Filozofska antropologija - opći predmet

Naziv
Filozofska antropologija - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
78254
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima iz područja filozofske antropologije. Uvođenje u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Razumijevanje pojmovnika filozofske antropologije, s posebnim naglaskom na problem otuđenja. Rasvjetljavanje mjesta filozofske antropologije u odnosu na idealizma i materijalizma. Analiza filozofijia Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa, s posebnim naglsakom na pitanja religioznog te društvenog otuđenja. Postavljanje pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Kratki pregled povijesti filozofske antropologije i njene različite interpretacije
 3. Feuerbachova materijalistička kritika idealizma, osobito Hegelove filozofije
 4. Odrđenje religijskog otuđenja po L. Feuerbachu
 5. Proces zamjene subjekta i predikta-atributa kao osnovni mehanizam otuđenja
 6. Odnos teologije i filozofije, teizma, panteizma i ateizma u djelu L. Feuerbacha
 7. Humanizam i ateizam u 19 stolječu
 8. Analiza ključnih dijelova "Načela filozofije budučnosti" L. Feuerbacha
 9. Analiza uz čitanje ključnih dijelova "Biti kršćanstva" L. Feuerbacha
 10. Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa
 11. Subjektivno otuđenje (samootuđenje) i/ili objektivno otuđenje
 12. Ekonomsko-društveno otuđenje (otuđeni rad)
 13. Otuđenje u suvremenom društvu (probelmi i manifestacije)
 14. Završno predavenje

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove filozofske antropologije i moguča bitno različta poimanja same filozofske antropologije
 2. Ilustrirati osnovne probleme moderne i suvremene filozofske antropologije
 3. Definirati i raščlaniti pojmove otuđenje, reifikaciju i fetišizam
 4. Identificirati i definirati moguće uzroke i procese otuđenja
 5. kritički prosuditi filozofijske antropološke probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. L. Feuerbach, Izbor iz djela, prev: Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956
 2. K. Marx, Rani Radovi, Zagreb, Naprijed (bilo koja godina izdanja) [samo dijelovi pod naslovom: EKONOMSKO — FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844; NJEMAČKA IDEOLOGIJA ]
 3. Hartmut R, Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late- modern Temporality, NSU Press, 2010.
 4. Godelier M., Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, [Predgovor prvom i drugom izdanju, str. 13-41; “Robna ekonomija, fetišizam, magija, i znanost u Marxovom Kapitalu”, str. 319-336, “Varljivi karakter društvenih odnosa” str.338-391]
Dopunska literatura
 1. I. Kant: Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje)
 2. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje)
 3. F. Engels, Porjeklo porodice, privatnog vlasništva i države (bilo koje izdanje).
 4. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.
 5. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988. [Prvi dio poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa); Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V – peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).
 6. S. Freud, Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).
 7. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo, Veselin Masleša, 1968.
 8. E. Fromm, Bekstvo od slobode, Zagreb-Beograd, Naprijed-Nolit, 1984
 9. L. Colletti, Ideologija i društvo, prevela Vera Frangeš, Zagreb, Školska knjiga, 1982
 10. A. Heller, Sistem potreba i društvo “udruženih proizvođača”, u „Marksizam u svetu“, Godina II, 1975, br. 11, str. 1-33. (dostupno online)
 11. E. Rothacker: Filozofska antropologija, Sarajevo,»Veselin Masleša«, 1985.
 12. F. Cerutti, (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar