Antropologija i putovanje

Naziv
Antropologija i putovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
132081
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je studente uputiti u relativno recentnu i obimnu znanstvenu produkciju koja se tiče putovanja te povezanosti antropološke teorije i prakse s putovanjem. Nadalje, cilj je upoznati studente s multidisciplinarnom terminologijom studija putovanja, putničkih praksi i putopisa. Cilj je i primijeniti stečena znanja u diskusijama pri susretu s primarnim tekstovima – putničkim i antropološkim zapisima ukorijenjenima u različitim paradigmama putovanja i teorije te kod svih sudionika kolegija osvijestiti prakse prisutne pri susretu s Drugim, važnost tog susreta u antropološkom znanstvenom i istraživačkom radu te način na koji se u kulturnoj antropologiji mijenjao odnos prema i reprezentacija Drugoga. Također, cilj je osviješćivanje i kritičko promatranje i analiza vlastitih i tuđih putničkih praksi.
Sadržaj
 1. konstituiranje kolegija; objašnjenje načina rada i studentskih obaveza (seminarski radovi, izlaganja, završni ispit); komentiranje popisa literature; ispunjavanje upitnika o očekivanjima i interesima studenata u kontekstu kolegija
 2. teorijsko određenje polja kulture putovanja
 3. povijesni pregled putničkih paradigmi
 4. modernistička putnička paradigma i njezine konceptualne veze s modernom antropologijom
 5. kritika konceptualnog polja kulture putovanja
 6. počeci modernih antropoloških istraživanja; konstituiranje terenskog istraživanja i putovanje
 7. kolonijalizam i antropologija
 8. kolonijalizam i putovanje
 9. putovanje i etnografsko istraživanje; od dalekoga prema bliskome
 10. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta I
 11. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta II
 12. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije I – Claude Lévi-Strauss: Tristes Tropiques
 13. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije II – Michel Leiris: L'Afrique Fantôme
 14. unutardsiciplinarno problematiziranje putovanja i njegovih epistemoloških implikacija – James Clifford
 15. sistematizacija gradiva, priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. - navesti i opisati najraširenije putničke prakse kroz povijest
 2. - izložiti povijest razvoja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji i analizirati važnost putovanja u njoj
 3. - analizirati ulogu putovanja u različitim disciplinarnim tradicijama etnologije i sociokulturne antropologije
 4. - identificirati povijesni kontekst konstituiranja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji, povezati ga s relevantnim putničkim praksama i kritički prosuditi ulogu kolonijalizma
 5. - navesti moguće paralele između etnografskog i putopisnog teksta i analizirati ih
 6. - analizirati odabrani putopisni tekst i kritički ga prosuditi
 7. - navesti moguće paralele između figura putopisca i etnologa/sociokulturnog antropologa s obzirom na putničku praksu i analizirati ih
 8. - razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 9. - samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 10. - analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 11. - analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 12. - kritički analizirati znanstvenu literaturu
 13. - samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 14. - identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 15. - samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. - upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
Metode podučavanja
predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata kumulativno se temelji na sudjelovanju na nastavi, pisanju seminarskih radova, reakcijskih tekstova i izlaganja te na završnom usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. CLIFFORD, James. 1997. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge i London: Harvard University Press
 2. DUDA, Dean. 2012. Kultura putovanja. Uvod u književnu iterologiju. Zagreb: Ljevak
 3. ELSNER, Jás i Joan-Pau Rubiés. 1999. ''Introduction''. U Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel. London: Reaktion Books, 1-57.
 4. PRATT, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London i New York: Routledge, 1-111
 5. RUBIÉS, Joan-Pau. 2002. ''Travel writing and ethnography''. U The Cambridge Companion to Travel Writing. Peter Hulme i Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 242-261
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij