Francuska ortoepija II

Naziv
Francuska ortoepija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
46818
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Govorne vježbe
15

Cilj
Usvojiti fonetski sustav francuskoga jezika i ortoepska pravila s posebnim obzirom na distribuciju vokala s dvostrukim timbrom, nazalne vokale, prednje zaobljene vokale, nepostojano e i njegovu funkciju, poluvokale, strukturu sloga i viših prozodijskih cjelina. Usavršiti auditivno razumijevanje teksta i sposobnost izgovora izvornih francuskih glasova
Sadržaj
 1. Fonetska korekcija – podsjećanje na razlike u artikulacijskoj bazi između francuskog i hrvatskog. Transkripcija teksta uz analizu grešaka i reviziju pravila o podjeli na slogove, vrsti slogova; prepoznavanju e caduc.
 2. Distribucija otvorenog i zatvorenog e u naglašenom slogu. Analiza otvorenih i zatvorenih e u tekstu, vježbanje izgovora.
 3. Distribucija otvorenog i zatvorenog e u nenaglašenom slogu. Fonetska korekcija s osobitim obzirom na stupnjeve zatvorenosti prednjih retraktiranih vokala.
 4. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u naglašenom slogu. Fonetska korekcija s težištem na stupnjevima zatvorenosti vokala.
 5. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u nenaglašenom slogu. Transkripcija i fonetska korekcija s osobitim obzirom na distribuciju otvorenog i zatvorenog o.
 6. Distribucija Œ i Ø u naglašenom i nenaglašenom slogu. Transkripcija i fonetska korekcija koncentrirana na distribuciju poluotvorenih i poluzatvorenih vokala.
 7. Pismena provjera.Transkripcija i fonetska korekcija teksta, s posebnim obzirom na opoziciju prednjih retraktiranih i zaobljenih vokala, računajući i e caduc.
 8. Prozodijske cjeline: ritmička i intonacijska grupa, njihova sadržaj i zvučni oblik. Fonetska korekcija usmjerena na poluvokale.
 9. Liaison – vrste, priroda i funkcija. Analiza liaisona u tekstu. Usporedba s fenomenima ulančavanja i preslogovljavanja.
 10. Transkripcija i fonetska korekcija teksta, posebno usmjerena na nazalne vokale te razlikovanje vokalske i konsonantske nazalnosti. Glavne grafije nazalnih vokala.
 11. Fonetski diktat radi uvježbavanja globalnog slušnog razumijevanja i precizne identifikacije pojedinih glasova. Vježbanje izgovora vokala uz posebnu pozornost na oblikovanje ritmičkih i intonacijskih grupa.
 12. Ritam i intonacija u klasičnoj poeziji, ispadanje e caduc u recitaciji, vježbanje izgovora u recitaciji pjesme.
 13. Fonetski diktat, fonetska korekcija, analiza grešaka u identifikaciji glasova, pregled ortoepskih pravila o distribuciji vokala s dva timbra.
 14. Pregled međusobnog utjecaja glasova. Konsonantska asimilacija. Vokalna harmonizacija.
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja studenti će moći recitirati odabranu poeziju u skladu s fonološkim i prozodijskim obilježjima francuskog jezika
 2. Nakon učenja studenti će moći objasniti funkciju muklog e
 3. Nakon učenja studenti će moći u govoru ispravno izgovarati ili izostavljati muklo e
 4. Nakon učenja studenti će moći povezati pravilan izgovor s pojedinim gramatičkim kategorijama, kao npr. konjugacija pravilnih i nepravilnih glagola, ženski rod imenica i pridjeva, tvorba priloga
 5. Nakon učenja studenti će moći objasniti ulogu naglaska u francuskom jeziku
 6. Nakon učenja studenti će moći transkribirati, koristeći fonetsku abecedu, kraće pisane i slušane tekstove
 7. Nakon učenja studenti će moći objasniti razliku između vezivanja (liaison) i ulančavanja (enchaînement)
 8. Nakon učenja studenti će moći navesti vrste vezivanja u govoru (liaison)
Metode podučavanja
Vježbe izgovora Vježbe slušanja Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja)
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Snimljeni uzorci govora standardnih izvornih govornika, zvučni tekstovi francuskih jezičnih tečajeva (Connexions : méthode de français : niveau 2)
Dopunska literatura
 1. N. Desnica-Žerjavić: Phonétique française, (pogl. 2 i 3), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.
 2. Abry, D., Veldeman-Abry, J. (2007). La phonétique: audition, prononciation, correction(1CD inclu), Clé International, Paris

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar