Francuska lingvistika I

Naziv
Francuska lingvistika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52045
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskog jezika, posebice na gramatičkoj razini. Kroz to, poticanje razumijevanja načina na koje se može razmišljati o jezičnim problemima.
Sadržaj
 1. 1. Uvodni sat: Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata.
 2. 2. Predmet lingvistike: razlikovanje između jezika i govora u modernoj lingvistici. Ilustracija razlikovanja jezik/govor: Pojam rečenice nasuprot pojmu iskaza.
 3. 3. Obrada i komentar tekstova vezanih za temu predmeta lingvistike.
 4. 4. Temeljna organizacija jezika i osnovne jezične jedinice. Obrada i komentar Martinetovog teksta vezanog za dvostruku artikulaciju jezika.
 5. 5. Jedinice druge artikulacije jezika: Pojam fonema nasuprot pojmu glasa. Obrada i komentar teksta vezanog za jedinice druge artikulacije jezika.
 6. 6. Jedinice prve artikulacije jezika: Morfemi. Primjeri analize. Zadaća: odgovori na pitanja kojima se sažimaju teme predmeta lingvistike, temeljne organizacije jezika te jedinica prve i druge artikulacije jezika.
 7. 7. Razine lingvističke analize.
 8. 8. Jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina lingvističke analize te vježbe njihova prepoznavanja.
 9. 9. Pismena provjera.
 10. 10. Gramatika: Pojam gramatike, gramatičkih pravila i gramatičnosti. Obrada i komentar teksta vezanog za temu opreke između gramatike i leksika.
 11. 11. Gramatičke jedinice: Morfem, riječ, sintagma i rečenica. Riječ: lingvističke definicije riječi.
 12. 12. Obrada i komentar tekstova vezanih uz teme lingvističkih definicija riječi te razlikovanja između pojma riječi i pojma leksema.
 13. 13. Rečenica: Lingvističke definicije rečenice.
 14. 14. Pismena provjera.
 15. 15. Ocjena rada: Ocjena cjelokupnog rada studenata.

Ishodi učenja
 1. Student će moći nabrojiti i opisati glavne značajke svake pojedine razine lingvističke analize.
 2. Student će moći formulirati osnovne gramatičke jedinice.
 3. Student će moći demonstrirati znanja i razumijevanje francuske lingvistike koje počiva na prvom stupnju, odnosno završenom preddiplomskom studiju francuskog jezika i književnosti, ali ga proširuje i produbljuje, te tako osigurava temelj ili mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, često u istraživačkom kontekstu tema iz francuske lingvistike.
 4. Student će moći protumačiti predmet opće i francuske lingvistike.
 5. Student će moći upotrijebiti temeljne deskriptivne i metodološke pojmove relevantne za lingvistički opis francuskog jezika.
 6. Student će moći razlikovati lingvistički opis francuskoga jezika od normativno-gramatičkog opisa francuskoga jezika.
 7. Student će moći razlikovati jezik i govor u svjetlu moderne lingvistike.
 8. Student će moći razlikovati pojam rečenice nasuprot pojmu iskaza.
 9. Student će integrirati znanja o temeljnoj organizaciji jezika i osnovnim jezičnim jedinicama.
 10. Student će moći obrađivati i komentirati tekstove vezane uz temu predmeta lingvistike.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion (u dijelovima).
 2. A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin (u dijelovima).
 3. F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot. (u dijelovima)
Dopunska literatura
 1. O. Ducrot et Tz. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil.
 2. J. Lyons, Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique, Paris, Larousse.
 3. J. Moeschler et A. Auchlin, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin.
 4. R. H. Robins, Linguistique générale: une introduction, Paris, Armand Colin.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar