pristup povijesti.
 2. Identificirati i klasificirati glavne autore, orijentacije i razdoblja u razvitku filozofije povijesti.
 3. Izraditi pismeni rad na zadanu temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom, postupno uvođenje interaktivnih metoda. Studentski referati
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje aktivnosti u nastavi, pozitivno ocijenjen referat.

Obavezna literatura
 1. Aurelije Augustin, O Državi Božjoj, sv. I (odabrana poglavlja), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982.
 2. Loewith, K., Svjetska povijest i događanje spasa, A. Cesarec, Zagreb 1990.
 3. Petrić, F., Deset dijaloga o povijesti, Čakavski sabor/O. Keršovani, Pula/Rijeka 1980.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar