Antropologija medicinskih sustava

Naziv
Antropologija medicinskih sustava
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51754
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Izborni kolegij Antropologija medicinskih sustava daje uvod u istraživanje medicine u sklopu društvenih znanosti, odnosno uvod u istraživanje medicinskih sustava kao kulturnih koncepata. Kolegij daje kratak pregled znanstvenih disciplina koje se time bave (medicinska antropologija, etnomedicina, tradicijska medicina), naznačuje najvažnije teorije i teoretske pravce, te daje prikaz suvremenih tema i istraživanja unutar tih disciplina. Teme koje će se obrađivati osim povijesti disciplina i razvoja medicinsko-antropoloških teorija uključuju i kontekstualizacije medicinskih sustava, vezu između (imigracijske) politike i medicine, antropologiju tijela, fenomenologiju liječenja, kulturne medicinske prakse i pojavu i kontekste novih medicinskih sustava, javno zdravstvo i popularnu medicinu, kulturne konstrukcije zdravlja (mentalnog, fizičkog, duhovnog) i bolesti. U proučavanju medicinskih sustava koriste se etnografski podaci (arhivski ili recentni), studiji slučaja i relevantna literatura, te ih se nastoji kritički i teoretski analizirati. Programski i generički ishodi učenja: - identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa - opisati i usporediti etnološke i kulturnoantropološke teorije - koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji - izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja - poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke - planirati i provesti zadatke iz područja etnologije i kulturne antropologije u različitim sferama stručnog djelovanja, primjerice u muzejskoj i konzervatorskoj djelatnosti, u udrugama za očuvanje i obnovu lokalnih tradicija, u civilnom sektoru, u turizmu, u državnoj upravi i sl. - javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja - prepoznati i uvažavati kulturne različitosti - primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
Sadržaj
 1. Medicinska antropologija – povijesni razvoj i glavne teorije Etnomedicina – povijesni razvoj i glavne teorije
 2. Tradicijska/Narodna medicina u kontekstu jugoistočne Europe
 3. Metode istraživanja u medicinskim humanističkim znanostima
 4. Narativni aspekti zdravlja i bolesti Narativna medicina
 5. Interpretativni nasuprot empiričkog pristupa (Good) Čitanje Foucaulta u medicinskoj antropologiji
 6. Istraživanje medicine u kulturi: kognitivna antropologija
 7. Etnografije medicine i javnog zdravstva – povijesni pregled
 8. Iscjelitelji, Vračevi, Vještice, Doktori Profesionalni iscjelitelji i njihovo 'tajno znanje'
 9. Politika tijela u prošlosti i sadašnjosti: zdravo i/ili lijepo
 10. Mentalno zdravlje 1: definiranje mentalno zdravog Mentalno zdravlje 2: izopćavanje ludosti
 11. Imperijalizam i medicina Higijena, politika i medicina: 'Čisti' i Drugi
 12. Alternativna i komplementarna medicina New age ideologije – 'izmišljene (medicinske) tradicije'
 13. Medicina i Rod Žena njegovateljica, muškarac liječnik?
 14. Kontracepcija i porod kroskulturalno
 15. Primijenjena medicinska antropologija

Ishodi učenja
 1. identificirati i pojasniti temeljna obilježja medicinskih kulturnih sustava i kulturnih procesa
 2. prepoznati, imenovati i kontekstualizirati temeljne znanstvene škole i pravce u medicinskoj antropologiji
 3. definirati i koristiti stručno nazivlje i temeljne koncepte u medicinskoj antropologiji
 4. izložiti povijesni razvoj medicinske antropologije
 5. prepoznati, imenovati i kontekstualizirati temeljne znanstvene škole i pravce u medicinskoj antropologiji
 6. primijeniti različite medicinskoantropološke teorije u analizi medicinskih kulturnih sustava
 7. objasniti kulturne različitosti koje se odnose na medicinskoantropološke teme
 8. prepoznati i objasniti primjenjivost medicinske antropologije u različitim kontekstima
 9. analizirati veze između medicinske antropologije i politike u odabranim povijesnim razdobljima
 10. navesti i objasniti temeljne specifičnosti medicinskooantropološke etike
Metode podučavanja
predavanja (30) i seminari (30)
Metode ocjenjivanja
Rad studenata će se kontinuirano pratiti tijekom cijelog semestra, a ocjena na kraju će biti kumulativna. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u raspravama na predavanjima i seminarima, što će iznositi 10% njihove ukupne ocjene. Uspješno završavanje seminarskih zadataka će iznositi slijedećih 40%. Završni ispit studenti pišu na kraju semestra i ocjena iz tog ispita će se brojiti kao 50% završne ocjene. Ocjenjvanje: Sudjelovanje na nastavi 10% Seminarski zadaci 40% Završni ispit 50%

Obavezna literatura
 1. Helman, Cecil (1998)[1984]: Culture, Health and Illness. Butterworth & Heinemann, Oxford (izabrana poglavlja).
 2. Good, Byron (1994): Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge University Press (izabrana poglavlja).
 3. Kleinmann, Arthur(1981): Patients and Healers in the Context of Culture. University of California Press (izabrana poglavlja).
Dopunska literatura
 1. Bashford, Allison (2003): Imperial Hygiene. Palgrave Macmillan Publishers.
 2. Cook, Hera (2004): The Long Sexual Revolution. Oxford University Press.
 3. Douglas, Mary (2004): Čisto i Opasno. Algoritam.
 4. E.E. Evans-Pritchard (1976): Witchcraft and Oracles among the Azande. Oxford University Press.
 5. Foucault, Michel (2001): Madness and Civilization. Routledge.
 6. Foucault, Michel (2003): Birth of the Clinic. Routledge.
 7. Kleinman, Arthur (1989): Illness Narratives: Suffering, Healing and Human Condition. Basic Books.
 8. Joralemon, Donald (1999): Exploring Medical Anthropology. Allyn&Bacon.
 9. Rivers (2001): Medicine, Magic and Religion. Routledge.
 10. Schepher-Hughes, Nancy (2002): Commodifying bodies. SAGE publications.
 11. Scheper- Hughes, Nancy (1993): Death Without Weeping: Violence od Everyday Life in Brazil. University of California Press.