Frazeologija ruskog jezika

Naziv
Frazeologija ruskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
52232
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s bogatim ruskim frazeološkim fondom, stjecanje većih i boljih izražajnih mogućnosti. Studentima se pruža mogućnost usporedbe ruske i hrvatske frazeologije. Poznavanje i aktivna upotreba frazeologije stranog jezika dokaz je visokog stupnja znanja stranog jezika zato je vrlo važno da se studenti ruskog jezika i književnosti što bolje upute u tu problematiku.
Sadržaj
 1. P: frazeologija kao samostalna disciplina, razvoj, definicija frazema S: izabrani članci iz zbornika radova s frazeoloških konferencija
 2. P: karakteristike frazema, desemantizacija S: izabrani članci iz zbornika radova s frazeoloških konferencija
 3. P: frazeologija u širem i užem smislu S: izabrani članci iz zbornika radova s frazeoloških konferencija
 4. P: strukturni tipovi frazema S: izabrani članci iz zbornika radova s frazeoloških konferencija
 5. P: kategorijalno značenje frazema S: izabrana poglavlja iz knjiga (monografija) na frazeološku temu
 6. P: supstantivni frazemi S: izabrana poglavlja iz knjiga (monografija) na frazeološku temu
 7. P: frazeološka varijantnost, tipovi varijanata S: izabrana poglavlja iz knjiga (monografija) na frazeološku temu
 8. P: frazeološka sinonimija S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 9. P: porijeklo frazema S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 10. P: porijeklo frazema S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 11. P: nove pojave u ruskoj frazeologiji S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 12. P: nove pojave u hrvatskoj frazeologiji S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 13. P: poredbeni frazemi: struktura, način formiranja značenja S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 14. P: frazeologija u kontekstu povijesti i kulture S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika
 15. P: frazeološka igra, transformacija frazema, frazemi u reklamama S: izlaganje o jednom tipu frazeoloških rječnika

Ishodi učenja
 1. definirati frazem i odrediti njegove osnovne karakteristike
 2. odrediti strukturni tip frazema i tip frazema prema kategorijalnom značenju
 3. uočiti i prepoznati frazem u ruskom i hrvatskom tekstu
 4. odrediti značenje hrvatskih i ruskih frazema u tekstu
 5. upotrijebiti ruske i hrvatske frazeme u govoru i pisanju
 6. odrediti princip sastavljanja frazeoloških rječnika
Metode podučavanja
P: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci. S: Studenti će se upoznati sa člancima na frazeološku temu i s tipovima ruskih i hrvatskih frazeoloških rječnika. Na seminaru će se podijeliti u grupe i izlagati o zadanim temama.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada tijekom semestra. Ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Жуков, В.П. ( 1978 ) . Семантика фразеологических оборотов . Москва : Просвещение
 2. Проблемы фразеологической семантики ( под ред. Г.А. Лилич ). ( 1996 ). Санкт-Петербург : Изд. С.-Петербургского университета, (стр. 39-68, 137-158)
 3. Современный русский язык. Лексикология, фразеология, лексикография . ( 2002 ). Санкт-Петербург : Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, (Раздел: Фразеология)
 4. Fink, Željka (1993). O jednom tipu frazeoloških varijanti , Rječnik i društvo (zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji), Zagreb, str. 65-70
 5. Fink, Željka (2002). Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra , Zagreb: FF-press
 6. Fink, Željka (1992-1993). Tipovi adjektivnih frazeologizama (na materijalu ruskog i hrvatskog jezika) , Filologija, knjiga 20-21, Zagreb, str. 91-103
 7. Menac, Antica (2007). Hrvatska frazeologija . Zagreb: Knjigra (str. 42-66, 77-83, 107-133 )
Dopunska literatura
 1. Мокиенко, В.М.: Славянская фразеология, Высшая школа, Москва, 1980

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar