Antropologija mjesta i prostora

Naziv
Antropologija mjesta i prostora
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69742
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom, konceptima i teorijama antropologije mjesta i prostora; primjena usvojenog znanja kroz samostalno istraživanje (odabir teme, prikupljanje i proučavanje literature, razrada metodologije, provedba istraživanja, prikaz rezultata istraživanja u pisanom i usmenom obliku); razvijanje vještine usmenog izlaganja zadanog teksta i pripremanja kraćih rasprava.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija. Definiranje studentskih obaveza.
 2. Definiranje antropologije mjesta i prostora, osnovni pojmovi i pristupi.
 3. Definiranje antropologije mjesta i prostora, osnovni pojmovi i pristupi.
 4. Pregled etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja mjesta i prostora I.
 5. Pregled etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja mjesta i prostora II.
 6. Koncepti istraživanja mjesta i prostora.
 7. Metodologija. Rad na pripremi terenskog istraživanja.
 8. Gost predavač/posjet muzejskoj ili dr. ustanovi/odlazak na teren.
 9. Prostor i identitet. Prostor stanovanja: lokalna i regionalna zajednica, izgrađeni i prirodni okoliš.
 10. Prostor, povijest, sjećanje i baština.
 11. Transnacionalni prostori. Virtualni prostori.
 12. Prostor i društvena kontrola/moć. Prostor i ideologija. Javni i privatni prostori.
 13. Prostor i rod. Prijeporni prostori.
 14. Sistematizacija obrađenog gradiva. Izlaganje studentskih radova i rasprava.
 15. Sistematizacija obrađenog gradiva. Izlaganje studentskih radova i rasprava. Studentska evaluacija.

Ishodi učenja
 1. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 2. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 3. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 4. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 5. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 6. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 7. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 8. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 9. nabrojati i opisati osnovne pojmove i koncepte antropologije mjesta i prostora
 10. prepoznati i nabrojati pojedince istaknute po teorijskim promišljanjima ili istraživanjima u antropologiji mjesta i prostora
 11. navesti i opisati primjere istraživanja mjesta i prostora u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 12. analizirati procese tvorbe mjesta i prostora kao kulturom određenih konstrukata
 13. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje koristeći koncepte antropologije mjesta i prostora
 14. poznavati i primijeniti smjernice Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva pri istraživanju tema iz antropologije mjesta i prostora
 15. prikupljati i kritički analizirati literaturu o temama koje obuhvaća antropologija mjesta i prostora
 16. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u osmišljavanju i provođenju kvalitativnog istraživanja tema iz antropologije mjesta i prostora
Metode podučavanja
Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanjima se uz obrađivanje određene teme predviđaju kraće rasprave studenata. Na seminarima se potiče kritičko čitanje literature, usmeno izlaganje unaprijed pripremljenog teksta u zadanim vremenskim okvirima te rasprava o određenim temama (teorije, pojmovi, metodologija, studije slučaja). Za rasprave će se studenti pripremati zajednički unutar manjih grupa ili samostalno analizirajući zadane tekstove. U okviru seminarske nastave studenti će se pripremati te potom provesti terensko istraživanje, koristeći kvalitativne metode (intervju, sudjelovanje s promatranjem). Predviđeno je gostujuće predavanje, a ovisno o interesima studenata i posjet relevantnoj instituciji.
Metode ocjenjivanja
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su bili redoviti na nastavi (toleriraju se dva izostanka s predavanja i dva izostanka sa seminara) i ispunili sve seminarske obaveze. Usmenom ispitu pristupa se nakon položenog pismenog ispita. Konačnu ocjenu čine: 1. Pismeni i usmeni ispit: 50% 2. Aktivnost u radu seminara i pismeni radovi (priprema za istraživanje, istraživanje, građa i rezultati istraživanja): 50%

Obavezna literatura
 1. Augé, M. 2001. Nemjesta. Uvod u moguću antropologiju supermoderniteta. Karlovac: Naklada DAGGK.
 2. Čapo, J. i V. Gulin Zrnić, ur. 2011. Mjesto, nemjesto : interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Ljubljana : Inštitut za antropološke študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. (odabrana poglavlja)
 3. Feld, S. i K. H. Basso, ur. 1996. Senses of place. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Advanced Seminar Series. (odabrana poglavlja)
 4. Gupta, A. i J. Ferguson, ur. 1997. Culture, Power, Place. Explorations in Critcal Anthropology. Durham, London: Duke University Press. (odabrana poglavlja)
 5. Hirsch, E. i M. O'Hanlon, ur. 1995. The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 6. Low, S. M. i D. Lawrence-Zuniga, ur. 2003. The Anthropology of Space and Place : Locating Culture. Oxford, Malden, Mass.: Blackwell Publishing. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Atkinson, D. et al., ur. 2008. Kulturna geografija : kritički rječnik ključnih pojmova. Zagreb: Disput
 2. Appadurai, Arjun. 1986. Theory in anthropology: Center and Periphery. Comparative Studies in Society and History, 28(2): 356-361.
 3. Appadurai, Arjun. 1988. Introduction : Place and Voice in Anthropological Theory. Cultural Anthropology, 3(1):16-20.
 4. Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota: University of Minnesota.
 5. Ashworth, G. J. i P. J. Larkham, ur. 1994. Building a new heritage: tourism, culture and identity in the new Europe. London: Routledge
 6. Bachelard, G. 2000. Poetika prostora. Zagreb: Ceres
 7. Belaj, V. 2008. Sacred Tripartite Structures in Croatia. U Space and Time in Europe : East and West, Past and Present, ur. M. Mencej, 305-319. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.
 8. Bender, B. 1993. Lanscape: Politics and Pespectives. Berg: Providence
 9. Boudon, P. 2006. O arhitektonskom prostoru. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti
 10. Brkljačić, M. i S. Prlenda, ur. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing i Tehnička knjiga
 11. Casey, E. S. 1995. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkely: Unversity of Californa Press
 12. Connerton, P. 2004. Kako se društva sjećaju. Zagreb: Antibarbarus (Biblioteka Electa)
 13. Cresswell, T. 2004. Place : a short introduction. Oxford: Blackwell Publishing
 14. Čapo Žmegač, J. 2002. Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb: Durieux
 15. Čapo Žmegač, J., V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, ur. 2007. Etnologija bliskoga : poetika i politika suvremenih terenskih istrazivanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk
 16. De Certeau, M. 2003. Invencija svakodnevice. Zagreb: Naklada MD
 17. Frykman, J. 2002. Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europaea 32(2): 47-68
 18. Frykman, J. i N. Gilje, ur. 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press
 19. Frykman, J. 2004. Making Sense of Memory: Monuments and Landscape in Croatian Istria. Ethnologia Europaea 33(2), 107-120
 20. Graham, B. i C. Nash, ur. 2000. Modern historical geographies. Harlow: Pearson
 21. Graham, B., ur. 1998. Modern Europe: Place, culture and identity. London: Arnold
 22. Graham, B., G. Ashworth i J. Tunbridge 1999. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London: Arnold
 23. Gulin Zrnić, V. 2009. Kvartovska spika : značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Naklada Jesenski i Turk
 24. Gulin Zrnić, V. 2004. Moj dom: stvaranje mjesta u novozagrebačkom prostoru. Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja, 38(73): 40-53
 25. Gustafson, Per. 2001. Meanings of Place : Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21:5-16.
 26. Hubbard, P., R. Kitchin i G. Valentine 2003. Key Thinkers on Space and Place. London: Sage Publications
 27. Hjemdahl, K. M. 2002. History as a Cultural Playground. Ethnologia Europea, 32(2): 105-124
 28. Hjemdahl, K. M. i N. Škrbić Alempijević 2006. Kako "misliti u hodu" na proslavi Dana mladosti? Fenomenološki pristup Kumrovcu. U: Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. J. Čapo Žmegač, V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, 139-165. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk
 29. Kokot, Waltraud. [s. a.] Culture and Space : anthropological approaches., http://www.uni-hamburg.de/ethnologie/es_9_1_artikel1.pdf
 30. Kozorog, M. 2009. Prostori turizma. U Antropologija turistične destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem, 37-68. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 31. Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford: Donald Nicholson-Smith Blackwell
 32. Lipovac, N. 1997. Space and place. Prostor, 13(1): 1-34
 33. Lončar, Sanja. 2014. Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991. – 1995.). U: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, ur. M. Belaj, Z. Čiča, T. Poreta i N. Škrbić Alempijević. Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo. (u postupku objavljivanja)
 34. Low, S. M. 2000. On the plaza : the politics of public space and culture. Austin: University of Texas Press
 35. Low, S. M. i N. Smith 2005. The politics of public space. London: Routledge
 36. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity. Austin: University of Texas Press
 37. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Anthropological Methods for Assessing Cultural Values. U Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity, 175-193
 38. Low, S. M. i V. Gulin Zrnić, ur. 2006. Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 39. Low, S. M. 2006. Smještanje kulture u prostor : Društvena proizvodnja i društveno oblikovanje prostora u Kostarici. U Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije, ur. S. M. Low i V. Gulin Zrnić, 91-123. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 40. Massey, D. 1994. Space, place and gender. Cambridge: Poliy Press
 41. Marić, M. i O. Grgurević 2007. Krajobraz – suvremena europska kretanja, slovenski model i iskustva, stanje u Hrvatskoj. Prostor, 34(2):272-281
 42. Mencej, M., ur. 2008. Space and time in Europe : East and West, Past and Present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta
 43. Mountcastle, A. i D. Danon. 2001. Coming „Home“ : Identity and place in post war Croatia. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 38(1): 105-118
 44. Munro, Moira i Ruth Madigan. 1999. Negotiating Space in the Family Home. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 107-117. New York: Syracuse University Press
 45. Muraj, A. 1989. Živim znači stanujem : etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberačkim Sošicama. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Zavod za istraživanje folklora; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani
 46. Pennartz, Paul J. J. 1999. Home : The Experience of Atmosphere. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 95-106. New York: Syracuse University Press
 47. Potkonjak, S. i T. Pletenac 2007. Grad i ideologija: „kultura zaborava na primjeru grada Siska. Studia ethnologica Croatica, 19(1): 171-197
 48. Povrzanović Frykman, M. 2002. Violence and the Re-discovery of Place. Ethnologia Europaea 32(2), 69-88
 49. Radić, A. 1936 (1897). Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. U Sabrana djela dr. Antuna Radića I., 3-85. Zagreb: Seljačka sloga
 50. Rihtman-Auguštin, D. 1988. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga
 51. Rihtman-Auguštin, D. 2000. Ulice moga grada : antropologija domaćeg terena. Beograd: Biblioteka XX vek
 52. Senjković, R. i I. Pleše, ur. 2004. Etnografije interneta. Zagreb: Institut za etnologiju i fokloristiku, Ibis Grafika
 53. Stewart, P. J. i A. Strathern, ur. 2003. Landscape, Memory and History. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
 54. Škrbić Alempijević, N. i K. M. Hjemdahl, ur. 2006. O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: FF Press i Srednja Europa
 55. Urry, J. 1995. Consuming places. London: Routledge
 56. Ursić, Sara. 2009. Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora. Društvena istraživanja, 18(6):1131-1151
 57. Ward, Sally. 2003. On Shifting Ground : Changing Formulations of Place in Anthropology. Australian Journal of Anthropology, 14(1):80-97
 58. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (ZNŽO) 1896- . (monografije: Bukovica, Poljica, Trebarjevo, Kastavština, Kralje, Lobor, Samobor, Otok, Varoš, Prigorje, Vrbnik na otoku Krku). Zagreb: JAZU/HAZU
 59. Zlatar, A. 2008. Prostor grada, prostor kulture : eseji iz kulturne politike. Zagreb: Naklada Ljevak

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar