Filozofija religije

Naziv
Filozofija religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51279
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s filozofijskom poddisciplinom filozofijom religije i njezinim temeljnim pojmovima i postulatima. Kolegij je podijeljen u šest cjelina kao filozofskih pravaca unutar kojih se analizira odnos filozofije i religije, čovjeka i boga te znanja i vjere kao temeljnih pitanja filozofije religije. Najprije se pružaju temelji samih metafizičkih postulata transcendencije, a nakon toga se prikazuju filozofske pozicije koje propituju te postulate. Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u filozofijsko razmatranje religije, ali i prikazati kritiku religije iz samog filozofijskog temelja. Ispitna literatura koncipirana je tako da se iz svakog segmenta (knjige) određuje manji dio dovoljan za razumijevanje temeljne problematike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.
 2. Akvinčevi dokazi o Božjoj egzistenciji
 3. Lutherovi unutarnji principi vjere
 4. Descartesova nužnost drugobitka Boga
 5. Spinozina kritika religije
 6. Hobbesova kritika »crkvene države«
 7. Kantova religija unutar granica čistoga uma (1)
 8. Kantova religija unutar granica čistoga uma (2)
 9. Hegelova filozofija religije (1)
 10. Hegelova filozofija religije (2)
 11. Hegelova filozofija religije (3)
 12. Feuerbachova kritika religije
 13. Jaspersova filozofska vjera
 14. Heideggerova fenomenologija religije
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. osposobiti se za kritičko promišljanje te steći uvid u filozofijsku relevantnost fenomena religije
 2. razlikovanje filozofije religije od metafizike i religijske filozofije
 3. uvid u principe vjere kao uzdizanja do transcendencije
Metode podučavanja
predavanje s diskusijom
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit koncipiran tako da student/ica postavlja sebi dva pitanja iz ispitne literature, a nastavnik jedno te dodatna potpitanja ukoliko je potrebno

Obavezna literatura
 1. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (dio)
 2. Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, I., Demetra, Zagreb 2006. (dio)
 3. Descartes, René, Razmišljanja o prvoj filozofiji, Zagreb 1993. (dio)
 4. Spinoza, Benedikt, Teologijsko-politička rasprava: dvojezično izdanje, Demetra, Zagreb 2006. (dio)
 5. Hobbes, Thomas, Levijatan, Jesenski i Turk, Zagreb 2004. (dio)
 6. Kant, Immanuel, Religija unutar granica pukog uma, Breza, Zagreb 2012. (dio)
 7. Hegel, G. W. F, Predavanja o filozofiji religije, II., Breza, Zagreb 2009. (dio)
 8. Feuerbach, Ludwig, Predavanja o suštini religije, Beogradski izdavački zavod, Beograd 1974. (dio).
 9. Jaspers, Karl, Filozofska vjera, Breza, Zagreb 2011. (dio)
 10. Heidegger, »Filozofija i teologija«, u: Uvod u Heideggera, Centar za društvene djelatnosti omladine, Zagreb 1972.
Dopunska literatura
 1. Fischer, Peter, Filozofija religije, Breza, Zagreb 2010.
 2. Welte, Bernhard, Filozofija religije, Matica Hrvatska, Zagreb 2016.
 3. Pavić, Željko, Arhonti bitka: pokus filozofije vjere, Ex libris; Synopsis, Rijeka – Sarajevo 2009. (za uvid u Jaspersa i Heideggera).
 4. Thompson, Mel, Filozofija religije, Faber & Zgombić plus, Zagreb 2003.
 5. Fischer, Norbert, Čovjek traži Boga: filozofski pristup, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001
 6. Davies, Brian, Uvod u filozofiju religije, Hrvatski studiji, Zagreb 1998.
 7. Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 8. Hans Küng, Postoji li Bog?, Ex libris, Rijeka 2006.
 9. Tolvajčić, Danijel. Suvremena analitička filozofija religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2016.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij