Odsjek za arheologiju

Naziv
Odsjek za arheologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Ana Azinović Bebek
dr.sc. Jacqueline Balen
dr.sc. Marcel Burić, doc. fond 8 01 6060 778 mburic@ffzg.hr
dr.sc. Dino Demicheli F20 00385 1 6060785 ddemiche@ffzg.hr
Anita Dugonjić
dr.sc. Aleksandar Durman, red. prof. Fond 003 +385 01 6060 787 adurman@gmail.com
dr.sc. Krešimir Filipec, izv. prof. F-2 01 6060 788 kfilipec@ffzg.hr
dr.sc. Marina Gregl
dr.sc. Zdravka Hincak, izv. prof. Fond 003 +385 1 6060 787 zhincak@ffzg.hr
dr.sc. Mirja Jarak, izv. prof. F 4 01 6060 786 mjarak@ffzg.hr
dr.sc. Iva Kaić, v. asist. F-20 01/6060 785 ikaic@ffzg.hr
dr.sc. Ivor Karavanić, red. prof. Fond 9 6060782 ikaravan@ffzg.hr
Tatjana Lolić
Daria Ložnjak Dizdar
dr.sc. Vinka Matijević F-20, zgrada Fonda +385 1 6060 785 vibubic@ffzg.hr
dr.sc. Janja Mavrović Mokos 103 01/6060-773 jmavrovi@ffzg.hr
dr.sc. Damir Mihelić, red. prof.
dr.sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. art. Fond 7 01-6060-781 mmilicev@ffzg.hr
dr.sc. Ina Miloglav, doc. F-105 6060-775 imilogla@ffzg.hr
dr.sc. Ana Pavlović, doc. Fond 5 01 6060 783 apavlovi3@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Potrebica, red. prof. 103 01/6060-773 hpotrebi@ffzg.hr
Krešimir Rončević
dr.sc. Mirjana Sanader, red. prof. F-20 01/6060-785 msanader@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Šimić-Kanaet, v. asist. 5-6 01/6060784 zsimic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Šiša-Vivek, zn. novak 10 01/6060776 msvivek@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Škiljan
mr.sc. Jana Škrgulja Fond 2, 17 6060788 jskrgulj@ffzg.hr
dr.sc. Rajna Šošić Klindžić, doc. fond-9 01 6060782 rsosic@ffzg.hr
dr.sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof. Fond 8 60 60 778 ttgregl@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Tkalčec
dr.sc. Helena Tomas, izv. prof. Fond 1 6060789 htomas@ffzg.hr
dr.sc. Domagoj Tončinić, doc. F-20 +38516060785 dtoncini@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Vukosavljević, doc. Fond 19 6060 780 nvukosav@ffzg.hr
Mirna Vukov, asist. F-20 +385 1 6060 785 mvukov@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927 3 30 / 0 / 0
Antička numizmatika 170489 3 30 / 0 / 0
Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st. 124234 5 30 / 0 / 0
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30 / 0 / 0
Arheologija eneolitika 117436 5 0 / 30 / 0
Arheologija i mediji 118627 3 30 / 0 / 0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30 / 0 / 0
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491 5 30 / 0 / 0
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492 3 30 / 0 / 0
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 133510 5 30 / 0 / 0
Arheologija neolitika 117444 5 0 / 30 / 0
Arheologija novog vijeka i suvremenog doba 170493 3 30 / 0 / 0
Arheološki praktikum 170507 2 0 / 0 / 60
Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala 170509 3 30 / 0 / 0
Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske 170511 3 30 / 0 / 0
Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini 124241 5 0 / 30 / 0
Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 117929 3 30 / 0 / 0
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930 3 30 / 0 / 0
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 64238 6 30 / 30 / 0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30 / 30 / 0
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 51098 2 0 / 0 / 30
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Arheologije 127526 30 0 / 0 / 0
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811 3 30 / 0 / 0
Egejska arheologija 117450 5 0 / 30 / 0
Eksperimentalna arheologija 117451 5 0 / 30 / 0
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 64239 6 30 / 30 / 0
Epigrafika 51123 3 30 / 0 / 0
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453 5 30 / 0 / 0
Forenzična osteologija 125379 3 30 / 0 / 0
Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi 125380 3 30 / 0 / 0
Geologija i mineralogija za arheologe 35819 3 30 / 0 / 0
Germani u Panoniji 117454 5 0 / 30 / 0
Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka 117458 5 30 / 0 / 0
Grčka uporabna keramika 124242 5 30 / 0 / 0
Grčki jezik za arheologe I 51111 3 30 / 0 / 0
Grčki jezik za arheologe II 124243 3 30 / 0 / 0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30 / 0 / 0
Informatika za arheologe 35821 2 0 / 0 / 30
Istočni halštatski krug 170494 6 30 / 30 / 0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 142609 5 0 / 30 / 0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549 5 0 / 30 / 0
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471 5 30 / 0 / 0
Kroatien in der Antike 103228 4 30 / 0 / 0
Kultura polja sa žarama 170495 6 30 / 30 / 0
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496 6 30 / 30 / 0
Latinski jezik za arheologe I 69904 3 30 / 0 / 0
Latinski jezik za arheologe II 117475 3 30 / 0 / 0
Litička analiza 117477 5 30 / 0 / 0
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512 3 30 / 0 / 0
Metode prirodnih znanosti u arheologiji 35818 5 30 / 0 / 0
Metodologija arheoloških istraživanja 170513 3 30 / 0 / 0
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 102232 3 30 / 0 / 0
Načela arheoloških istraživanja 35810 3 30 / 0 / 0
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 64240 6 30 / 30 / 0
Od Rima do Italije 170514 3 30 / 0 / 0
Opća srednjovjekovna arheologija 51126 3 0 / 30 / 0
Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 132059 2 0 / 0 / 30
Osnove egejske arheologije 51093 5 30 / 0 / 0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30 / 0 / 0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30 / 0 / 0
Osnove muzejskog rada 51132 2 0 / 0 / 30
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30 / 30 / 0
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 64241 6 30 / 30 / 0
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30 / 0 / 0
Položaj naselja i graditeljske tehnologije 170498 3 30 / 0 / 0
Povijesni pregled razvoja arheologije 132063 3 30 / 0 / 0
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 124253 5 30 / 0 / 0
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479 5 30 / 0 / 0
Pregled europskog mezolitika 170515 3 30 / 0 / 0
Prijelaz srednjeg u gornji paleolitik 125382 5 0 / 30 / 0
Proseminar iz klasične arheologije 51100 3 0 / 30 / 0
Provincijalna arheologija 1 142617 5 30 / 0 / 0
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30 / 30 / 0
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061 4 30 / 0 / 0
Ranokršćanska arheologija 142622 5 30 / 0 / 0
Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj 170516 3 30 / 0 / 0
Ranosrednjovjekovna plastika 124357 5 30 / 0 / 0
Religioznost u prapovijesti 125384 5 30 / 0 / 0
Rim i njegove provincije 142626 5 30 / 0 / 0
Rimska klasična arheologija 117483 5 30 / 0 / 0
Rimska provincijalna keramika 117484 3 30 / 0 / 0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30 / 0 / 0
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485 5 0 / 30 / 0
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663 5 0 / 30 / 0
Seminar iz provincijalne arheologije 1 142665 5 0 / 30 / 0
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666 5 0 / 30 / 0
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932 5 0 / 30 / 0
Seminar iz srednjovjekovne plastike 125385 5 0 / 30 / 0
Simbolika i umjetnost u paleolitiku 125074 5 0 / 30 / 0
Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku 170517 3 30 / 0 / 0
Srednjovjekovna epigrafika 117933 5 30 / 0 / 0
Srednjovjekovna keramika 117490 5 0 / 30 / 0
Srednjovjekovna numizmatika 142415 3 30 / 0 / 0
Srednjovjekovni bestijarij 170518 3 30 / 0 / 0
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491 5 30 / 0 / 0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30 / 0 / 0
Svakodnevni život u rimskim provincijama 51124 2 0 / 0 / 30
Svakodnevni život u srednjem vijeku 51117 3 0 / 30 / 0
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 117492 5 30 / 0 / 0
Teorijska arheologija 117934 3 30 / 0 / 0
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630 5 30 / 0 / 0
Terenska nastava 124259 5 0 / 0 / 120
Terenski rad - terenska nastava 1 51118 4 0 / 0 / 120
Terenski rad - terenska nastava 2 56181 4 0 / 0 / 120
Terenski rad - terenska nastava 3 56182 4 0 / 0 / 120
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0 / 30 / 0
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261 5 30 / 0 / 0
Uporabna grčka i rimska keramika 51112 2 0 / 0 / 30
Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 64243 2 0 / 0 / 30
Uvod u litičku analizu 64093 3 30 / 0 / 0
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095 3 30 / 0 / 0
Uvod u provincijalnu arheologiju 170501 5 30 / 30 / 0
Uvod u slavensku arheologiju 64094 3 30 / 0 / 0
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 51106 5 30 / 0 / 0
Velika seoba naroda 51121 5 30 / 0 / 0
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 51131 3 30 / 0 / 0
Zooarheologija 64129 3 30 / 0 / 0
Zooarheologija: osnove animalne osteologije 64111 3 30 / 0 / 0
Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 64242 6 30 / 30 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij