Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija

Naziv
Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117918
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti koji uspješno apsolviraju kolegij stječu osnovna znanja o sudskoj antropologiji. Osim toga studenti stječu osnovna znanja o terenskom i laboratorijskom radu s ljudskim koštanim materijalom iz forenzičnog ali i arheološkog konteksta. Poseban naglasak tijekom predavanja biti će posvećen analizi patoloških promjena koje nastaju kao posljedica starosti, habitualnih aktivnosti i raznih bolesti, ali i analizi trauma prema vrsti i vremenu nastanka kako bi se što uspješnije rekonstruirali identitet, te vrijeme smrti.
Sadržaj
 1. Forenzična arheologija - nedestruktivne metode terenskog istraživanja
 2. Forenzična arheologija - metode ekshumacije
 3. Tafonomija
 4. Istraživanje masovnih grobnica
 5. Biologija kostura - osobna biologija
 6. Morfološke promjene na kostima nastale uslijed habitualnih aktivnosti
 7. Biostatistika. Prikupljanje i računalna obrada osteoloških podataka
 8. Antropološka osteometrija I
 9. Antropološka osteometrija II
 10. Skeletna trauma
 11. Zoonoze i parazitoze
 12. Analiza spaljenih kostiju I: uzorci termalne destrukcije na koštanim ostatcima, boja, deformacije, temperatura gorenja
 13. Analiza spaljenih kostiju II: prepoznavanje anatomskih elemenata (individualni i skupni ukopi, spol, starost i visina)
 14. Komparativna osteologija I
 15. Komparativna osteologija II

Ishodi učenja
 1. -prepoznati, definirati i razvrstati morfološke koštane elemente kostura u anatomski položaj
 2. -povezati stečeno znanje kod problema identifikacije spola kod odraslih osoba te doživljene starosti djece i odraslih osoba u užem rasponu
 3. -primjeniti stečeno znanje iz antropološke osteometrije u forenzici (odredba spola, visine (cijeli element, fragment) te u klasičnoj biološkoj antropologiji (visina (cijeli element, fragment), rodbinske veze, spol, stupanj seksualnog dimorfizma, čak i etnicitet)
 4. -prepoznati i razlikovati primarne od sekundarnih ukopa na terenu
 5. -razlikovati, prepoznati, opisati i definirati osnovne patološke promjene i traume na kosturu
 6. -razlikovati dobro očuvane koštane elemente ljudi od onih životinjskih
 7. -primjenjujući stečeno znanje, napraviti osnovnu antropološku analizu skeletnih ostataka (spol,doživljena starost osobe, tjelesna visina)
 8. -prepoznati, opisati i definirati spaljene koštane ostatke ta napraviti osnovnu antropološku analizu (spol, doživljena starost osobe u širokom rasponu)
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice. Tijekom seminara koristit će se metoda demonstracije, razgovora, rasprave te frontalni i individualni socijalno-djelatni oblici rada. Tijekom vježbi koristit će se metoda demonstracije, praktični rad, individualni i grupni oblik socijalno-djelatnih oblika rada te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Pisani kolokviji tijekom semestra, seminar te usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brkić, H. i sur., 2000 Forenzična stomatologija. Naklada Lijevak. Zagreb., izabrana poglavlja
 2. Ortner, D.J., 2003 Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains, Academic Press, San Diego, CA., izabrana poglavlja
 3. Smiljanić, B., 2003 Traumatologija. Školska knjiga, Zagreb. Izabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Haglund, W.D., Sorg, M.H., 2002 Advances in Forensic Taphonomy: Method, Theory and Archaeological Perspectives. CRC Press, Boca Raton, FL.
 2. Kimmerle, E.H., Baraybar, J.P. 2008 Skeletal Trauma: Identification of Injuries Resulting from Human Rights Abuse and Armed Conflict. CRC Press, Boca Raton, FL.
 3. Mann, R.W., Hunt, D.R., 2005 Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variation in the Human Skeleton. Charles C Thomas, London.
 4. te članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar