Francuska fonetika 1

Naziv
Francuska fonetika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
78542
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Naučiti stručno pristupati problematici izgovora u francuskom jeziku tj. naučiti stručnim terminima opisivati izgovorne pojave francuskog jezika s posebnim osvrtom na specifičnosti francuskog jezika u odnosu na hrvatski jezik. Razviti sposobnost selektivnog slušanja i time trajno poboljšavati kako razumijevanje izvornih frankofonskih govornika tako i vlastitu izvedbu.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Temeljni pojmovi – fonetika i fonologija
 2. 2. tjedan: Prozodija i njezine funkcije. Prozodijska sredstva – intonacija. Sadržaj i zvučni signali intonacijskih grupa.
 3. 3. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije intonacije na istom tekstu.
 4. 4. tjedan: Pregled vokalskih razlikovnih obilježja u hrvatskom i francuskom.
 5. 5. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije tempa i intenziteta.
 6. 6. tjedan: Prozodijska sredstva: akcent, ritam. Fizička obilježja i vrste akcenta u francuskom.
 7. 7. tjedan: Duljina vokala u francuskom. Zatvoreni vokali.
 8. 8. tjedan: Pismena provjera.
 9. 9. tjedan: Funkcije akcenta u francuskom. Podjela na fonetske riječi (ritmičke grupe). Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog e, vokalska harmonizacija.
 10. 10. tjedan: Ritam. Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog O i Ø.
 11. 11. tjedan: Nazalni vokali i njihovo prepoznavanje. Uobičajene grafije pojedinih nazalnih vokala.
 12. 12. tjedan: Iznimke u grafijama nazalnih vokala.
 13. 13. tjedan e caduc i retraktirani e i ε u čitanju i izgovoru. Ponavljanje pravila i upoznavanje iznimaka u izgovoru / izbacivanju e caduc.
 14. 14. tjedan: Enchaînement i liaison, uvjeti uporabe i funkcija. Analiza podjele na ritmičke i intonacijske grupe, te liaisona.
 15. 15. tjedan: Pismena provjera.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti i usporediti metode fonetske korekcije i opisati postupke fonetske korekcije za različite poteškoće neizvornih govornika u izgovoru.
 2. Studenti će moći navesti distinktivna obilježja francuskih vokala, poluvokala i konsonanata.
 3. Studenti će moći opisati i objasniti teškoće u izgovoru kroatofonih i inih neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika.
 4. Studenti će moći primijeniti različite postupke fonetske korekcije s obzirom na poteškoće neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika.
 5. Studenti će moći opisati izgovor francuskoga jezika upotrebom adekvatne stručne terminologije.
 6. Studenti će moći odrediti pojam prozodije, objasniti njezinu važnost i nabrojiti glavne elemente prozodije.
 7. Studenti će moći usporediti govorni i jezični znak.
 8. Studenti će moći raščlaniti ritmičke i intonacijske grupe, te primijeniti zakonitosti ulančavanja (enchainement et liaison) u francuskom govorenom iskazu.
 9. Studenti će moći objasniti važnost pravilnog izgovora u učenju stranoga jezika.
 10. Studenti će moći opisati fonološki sustav francuskoga jezika.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Vježbe govorenja i slušanja. Seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. Desnica-Žerjavić N. (1996) Phonétique française, Filozofski fakultet, Zagreb.
 2. Malmberg B. (1954) La Phonétique, P.U.F. Que sais-je, 1954, Paris.
 3. Pavelin B.(2002) ‘Statut et rôle du mouvement dans la communication orale en face à face’ in: Apprentissage d’une langue étrangère/seconde tome 2. La phonétique verbo-tonale, éd. Raymond Renard, De Boeck Université, Bruxelles.
 4. Orešković Dvorski, Lidija; Pavelin Lešić, Bogdanka, L'intégration des procédés verbo-tonaux dans l'enseignement du français à l'Université de Zagreb, Zaragoza, Španjolska : Facultad de Educacion Universidad Zaragoza , 2015., 183-195.
 5. Orešković Dvorski, Lidija; Pavelin Lešić, Bogdanka, French pronunciation difficulties of Croatian- speaking students in relation to English as a foreign language // Multidisciplinary Approaches to Multilingualism / Kovačević Cergol, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.), Zagreb : Peter Lang Edition, 2015. Str. 75-89.
Dopunska literatura
 1. Grammont M. (1996) Traité pratique de prononciation française, Delagrave, Paris.
 2. Martinet, A. (1969) Langue et fonction, Denoël, Paris.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij