Antropologija festivala

Naziv
Antropologija festivala
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117951
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je studente uvesti u problematiku istraživanja festivala iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive. Pritom se očekuje usvajanje različitih teorijskih i metodoloških pristupa, razvijanje kritičkog čitanja stručne literature te primjena stečenog znanja u vlastitom istraživačkom radu. Kolegij je stoga usmjeren prema razvijanju vještina samostalnog istraživanja te pisanog i usmenog oblikovanja njegovih rezultata.
Sadržaj
 1. uvodno predavanje: predstavljanje sadržaja predmeta, definiranje aktivnosti
 2. pojam festival i njegovo preklapanje sa srodnim pojmovima
 3. proces festivalizacije
 4. festivali i autentičnost
 5. pristupi u istraživanjima festivala I.
 6. pristupi u istraživanjima festivala II.
 7. hrvatska etnologija o festivalima
 8. folklorni festivali/smotre folklora
 9. festivali i procesi identifikacije
 10. festivali i konstruiranje mjesta
 11. festivali i turizam
 12. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 13. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 14. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 15. sistematizacija kolegija, evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 4. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 5. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 6. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 7. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 8. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 9. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 10. izložiti i protumačiti osnovne pojmove, teorijske postavke i metodološke strategije etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja festivala
 11. protumačiti festivalske prakse iz perspektive etnologije i kulturne antropologije
 12. kritički analizirati odabrane znanstvene radove posvećene festivalima i diskutirati o njima
 13. predvidjeti i osmisliti stručno uključivanje etnologa i kulturnih antropologa u planiranje, provedbu i evaluaciju festivala te njihovu suradnju s različitim festivalskim akterima
 14. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje festivalskih praksi
 15. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem festivalskih praksi
 16. argumentirano predstaviti rezultate kvalitativnog istraživanja festivalskih praksi
 17. izložiti i interpretirati istraživanja festivala iz perspektive drugih znanstvenih disciplina
Metode podučavanja
Predmet se izvodi u kombinaciji predavanja i seminara. Za seminarski dio nastave studenti čitaju tekstove povezane s tematikom predavanja te na satu kritički analiziraju njihove teze i diskutiraju o njima. Tijekom semestra studenti provode samostalno terensko istraživanje (uz mentoriranje nastavnika); sredinom semestra izlažu dosadašnje rezultate, a krajem semestra predstavljaju svoje cjelokupno istraživanje i predaju seminarski rad. U nastavi se koriste različita tehnička pomagala, a potrebni nastavni materijali dostupni su u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pisani dio ispita može se položiti preko kolokvija, koji obuhvaća obveznu ispitnu literaturu te bilješke s predavanja i seminara. Ukoliko studenti ne polože kolokvij, tada po završetku semestra polažu ispit. Konačnu ocjenu čini: - pisani ispit (kolokvij) – 50% - seminarske aktivnosti – 50% Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi: redovito pohađanje nastave (dozvoljeno je izostati s 3 predavanja i s 3 seminara), čitanje predviđenih tekstova, sudjelovanje u raspravama. Također, tijekom semestra provodi se samostalno istraživanje. Sredinom semestra potrebno je napisati do 2 kartice teksta o dosad provedenim istraživanjima, a krajem semestra predati seminarski rad (seminarski rad je uvjet za izlazak na ispit).

Obavezna literatura
 1. BOISSEVAIN, Jeremy. 2008. "Some Notes on Tourism and the Revitalisation of Calendrical Festivals in Europe". Journal of Mediterranean Studies, 18 (1):17–41.
 2. CERIBAŠIĆ, Naila. 2009. "Festivalizacija hrvatske tradicijske glazbe u 20. stoljeću". U: Hrvatska glazba u XX. stoljeću, ur. Jelena Hekman i Vesna Zednik. Zagreb: Matica hrvatska, 241–266.
 3. FALASSI, Alessandro. 1997. "Festival". U: Folklore. An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, ur. Thomas A. Green. Santa Barbara: ABC-CLIO, 295–302.
 4. GETZ, Donald. 2008. "Event tourism: Definition, evolution, and research". Tourism Management, 29:403–428.
 5. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. "Festivali i festivalizacija – pojmovi i pristupi". U: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale, Petra Kelemen i Nevena Škrbić Alempijević. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 25–95.
 6. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2006. "Festivals". Performance Research, 11 (3):56–57. (dostupno i na: http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/D%20Klaic%20festivals%20Perf%20Research%202006.doc).
 7. PICARD, David i Mike ROBINSON. 2006. "Remaking Worlds: Festivals, Tourism and Change". U: Festivals, Tourism and Social Change. Remaking Worlds, ur. David Picard i Mike Robinson. Clevedon – Buffalo – Toronto: Channel View Publications, 1–31.
 8. SREMAC, Stjepan. 2008. "Smotre folklora u Hrvatskoj nekad i danas". U: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, ur. Aleksandra Muraj i Zorica Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo, 223–240.
Dopunska literatura
 1. AUTISSIER, Anne-Marie, ur. 2009. The Europe of Festivals. From Zagreb to Edinburgh, intersecting viewpoints... Toulouse – Pariz: Éditions de l'attribut – Culture Europe International.
 2. BENDIX, Regina. 1989. "Tourism and Cultural Displays. Inventing Traditions for Whom?". Journal of American Folklore, 102 (404):131–146.
 3. BOISSEVAIN, Jeremy, ur. 1992. Revitalizing European Rituals. London – New York: Routledge.
 4. BRATANIĆ, Bratanić. 1941. O smotrama hrvatske seljačke kulture. Zagreb: Mala knjižnica Seljačke sloge.
 5. CERIBAŠIĆ, Naila. 2003. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće. Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 6. CERIBAŠIĆ, Naila. 2005. "Krajolici nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog amaterizma u Hrvatskoj". Narodna umjetnost, 42 (2):9–38.
 7. COPE, Richard. 2005. "Festival Tourism – International". Travel & Tourism Analyst, 13:1–44.
 8. FALASSI, Alessandro, ur. 1987. Time out of Time. Essays on the Festival. Albuquerque: University of New Mexico Press.
 9. FJELL, Lennart. 2008. "Contemporary Festival: Polyphony of Voices and Some New Agents". Studia ethnologica Croatica, 19:129–149.
 10. GETZ, Donald. 1991. Festivals, Special Events, and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
 11. GETZ, Donald. 2008. Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. Oxford – Burlington: Butterworth-Heinemann – Elsevier.
 12. GIORGI, Liana, Monica SASSATELLI i Gerard DELANTY, ur. 2011. Festivals and the Cultural Public Sphere. London – New York: Routledge.
 13. GOTHAM, Kevin Fox. 2005. "Theorizing urban spectacles. Festivals, tourism and the transformation of urban space". City, 9 (2):225–246.
 14. GREENWOOD, Davydd J. 2004. "Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization". U: Tourists and Tourism. A Reader, ur. Sharon Bohn Gmelch. Long Grove: Waveland Press, 157–169.
 15. HANDELMAN, Don. 1998. Models and Mirrors: towards an anthropology of public events. New York – Oxford: Berghahn Books.
 16. HANDLER, Richard i Jocelyn LINNEKIN. 1984. "Tradition, Genuine or Spurious". Journal of American Folklore, 97 (385):273–290.
 17. HUNYADI, Zsuzsa, Péter INKEI i János Zoltán SZABÓ. 2006. Festival-world Summary Report. National Survey on Festivals in Hungary Including Deliberations on Public Funding, Evaluation and Monitoring. Budapest: KultúrPont Iroda – The Budapest Observatory. http://www.budobs.org/pdf/Festival_en.pdf, pristup: 4. svibnja 2012. godine.
 18. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 19. KIKAŠ, Mario, Bojan MUCKO, Jelka VUKOBRATOVIĆ i Petra KELEMEN. 2011. "Urbanoumjetnički festivali: kulturne politike i potencijali subverzivnosti". Studia ethnologica Croatica, 23:67–92.
 20. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2002. The Future of Festival Formulae. http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/HFsympbackground%20paper.doc, pristup: 23. studenoga 2011. godine.
 21. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2007. The Value of festival mapping. http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/Klaic%20Helsinki%20Festival%20book.doc, pristup: 23. studenoga 2011. godine.
 22. KOZOROG, Miha. 2012. "Primjer slučajnog turizma: društveni i prostorni čimbenici festivalskog turizma u Tolminu u Sloveniji". Studia ethnologica Croatica, 24:87–106.
 23. KOZOROG, Miha. 2013. Festivalski kraji: koncepti, politike in upanje na periferiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 24. KÜCHLER, Susanne, László KÜRTI i Hisham ELKADI, ur. 2011. Every Day's a Festival!. Diversity on Show. Wantage: Sean Kingston Publishing.
 25. LEAL, João. 2005. "Travelling Rituals: Azorean Holy Ghost Festivals in the United States". Narodna umjetnost, 42 (1):101–124.
 26. MIŠETIĆ, Anka. 2004. Gradski rituali. Retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 27. MURAJ, Aleksandra i Zorica VITEZ, ur. 2008. Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo.
 28. PETROVIĆ LEŠ, Tihana i Tomislav PLETENAC, ur. 2006. Etnologija i kulturni turizam. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 29. PIŠKOR, Mojca. 2006. "Celebrate Cultural Diversity! Buy a Ticket! Reading the Discourses of World Music Festivals in Croatia". Narodna umjetnost, 43 (1):179–201.
 30. POTKONJAK, Sanja, Tihana PETROVIĆ LEŠ i Hrvoje KALAFATIĆ. 2006. "Festivali i kulturni turizam – tradicija u suvremenosti". U: Festivali čipke i kulturni turizam, ur. Tihana Petrović Leš. Lepoglava: Turistička zajednica Grada Lepoglave – Grad Lepoglava, 21–50.
 31. PRENTICE, Richard i Vivien ANDERSEN. 2003. "Festival as Creative Destination". Annals of Tourism Research, 30 (1):7–30.
 32. QUINN, Bernadette. 2006. "Problematising 'Festival Tourism': Arts Festivals and Sustainable Development in Ireland". Journal of Sustainable Tourism, 14 (3):288–306.
 33. RICHARDS, Bill. 1997. Marketing turističkih atrakcija, festivala i posebnih događanja. Kako ga primijeniti. Praktičan vodič za znatno povećanje posjećenosti i prihoda. Zagreb: Potecon.
 34. RICHARDS, Greg i Robert PALMER. 2010. Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Oxford – Burlington: Butterworth-Heinemann – Elsevier.
 35. TURNER, Victor, ur. 1982. Celebration. Studies in Festivity and Ritual. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
 36. VITEZ, Zorica. 2008. "International Folklore Festival of Zagreb: Experiences and Dilemmas of Applied Ethnology". Narodna umjetnost, 45 (1):109–123.
 37. WATERMAN, Stanley. 1998. "Carnivals for élites? The cultural politics of arts festivals". Progress in Human Geography, 22 (1):54–74.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij