Francuski jezik IV

Naziv
Francuski jezik IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52049
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Daljnje razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkoga gradiva prema programu (uporaba glagolskih vremena i načina u složenim rečenicama), prepoznavanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Ponavljanje i produbljivanje znanja o neodređenim zamjenicama, upitnim rečenicama, prilozima načina.
Sadržaj
 1. P: La phrase complexe: division des propositions subordonnées.V: Dictée ; La mise en relief
 2. P : Les propositions temporelles.V : Dictée ; L’expression du temps
 3. P : Les propositions causales /comparatives V : Dictée ; L’expression de la comparaison; l’expression de la cause
 4. P : Les propositions consécutives / finales.V : Dictée ; L’expression de la conséquence; l’expression du but. + La négation
 5. P : Les propositions concessives.V : Test 1 ; L’expression de la concession (de l’opposition) + Les pronoms relatifs
 6. P : Les propositions relatives.V : Dictée ; Les propositions relatives + La phrase interrogative
 7. P : Les propositions complétives.V : Dictée ; L’expression de la pensée, de la volonté et des sentiments
 8. P : Révision générale des emplois du subjonctif.V : Dictée ; Le subjonctif + Les indéfinis
 9. P : Les propositions conditionnelles.V : L’expression de l’hypothèse et de la condition + Les indéfinis (suite)
 10. P : Le discours rapporté.V : Test 2 ; Le discours (in)direct
 11. P : Le participe présent; le gérondif.V : Dictée ; Le participe présent/ le gérondif +Les adverbes de manière
 12. P : L’infinitif. V : Dictée ; L’infinitif + l’accord du participe passé (révision)
 13. P : L’Impératif. V : Dictée ; L’impératif
 14. P : Synthèse des modes et des temps.V : Dictée ; Révision générale
 15. P : Les connecteurs. V : Test 3 ; Révision générale

Ishodi učenja
 1. razlikovati vrste složenih rečenica, usporediti i pronaći sličnosti i razlike s hrvatskom sintaksom rečenice
 2. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina u francuskom jeziku
 3. ustanoviti sličnosti i razlike s uporabom glagolskih načina u hrvatskom jeziku
 4. povezati znanje s prethodnih razina (francuski jezik 2-3) i integrirati ga u izražavanju složenijih struktura
 5. samostalno prevesti na francuski jezik složene rečenice i kraće tekstove
 6. samostalno kombinirati zavisno složene rečenice u manje cjeline
 7. u diktiranom tekstu prepoznati i potom ispravno zapisati uvježbavane jezične strukture
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje struktura, pisanja čitanja te praćenje izvedbe, provjera razumijevanja) Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na tekstu) Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje Pismeni ispit (diktat i test) Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Caquineau-Gündüz et al. Les exercices de grammaire: niveau B2, Paris, Hachette, 2007.
 2. Delatour, Y. et al: Nouvelle grammaire du français, Paris, Hachette, 2004.
Dopunska literatura
 1. Bubanj, Blaženka et al. Exercices de grammaire, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.
 2. Cadiot-Cueilleron et al.: Grammaire: 350 exercices, niveau moyen, Paris, Hachette, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar